Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Diplomski radovi

2022

pdf Dušan Dubajić – Mogućnosti predviđanja seizmičkih aktivnosti kontinuiranim praćenjem koncentracije radona (2022)
pdf Eleonora Novak – Njutnovo i balističko klatno u nastavi fizike (2022)
pdf Nikola Vujadinović – Problem brahistohrone u neviskoznoj i viskoznoj sredini (2022)
pdf Sonja Vidović – Optimizacija direktne LSC metode za detekciju 14C u vodi (2022)
pdf Viktor Saiti – Kvantni prinos prelaza od 521keV iz raspada 196^Au (2022)

2021

pdf Aleksandra Božilović – Distribucija i detekcija tamne materije u kosmosu (2021)
pdf Dejana Hornjak – Redukcija pozadinskog zračenja pri ispitivanju radiokarbona na tečnom scintilacionom spektrometru (2021)
pdf Jelena Vlahović – Radiološka bezbednost pijaćih voda (2021)
pdf Ljubica Đozlija – Određivanje 226^Ra u vodi detekcijom Čerenkovljevog zračenja (2021)
pdf Marija Despotović – Kontrola kvaliteta snopa jonizujućeg zračenja rendgen aparata u interventnoj radiologiji (2021)
pdf Milica Rankov – Nuklearna magnetno-rezonantna spektroskopija kroz primer u kliničkoj praksi (2021)
pdf Nebojša Kurjega – Ispitivanje osetljivosti čipa ICCD kamere (2021)
pdf Nikola Goleš – Određivanje elektronske temperature plazme na osnovu relativnih intenziteta vodonikovih linija (2021)
pdf Srđan Višković – Jednostavni demonstracioni eksperimenti iz dinamike (2021)

2020

pdf Dragan Golubović – Optička biometrija na OA-1000 aparatu (2020)
pdf Magdalena Rajić – Snimanje osetljivosti duž piksela CCD kamere ILX526A (2020)
pdf Srđan Milisavić – Kontrola kvaliteta kilovoltažnog izvora kod linearnih akceleratora (2020)

2019

pdf Aleksandar Rikalo – Procena efekta samoapsorpcije u niskoenergetskom delu gama-spektra korišćenjem EFFTRAN-a (2019)
pdf Bellona Bles – Kalibracija optičkog sistema za spektroskopiju plazme (2019)
pdf Blažo Đurnić – Procena fluksa neutrona nastalih u ^9_4Be(γ, n)2α reakciji (2019)
pdf Goran Stanić – Kalibracija efikasnosti HPGe detektora pomoću softvera Angle i LabSOCS (2019)
pdf Katarina Milić – Procena doze γ zračenja usled prisustva prirodnih radionuklida u građevinskom materijalu (2019)
pdf Marija Milosavljević – Procena radijacionog rizika u okolini bazena sa radioaktivnim otpadom sa Nuklearne medicine (2019)
pdf Miloš Garabandić – Optimizacija tečnog scintilacionog spektrometra za ispitivanje 210^Pb u vodi detekcijom Čerenkovljevog zračenja (2019)
pdf Sonja Stefanović – Individualni pristup obradi teme „Optika“ u radu sa decom sa smetnjama u razvoju (2019)
pdf Stefan Velja – Određivanje termodinamičkih osobina Izingovog modela na petougaonoj rešetki primenom Monte Karlo simulacija (2019)

2018

pdf Anđela Šakota – Primena Hajzenbergovog modela u analizi magnetnih karakteristika halkogenida europijuma EuO (2018)
pdf Bogdan Bogdanović – Provera Bernulijeve jednačine analizom oblika mlaza tečnosti (2018)
pdf Boris Banjac – Merenje magnetnog polja pomoću magnetootpornog senzora (2018)
pdf Ivana Marjanović – Strukturna analiza metaloorganske mreže sa srebrom (2018)
pdf Ivana Podunavac – Kalibracija efikasnosti detekcije HPGe detektora za in-situ gama spektrometriju (2018)
pdf Nataša Bugarski – Projektna nastava i njena primena u nastavi prirodnih nauka u osnovnoj školi (2018)
pdf Olivera Vujinović – Merenje luminoznosti na ATLAS eksperimentu (2018)
pdf Stevan Vrbaški – Kontrola kvaliteta – analiza parametara fotonskog snopa linearnog akceleratora (2018)
pdf Una Molnar – Primena nuklearne spektroskopije u NMR tehnici (2018)

2017

pdf Aleksandra Plačkić – Kristalizacija, optička i termička karakterizacija bakra (II) – sulfata pentahidrata (2017)
pdf Božana Pejaković – Kristalografska i biološka analiza 3-hidroksi-17-bromo-16,17-sekoestra-1,3,5(10)-trien-16-nitrila (2017)
pdf Igor Marić – Radioaktivnost veštačkog đubriva (2017)
pdf Jelena Čolović – Procena srednje brzine i srednje gustine snage vetra u Srbiji (2017)
pdf Marina Pavlović – Teorema virijala u astrofizici (2017)
pdf Miloš Travar – Optimizacija zaštite u PET dijagnostici (2017)
pdf Mladen Babić – Električni stimulatori (2017)
pdf Tamara Milanović – Analiza uticaja promene prisustva miona na nivou fonske aktivnosti u gama spektrometrijskim merenjima (2017)

2016

pdf Ana Martinović – Kontrola kvaliteta stomatološkog RTG aparata R-100B detektorom (2016)
pdf Andrej Vraničar – Projektovanje mera zaštite za prostoriju za brahiterapiju i procena radijacionog rizika (2016)
pdf Antonija Nikolić – Uporedni prikaz Ginzburg-Landauove i BCS teorije superprovodnosti (2016)
pdf Atila Gobor – Problematika konstrukcije i izrada amaterskog spektrografa (2016)
pdf Branislav Kovač – Akustične osobine slovačkog nacionalnog muzičkog instrumenta – FUJARA (2016)
pdf Danica Jestrović – Spirometrija na Biopac sistemu (2016)
pdf Dejan Kastratović – Ispitivanje sadržaja 222^Rn u vodi (2016)
pdf Dragana Marić – Procena radijacionog rizika za profesionalno izloženo osoblje pri radu sa 99mˆTc i 131ˆI (2016)
pdf Emilija Jocić – Mehanički talasi i zvuk u nastavi fizike (2016)
pdf Jan Funćik – Obrada tematske jedinice: Elektrostatika – Kulonov zakon i Električno polje za osmi razred osnovne škole (2016)
pdf Jovana Knežević – Monte-Karlo simulacije zakočnog zračenja indukovanog beta emiterima (2016)
pdf Jovana Vučić – Procena maksimalne potrošnje kiseonika pomoću gasnog analizatora i trake za trčanje kao mera aerobne sposobnosti sportiste (2016)
pdf Nemanja Micić – Uloga Neterinog naboja u savremenim fizičkim teorijama sa aspekta funkcionalnog formalizma (2016)
pdf Peter Farago – Merenje korelacije aktivnosti prirodnih radionuklida u biomonitorima (2016)
pdf Sava Mirković – Detekcija elektromagnetnog zračenja atoma olova indukovanog zahvatom kosmičkih miona (2016)
pdf Srđan Šibalić – Uticaj i tretman grešaka prilikom fitovanja podataka sa linearnom zavisnošću (2016)
pdf Vladimir Malešević – Elektrokardiografija na Biopac sistemu (2016)
pdf Vlasto Petraš – Uticaj sudara galaksija na brzinu formiranja zvezda (2016)

2015

pdf Kristina Vučković – Spektralna karakteristika optičkog sistema sa fotomultiplikatorom proširenog opsega (2015)
pdf Maria Aladić – Optimizacija geometrije voluminoznih uzoraka u ϒ-spektroskopiji NaI detektorom oblika jame (2015)
pdf Nemanja Golubovac – Projektovanje debljine zaštitnih barijera za prostoriju sa dijagnostičkim RTG aparatom – poređenje metoda (2015)
pdf Predrag Repić – Primena interaktivnog softvera u nastavi fizike (2015)
pdf Tatjana Radišić – Prognoza količine padavina ARW i NMM modelom za period 14-16.05.2014. (2015)

2014

pdf Agota Kosoruš – Koincidentno sumiranje γ-fotona u NaI(Tl) detektoru oblika jame (2014)
pdf Brankica Anđelić – Moguća upotreba karakterističnog rendgenskog zračenja u fotoaktivacionoj analizi (2014)
pdf Emeše Tot – Ramanov spektar polikristalnog ferofumarata (2014)
pdf Ivan Domazet – Merenje moždanih ERP potencijala (2014)
pdf Ivica Patarčić – Električne osobine nanokristalnih ferita tipa Ni(Fe_xY_2-x)O_4, (x = 2, 1.7, 1.8, 1.95) (2014)
pdf Jelena Petrović – Pimena multimedija u obradi nastavne teme: Potisak i Arhimedov zakon (2014)
avi Jelena Petrović – Primena multimedija u obradi nastavne teme: Potisak i Arhimedov zakon – EKSPERIMENT 1 (2014)
avi Jelena Petrović – Primena multimedija u obradi nastavne teme: Potisak i Arhimedov zakon – EKSPERIMENT 2 (2014)
avi Jelena Petrović – Primena multimedija u obradi nastavne teme: Potisak i Arhimedov zakon – EKSPERIMENT 3 (2014)
pdf Jovana Petrović – Prolaz zraka kroz višeslojni nanofilm (2014)
pdf Klara Haško – Zakon održanja mehaničke energije po nastavnom planu i programu srednje medicinske škole (2014)
pdf Marija Nović – Objektivne i subjektivne metode očne refrakcije – Završni rad (2014)
pdf Nikolina Šarčević – Istraživanje energetskog spektra fotoneutrona aktivacijom 115ˆIn (2014)
pdf Slađana Ilić – Ocenjivanje u nastavnom procesu (2014)
pdf Smiljka Todorov – Metode merenja brzine toka krvi (2014)
pdf Velibor Želi – Analiza značaja i intenziteta modelovanih klimatskih promena temperature i količine padavina tokoma 21. veka (2014)

2013

pdf Biljana Spirkoska – Transport nervnih impulsa kroz neuron (2013)
pdf Ljiljana Pantelić – Slušni aparati (2013)
pdf Mariana Jaškov – Alternativan pristup naučnom sadržaju (2013)
pdf Miroslav Mernjik – Interaktivne tabele u nastavi fizike (2013)
pdf Nikola Novaković – Rasejanje beta čestica na materijalima različitog rednog broja (2013)
pdf Nikola Petić – Karakteristike environmagnetizma les-paleo zapisa očuvanog u lesno-paleozemljišnim sekvencama lokaliteta (2013)
pdf Olivera Stojanović – Elektroencefalografija: metoda i instrumentacija (2013)
pdf Vladica Bugarski – Obrada nastavne teme „Toplota“ u integrisanoj nastavi prirodnih nauka (2013)
pdf Žarko Medić – Koliko su Ge(n, ϒ) reakcije merodavne za procenu fluksa termalnih neutrona (2013)

2012

pdf Ana Kuzmanović – Analiza prisutnosti neutrona u prostoru pored linearnog terapijskog akceleratora (2012)
pdf Arpad Toth – Matematičko modelovanje aneurizme abdominalne aorte (AAA) (2012)
pdf Atila Varga – Primena metode jednakog učešća na ostatak supernove G1·9+0·3 (2012)
pdf Ivana Stanković – Kvalitet slike i doza zračenja u analognoj i digitalnoj mamografiji (2012)
pdf Igor Trupac – Aharonov-Bomov efekat (2012)
pdf Jovan Stančević – Diskretizacija optičkih osobina ultratankih molekulskih filmova (2012)
pdf Jelena Samac – Uloga, značaj i zadaci medicinskog fizičara na Odeljenju za nuklearnu medicinu na primeru Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu (2012)
pdf Jasna Tolmač – Značaj markera u astrobiologiji (2012)
pdf Miloš Kovačević – Analiza gama-zračenja iz Mlečnog Puta u opsegu GeV-TeV energija (2012)
pdf Miloš Radulović – Kritična frekvenca treperenja (2012)
pdf Petar Kostić – Analiza modela galaktičke hemijske evolucije kompatibilnog sa merenjima zastupljenosti deuterijuma u međuzvezdanoj sredini (2012)
pdf Svetlana Šešum – Neke električne osobine nanočestičnog nikl-ferita dopiranog itrijumom (2012)
pdf Taina Grujić – Biofizički aspekt homeopatije (2012)
pdf Tatjana Pivnički – Određivanje efikasnosti HPGe detektora u niskoenergetskom opsegu (2012)
pdf Zouhor Zekri – Implementation of Scientific Method in Treatment Theme Accelerated Motion (2012)

2011

pdf Branislav Nikolić – Kerova metrika sa primenama u astrofizici (2011)
pdf Dejan Topić – Doprinos fononskog podsistema termičkim osobinama nanofilmova (2011)
pdf Gordan Mimić – Inicijalizacija WRF NMM modela podacima iz ASCAT osmatranja vlage u površinskom sloju zemljišta (2011)
pdf Ivan Mađarević – EEG tehnika i kognitivni evocirani potencijali (2011)
pdf Jasmina Čubrilo – Identifikacija polimorfnih oblika klopidogrel bisulfata u praškastim uzorcima (2011)
pdf Jasmina Jakonić – Procena radijacione bezbednosti zaposlenih u Zavodu za Nuklearnu medicinu (2011)
pdf Ksenija Dragaš – Prikaz života i dela Nikole Tesle na Internetu (2011)
pdf Kristina Fodor – Provođenje toplote kroz zid (2011)
pdf Luka Tanasijin – Terapija udarnim talasima (2011)
pdf Ljiljana Kovjanić – Obrada nastavne teme „ENERGIJA“ u integrisanoj nastavi prirodnih nauka (2011)
pdf Marko Bošković – Neka konceptualna pitanja kvantne mehanike (2011)
pdf Petar Mali – Primena samousaglašene aproksimacije u analizi slojevitih antiferomagnetika (2011)
pdf Sanja Mihajlov – Biološki sadržaji u predmetu priroda i društvo u osnovnoj školi (2011)
pdf Tijana Ranđelović – Najnovije eksperimentalne provere opšte teorije relativnosti (2011)
pdf Tijana Aksentijević – Fizičke karakteristike feroelektričnih tečnih kristala (2011)
pdf Vladica Nikolić – Radioaktivnost zemljišta Vojvodine (2011)
pdf Veljko Zdjelar – Dejstvo UV zračenja na polimerne materijale (2011)

2010

pdf Aleksandar Gostojić – Doprinos rasejanja neutrona niskoenergetskom delu fonskog ϒ-spektra (2010)
pdf Aleksandra Dimitrievska – Vremenska spektroskopija nuklearnih reakcija kosmičkih miona (2010)
pdf Aniko Banjari – Obrada nastavne jedinice „Površinski napon i kapilarne pojave“ za Gimnazije (2010)
pdf Ana Bubalo – Razvoj pojma mehaničke sile u osnovnom obrazovanju (2010)
pdf Bojan Lazarević – Ekmanov transport u fluidima (2010)
pdf Bojana Rajak – Elektricitet u integrisanoj nastavi prirodnih nauka (2010)
pdf Branislava Blajvaz – Fizičko-matematičke metode za analizu varijabilnosti srčane frekvencije (2010)
pdf Danica Drašković – Difuzno galaktičko gama-zračenje na TeV energijama (2010)
pdf Dragana Davidovac – Istorijski elementi o građi supstance u nastavi fizike i hemije u osnovnoj školi (2010)
pdf Dušan Ranđelović – Metodološko ispitivanje fizičkih teorija (2010)
pdf Edit Karvak – Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti u radiodijagnostici (2010)
pdf Elvira Đurđić – Savremeni sadržaji i pristup nastavi fizike elementarnih čestica (2010)
pdf Igor Mandić – Fononska stanja nano-kristalnih film-struktura (2010)
pdf Ivan Budinčević – Kalibracija efikasnosti germanijumskog detektora i poređenje eksperimentalnih rezultata sa rezultatima dobijenim programskim paketom Geant-4 (2010)
pdf Ivana Mezei – Eolski oblici reljefa na Marsu (2010)
pdf Jelena Perić – Propusna svojstva naočara za zaštitu od Sunca u UV oblasti (2010)
pdf Kristina Kaćanski – Ispitivanje korelacije deuterijuma sa elementima međuzvezdane prašine (2010)
pdf Lazar Gavanski – Strukturne i električne osobine nanočestičnih ferita ZnYxFe2-xO4 (x=0.05, 0.15) (2010)
pdf Ljubo Panić – Obrada nastavne teme „Temperatura“ za osnovne škole (2010)
pdf Ljubica Smiljanić – Merenje apsorbovanih doza zračenja oko rendgen aparata i zaštita profesionalno izloženog osoblja u radiodijagnostici (2010)
pdf Marija Voštinar – Komparativna analiza svojstava olovnih zaštita za gama-spektrometriju (2010)
pdf Milena Branković – Difuzija supstance u vazduhu – analitičko i numeričko rešavnje (2010)
pdf Milica Ranisavljević – Obrada teme: Atmosferske pojave kao primeri u nastavi fizike (2010)
pdf Mirjana Milojević – Obrada nastavne teme „Tečnosti i gasovi“ u osnovnoj školi (2010)
pdf Nataša Ostojić – Detekcija gama zračenja nastalog neelastičnim rasejanjem neutrona u gvozdenoj zaštiti HPGe detektora (2010)
pdf Rade Marjanović – Analiza deponovane energije kosmičkih miona u NaI(TI) detektoru (2010)
pdf Roksanda Stojisavljević – Đorđe Stanojević kao autor udžbenika i tekstova iz popularne nauke (2010)
pdf Ružica Vlajković – Nastavna tema „Kretanje“ u integrisanoj nastavi prirodnih nauka (2010)
pdf Uroš Meštrić – Uticaj prašine na zastupljenost deuterijuma u međuzvezdanoj sredini (2010)
pdf Zoran Praštalo – Doprinos normalnih galaksija vangalaktičkom gama zračenju (2010)

2009

pdf Aleksandra Janković – Analiza empirijskih formula za izračunavanje dnevne sume globalnog zračenja (2009)
pdf Aleksandar Antić – Određivanje mikrotvrdoće i modula elastičnosti halkogenidnih stakala sa bakrom (2009)
pdf Balaž Kočiš – Imaging u angiografiji – Osnove i primena kompjuterizovane tomografije u angiografiji (2009)
pdf Bojan Sič – Perturbacije i zarobljavanje kometskih objekata zvezdanim prolaskom i uticaj na planetarni sistem (2009)
pdf Gabrijela Njergeš – Digitalna elektronika u dodatnoj nastavi (2009)
pdf Irena Balog – Računanje indeksa Severno Atlantske oscilacije (2009)
pdf Ivan Matejić – Nastavna tema „Vazduh“ u integrisanoj nastavi prirodnih nauka (2009)
pdf Jovana Nikolov – Fizičke karakteristike tečnih kristala oblika banane (2009)
pdf Kristina Đorđević – Gravitaciono polje u linearnoj aproksimaciji – gravitaciono zračenje i gravitacioni talasi (2009)
pdf Lazar Stanić – Savremene tehnike numeričke prognoze vremena – Ansambl prognoza (2009)
pdf Martin Mihailović – Seizmologija i sopstvene oscilacije unutar planete (2009)
pdf Miloš Mitrović – Kalibracija optičkog sistema sa ICCD kamerom za snimanje optičkih spektara (2009)
pdf Milena Stanojević – Spektri fonona u nanokristalnim filmovima (2009)
pdf Milica Rebić – Uticaj osnovnih kontrolnih parametara programa MAGICC na promenu procenjene srednje globalne temperature (2009)
pdf Nenad Pavlović – Obrada nastavne teme: „Elektromagnetna indukcija za srednje škole“ (2009)
pdf Renata Lazar-Dekanj – Obrada nastavne teme: „Osobine vazduha“ (2009)
pdf Slavica Mundžić – Obrada nastavne teme „Zvuk“ za osnovne škole (2009)
pdf Stevan Armaković – Džozefsonov efekat i SQUID-uređaji (2009)
pdf Šandor Hegediš – Određivnje osetljivosti optičkog sistema sa ICCD kamerom (2009)
pdf Zoran Mitrić – Obrada nastavne teme „Ravnoteža tela“ (2009)
pdf Zorica Božić – Olbersov paradoks: sintetički pogled (2009)
pdf Željka Jerković – Monitoring ozonskog omotača u Srbiji (2009)

2008

pdf Aleksandar Radukin Kosanović – Merenje koeficijenta difuzije radona kroz građevinske materijale (2008)
pdf Borko Basarić – Pozitronska Emisiona Tomografija – Detekcioni sistem i dnevna kontrola kvaliteta na „Institutu za Onkologiju, Sremska Kamenica“ (2008)
pdf Branka Radulović – Priprema i obrada nastavne jedinice „X-zračenje“ u srednjim školama (2008)
pdf Boja Knežević – Čuveni ogledi iz elektrodinamike u učionici osnovne škole (2008)
pdf Dejana Vujadinović – Obrada tematske jedinice: Osobine električnog polja (2008)
pdf Dejan Jovanović – Istorijski elementi u nastavi talasne optike u Gimnaziji (2008)
pdf Dragoljub Đurić – Sterilizacija i očuvanje hrane jonizujućim zračenjem (2008)
pdf Ivana Horvat – Emisija solarnih gama linija indukovanih neutrinima supernovih (2008)
pdf Ivana Rančić – Obrada teme: Inercijalni i neinercijalni sistemi referencije (2008)
pdf Jasna Papuga – Ispitivanje mogućnosti primene planarnog scintilatora za mionsku hodoskopiju (2008)
pdf Juraj Šimonji – Obrada nastavne teme: „Kretanje tela na strmoj ravni“ (2008)
pdf Ljubica Rikalović – Statika fluida u učionici osnovne škole (2008)
pdf Ljiljana Ćurčić – Uticaj antimona na hemijsku stabilnost halkogenidnih stakala iz sistema As(Sb)-S-I (2008)
pdf Marina Radujkov – Efekti rasejanja unazad u gama spektrometriji (2008)
pdf Milan Tolmač – Demonstracioni ogledi iz elektriciteta (2008)
pdf Nada Bajić – Galilejevo učenje u nastavi fizike za osnovnu školu (2008)
pdf Nataša Miljenović – Obrada nastavne teme „Optičke pojave u atmosferi“ za srednje škole (2008)
pdf Nevena Ljuština – Savremeni pristup specijalnoj teoriji relativnosti (2008)
pdf Ozren Čudić – Implementacija protokola IAEA TRS-398 u određivanju apsorbovane doze megavoltažnih fotonskih zračnih polja (2008)
pdf Predrag Bokšić – Problem ledenog doba (2008)
pdf Slađana Stojsavljević – Nuklearne elektrane – Uticaj na životnu sredinu (2008)
pdf Smilja Krajinović – Konstrukcija nanotuba C60-C210 i izračunavanje njihovih kvantno-mehaničkih parametara (2008)
pdf Srđan Sarikas – Uloga simetrije u izgradnji objedinjene teorije elektroslabih interakcija (2008)
pdf Veronika Đerfi – Pritisak i hidrostatički pritisak (2008)
pdf Zvezdan Gagić – Obrada nastavne teme „Zvuk“ za srednje škole (2008)

2007

pdf Aleksandra Perić – Spektralne karakteristike veštačkih izvora UV zračenja – Solarijumi (2007)
pdf Aleksandra Gavrilović – Upotreba kristalografskih programa u analizi podatka iz difraktograma praha (2007)
pdf Angelina Jerotijević – Osobine tečnosti – Voda (2007)
pdf Anđa Popović – Obrada tematske jedinice: Arhimedov zakon i sila potiska (2007)
pdf Arpad Dostan – Primena pozitronske emisione tomografije u medicinskoj dijagnostici (2007)
pdf Bojan Miljević – Dijagnostika vodonično-argonske plazme proizvedene u T-cevi (2007)
pdf Biljana Marjanović – Elektro-optičke ćelije sa tečnim kristalima (2007)
pdf Biljana Riđički – Električne osobine ZnFe2O4 dopiranog itrijumom (2007)
pdf Branko Bogosavljević – Demonstracioni ogledi u obradi teme „Zakon inercije“ (2007)
pdf Darko Donevski – Uticaj tamne energije na evoluciju crnih rupa (2007)
pdf Dragan Salak – Kosmičkim zračenjem indukovane linije u gama spektrima (2007)
pdf Dragan Vasić – Obrada tematske jedinice: Osobine magnetnog polja – stalni magneti (2007)
pdf Dejan Mrkovački – Uticaj veličine kristalita na neke električne osobine nanokristalnog cink-ferita ZnFe2O4 (2007)
pdf Dragica Mitrović – Standardni model (2007)
pdf Dragica Krvavac – Primena metoda aktivnog učenja/nastave u nastavi fizike (2007)
pdf Đorđe Ćiparizović – Demonstracioni ogledi u obradi teme „Njutnovi zakoni“ (2007)
pdf Elvira Šaš – Zaštita od komunalne buke (2007)
pdf Gergelj Šoti – Vremenska analiza mionima indukovane anihilacione linije (2007)
pdf Gordana Majević – RADON – Glavni radioaktivni kontaminant čovekove okoline (2007)
pdf Ivana Mezei – Najvažniji testovi specijalne teorije relativnosti pre Drugog svetskog rata (2007)
pdf Kristina Čajko – Viđenje Mlečnog puta kroz Sunčevo susedstvo (2007)
pdf Krunija Papić – Akceleratori u nuklearnoj i fizici elementarnih čestica (2007)
pdf Marija Jovanović – Nastavna tema „Voda“ u integrisanoj nastavi prirodnih nauka (2007)
pdf Marina Ćurčić – Barotropne nestabilnosti u fluidima (2007)
pdf Marijeta Đaković – Osnovni principi zaštite od jonizacionog zračenja (2007)
pdf Mitra Smiljanić-Grujić – Demonstracioni praktikum fizike u nastavi (2007)
pdf Mirjana Đukić – Prirodni i tehnički izvori zračenja (2007)
pdf Milica Pejak – Uticaj stabilizacije CO2 na promene srednjeg klimatskog stanja primenom programa MAGICC (2007)
pdf Milisav Ostojić – Debajevi parametri u nanostrukturama (2007)
pdf Mileva Atanasković – Detektori elementarnih čestica (2007)
pdf Nevenka Lelas-Todorov – Geometrijska optika u nastavi fizike za osnovnu školu (2007)
pdf Paulina Salontaji – Istorija nastave fizike u školama u Ruskom Krsturu (2007)
pdf Pavle Vukadinov – Novi pristup nastavi u oblasti jednosmerne struje (2007)
pdf Snežana Nemeš – Obnovljivi izvori energije (2007)
pdf Srđan Kotuš – Vremenske varijacije fonske linije na 846,8 keV (2007)
pdf Slaviša Stanković – Evolucija takmičarskih zadataka za osnovne škole (2007)
pdf Slobodanka Nikolić Maksimović – Dejstvo jonizujućeg zračenja na živu materiju – Uticaj na zdravlje ljudi (2007)
pdf Svetlana Medaković – Virtuelni muzej nauke (2007)
pdf Tanja Damjanović – Vansolarne planete (2007)
pdf Velizar Monić – Fononski udeo u termodinamici nanofilmova (2007)
pdf Vinko Jeremijić – Prezentacija Teslinog doprinosa fizici u srednjim školama (2007)
pdf Zoran Aleksić – Akustika prostorija (2007)
pdf Zoltan Nađ – Električne osobine unapređenog sistema za pražnjenje u T-cevi (2007)

2006

pdf Ivana Cvijanović – Pojava haosa u jednačini energetskog bilansa na dodirnoj površini Zemlje i atmosfere (2006)
pdf Jelena Knežević – Strukturno istraživanje inkluzionih kompleksa β-ciklodekstrina (2006)
pdf Jelena Matić – Integracija primitivnih jednačina za atmosferu semi-Lagranževskim pristupom (2006)
pdf Ljiljana Mijatović – Savremena prezentacija razvoja klasične mehanike (2006)
pdf Miroslav Cvetinov – Poređenje građe o Mihajlu Pupinu i Tomasu Edisonu na Internetu (2006)
pdf Mirjana Sakradžija – Asimetrična šema za konvektivni pogranični sloj sa konstantnim i promenljivim koeficijentom vertikalnog mešanja (2006)
pdf Nikola Jovančević – Aktivnost indukovana u fotonuklearnim reakcijama kao mogući indeks kvaliteta terapijskog snopa X-zračenja (2006)
pdf Nikola Ojkić – Deterministički haos i analiza nekih nelinearnih sistema (2006)
pdf Nataša Antonijević – Određivanje zaštitnog faktora preparata za zaštitu od sunca spektroskopskom metodom (2006)
pdf Radenko Kisić – Tehnologija dobijanja i optička svojstva stakla As_25Sb_12S_48I_15 (2006)
pdf Slobodan Radošević – Elementarne ekscitacije i magnetne osobine kvazi – dvodimenzionalnih antiferomagnetnih materijala (2006)
pdf Snježana Kršić – Život i doprinos Mihajla I. Pupina fizici i hemiji (2006)
pdf Sandra Bekavac – Atanasije Stojković – Život i delo (2006)
pdf Svetlana Popadić – Multiparametarsko istraživanje kosmičkih miona (2006)

2005

pdf Ana Pavlović – Parametrizacija snega u površinskim šemama pri modeliranju životne sredine (2005)
pdf Ana Ćirišan – Zavisnost uspešnosti prognoze košave od horizontalne i vertikalne rezolucije prognostičkog ETA modela (2005)
pdf Ana Uskoković – Spektri i stanja eksitona u bimolekulskim nanofilmovima (2005)
pdf Danilo Backović – Operatorsko rešavanje diferencnih jednačina i fononi u kristalnim nanostrukturama (2005)
pdf Dean Ristivojević – Permitivnost ultratankih molekulskih filmova (2005)
pdf Gabor Sekereš – Permitivnost molekulskih nanofilmova (2005)
pdf Jasmina Rodić – Moguća eksitonska stanja bimolekulskih kristalnih filmova (2005)
pdf Jelena Đurić – Analiza novih kompleksnih jedinjenja mangana metodom difrakcije X – zraka na prahu (2005)
pdf Klaudija Bašić-Palković – Merenje debljine ozonskog omotača spektrometrijskom metodom (2005)
pdf Ljiljana Petrović – Elementi zaštite životne sredine u gimnazijskoj nastavi fizike (2005)
pdf Marija Prošić – Nova saznanja o režimu Palićkog jezera (2005)
pdf Melinda Andraši – Generisanje električnih signala u ljudskom organizmu – Električni signali srca (2005)
pdf Miroslava Godočev – Strukturni fazni prelazi kod spinela – litijum ferita (2005)
pdf Stevan Jankov – Frenkelovi eksitoni u nanostrukturnim filmovima (2005)
pdf Svetozar Treskavica – Određivanje efikasnosti poluprovodničkih detektora preko efektivnog prostornog ugla za cilindrične uzorke različitog sastava (2005)
pdf Teodora Gajo – Određivanje parametara plazme proizvedene u T-cevi sa modifikovanim sistemom za pražnjenje (2005)
pdf Tanja Džomić – Strukturno istraživanje novosintetizovanog polikristalnog kompleksa gvožđe(II)-fumarata (2005)
pdf Tatjana Jovin – Određivanje energije i fluksa kosmičkih miona na nivou mora (2005)
pdf Tomas Nemeš – Uticaj efekta pravog koincidentnog sumiranja na efikasnost poluprovodničkih gama spektrometara (2005)
pdf Zorica Podraščanin – Analiza parametara uticaja solarnog ultraljubičastog zračenja i formiranje baze podataka (2005)
pdf Zlatko Štrbac – Optimalizacija cilindrične geometrije uzoraka za gama spektrometriju (2005)

2004

pdf Albert Ruman – Numerička analiza isparavanja kod termodinamičkog ciklusa El Niña (2004)
pdf Aleksandar Egić – Određivanje elektronske koncentracije plazme impulsnog luka (2004)
pdf Dragana Šarančić – Primena CO_2 lasera u zaštiti čovekove sredine (2004)
pdf Jasmina Rac – Distribucija eksitonskih stanja u bimolekulskim kristalnim filmovima (2004)
pdf Maja Hegediš – Strukturna karakterizacija interkalatnih derivata fulerena C_60 rendgenskom difrakcijom (2004)
pdf Nemanja Manojlović – Moguća eksitonska stanja monomolekulskih kristalnih filmova (2004)
pdf Savo Preradović – Upotreba istorijskih elemenata o elektricitetu i magnetizmu u nastavi fizike (2004)
pdf Stevica Teodorović – Istorijat razvoja lasera (2004)
pdf Vladimir Jokić – Programski paket za prikupljanje podataka i upravljanje difraktometrijskim sistemom za prah Seifert MZ IV (2004)

2003

pdf Ana Predojević – Apsorpcioni spektar jodove pare (2003)
pdf Danijela Jovanović – Tretman istraživanja Isaka Njutna u nastavi fizike u osnovnoj školi (2003)
pdf Ivan Žunić – Eksitonski spektri u molekulskim kristalnim filmovima (2003)
pdf Ivana Lončarević – Spontano narušavanje simetrije – unitaristički pristup (2003)
pdf Jan Hansman – Redukcija fona primenom Fe i Pb zaštite (2003)
pdf Judita Mamužić – Monitoring UV zračenja u Novom Sadu (2003)
pdf Laza Rutonjski – Eksitonska stanja u bimolekulskim kristalnim filmovima (2003)
pdf Lidija Vukosavljević – Eksitonska stanja u monomolekulskim kristalnim filmovima (2003)
pdf Marijana Žunić – Jednodimenzioni model depozicije atmosferskih aerosola u standardnoj atmosferi (2003)
pdf Mirjana Šiljegović – Refrakcija na jednoslojnim i dvoslojnim tankim filmovima i balku nekih amorfnih halkogenida (2003)
pdf Nevena Rikanović – Stanje životne sredine Pančeva i predlog osnove održivog razvoja (2003)
pdf Silvana Šipka – Metod određivanja koncentracije aktivnosti radona pomoću čvrstih trag detektora CR-39 (2003)
pdf Svetlana Grković – Promene u simetriji kristalne rešetke u spinelnim čvrstim rastvorima tipa Li_0.5Fe_2.5-xLa_xO_4 (2003)
pdf Svetlana Mihailović – Uticaj hiralnih nemezogenih aditiva na fazne prelaze holesteril nonanoata (2003)

2002

pdf Goran Štrbac – Uticaj zamene atoma sumpora selenom na stabilnost stakala iz sistema Ge-As-(S, Se)-I (2002)
pdf Jelena Grujić – Fulereni i superprovodnost (2002)
pdf Maja Đokić – Fononski udeo u toplotnoj provodnosti kristalnih filmova (2002)
pdf Mihaela Ćirišan – Određivanje optimalnih uslova za dijagnostiku plazme u stabilisanom luku (2002)
pdf Milenko Marković – Elementi istorijskog pristupa nastavi fizike u osnovnoj školi – primer nauke o svetlosti u VIII razredu (2002)
pdf Mile Šubara – Gustina fononskih stanja u kristalnim filmovima (2002)
pdf Milica Manojlović – Spinske ekscitacije i termodinamičke osobine antiferomagnetika tipa La2CuO4 sa interakcijama prvih i drugih suseda (2002)
pdf Predrag Ranitović – Termodinamika fonona ultratankih kristalnih struktura (2002)
pdf Snježana Cvijić – Koeficijent difuzije kristalnih filmova (2002)
pdf Željka Tomašev – Određivanje koncentracije aktivnosti 137Cs u mulju Dunava (2002)

2001

pdf Dragana Dozet – Elementi istorijskog pristupa nastavi fizike u osnovnoj školi – primer nauke o elektricitetu u VIII razredu (2001)
pdf Dragana Petrović – Karakteristike fotozapisa na tankim HSP filmovima sa bakrom (2001)
pdf Dušan Mrđa – Gama-spektrometrijsko određivanje koncentracije osiromašenog uranijuma u zemljištu (2001)
pdf Dušan Zorica – Interpretacija raspada protona u okviru SO (10) modela velikog ujedinjenja (2001)
pdf Radoslav Pašagić – Optička i strukturna svojstva binarnih smeša holesteričkih tečnih kristala (2001)
pdf Sanja Mrazovac – Fizičke karakteristike smeša nekih holesteričkih tečnih kristala (2001)
pdf Violeta Simić – Elektronski nivoi bakra u kristalnim kompleksima sa 1-naftoilhidrazonom acetona (2001)

2000

pdf Andrija Mitić – Elektronski spektri u perturbovanoj kvantnoj žici (2000)
pdf Jasna Đukić – Ispitivanje homeotropnih faza nekih binarnih smeša smektičkih tečno-kristalnih supstancija (2000)
pdf Lidija Hlapec – Parametri kristalizacije amorfnog halkogenida Cu_15(As_2Se_3)_85 (2000)
pdf Ljiljana Stanivuk – Provera osnovnih radnih karakteristika poluprovodničkog Gamma-X HPGe detektora (2000)
pdf Marijana Kirćan – Proračun oblika spektralnih linija neutralnog vodonika u aproksimaciji najbližeg suseda (2000)
pdf Mirjana Miljatović – Analiza teorijskih profila štarkovski proširene vodonikove Hß linije (2000)
pdf Olivera Marković – Kristalografska istraživanja 2-(2-Hidroksifenil)-4-(Hidroksimetil)-4-(Metil-2-Hidroksibenzoat) Oksazolina C_18H_17O_6N (2000)
pdf Tanja Ćurčić – Strukturalna i molekularno-mehanička istraživanja nekih novih D-seko estronskih derivata (2000)
pdf Slobodanka Radonjić – Elektronski spektri u perturbovanoj kristalnoj film-strukturi sa podrešetkom (2000)
pdf Svetlana Pelemiš – Elektronski spektri u kvantnim žicama (2000)
pdf Tatjana Tošić – Niskotemperaturne osobine super-rešetke sa dvostrukim Hajzenbergovim antiferomagnetnim slojem (2000)
pdf Violeta Simić – Zakon disperzije fonona u superrešetkama (2000)
pdf Zoran Kecojević – Fononski spektri u kvantnim žicama (2000)

1999

pdf Árpád Bordás – Strukturna istraživanja neuređenih i delimično uređenih sistema pomoću radialne funkcije raspodele (1999)
pdf Dragana Rosić – Primena otpornih mernih traka kod merenja sile prilikom mastikacije sa totalnim zubnim protezama (1999)
pdf Dušan Ilić – Fononski spektri u superrešetkama (1999)
pdf Igor Radivojević – Električne karakteristike plazme u zidom stabilisanom luku (1999)
pdf Nebojša Božić – Određivanje parametra jonskog širenja spektralnih linija neutralnih atoma (1999)
pdf Predrag Krstonošić – Monet Carlo simulacija osnovnih karakteristika poluprovodničkog detektora (1999)
pdf Renata Feher – Elektronski spektri u kristalnoj film-strukturi sa dve podrešetke (1999)
pdf Selena Samardžić – Linijski spektar neutralnog argona emitovan iz lučne plazme (1999)
pdf Slobodan Spremo – Koeficijent difuzije u maseno heterogenim strukturama (1999)
pdf Sofija Ćurčić – Gama-spektrometrijsko određivanje koncentracije radona (1999)
pdf Tatjana Rokvić – Fotoneutroni u okolini linearnih terapijskih akceleratora, neke mogućnosti njihove primene i procena neutronske doze (1999)
pdf Tatjana Ičević – Određivanje veličine energijskog procepa kod amorfnih materijala optičkom metodom (1999)
pdf Vesna Gajić – Sinteza bis-derivata salicilne kiseline (1999)

1998

pdf Danijela Radlović – Jednoelektronska stanja u tankoslojnim kristalima (1998)
pdf Biljana Tanasić – Primena metode refleksione spektroskopije za ispitivanje materijala sa strukturom tipa spinela (1998)
pdf Adrijana Vrselja – Ispitivanje nekih faktora učeničke kreativnosti u osnovnoškolskoj nastavi hemije (1998)
pdf Danijela Šijačić – Elektronska konfiguracija u kristalnim filmovima (1998)
pdf Dragana Pećanac – Određivanje energetskog spektra 6-MeV-skog linearnog terapijskog akceleratora atenuacionom analizom (1998)
pdf Dunja Bulajić – Merenje brzine fronta udarnog talasa u modifikovanoj T – cevi (1998)
pdf Ester Varga – Mogućnost korišćenja 115ˆIn za merenje karakteristika fotonskog snopa linearnih terapijskih akceleratora (1998)
pdf Gradimir Šušak – Elektronski spektri niskodimenzionih kristala (1998)
pdf Iren Junger – Elektronski spektri u superrešetkama (1998)
pdf Jasmina Mrkić – Disipativni efekti u polimernim strukturama sa neravnomernom raspodelom masa (1998)
pdf Lidija Josić – Numerička analiza magnetizacije u polubeskonačnom feromagnetu u aproksimaciji srednjeg polja (1998)
pdf Marija Bošnjak – Optička i strukturna svojstva nekih smektičkih tečno-kristalnih supstancija (1998)
pdf Milanka Mandić – Raspodela masa u heterogenim sistemima na visokim i niskim temperaturama (1998)
pdf Milica Đukić – Koeficijent apsorpcije i indeks refrakcije nekristalnog poluprovodnika (As_2S_3)_60 (GeS_2)_40 (1998)
pdf Miroslav Đorđević – Termodinamika tankih elektronskih filmova (1998)
pdf Nađa Marković – Teorijske vrednosti transportnih karakteristika polimernih materijala sa neravnomernom raspodelom masa (1998)
pdf Predrag Ranin – Švarcšildovo rešenje u opštoj teoriji relativnosti (1998)
pdf Robert Firstenberg – Simulacija fononskih spektara u tankim kristalnim filmovima (1998)
pdf Siniša Vučenović – Eksitoni u dielektričnim filmovima (1998)
pdf Siniša Popović – Dobijanje i karakterizacija samoojačavajućih bikomponentnih sintetskih vlakana iz smeše poliuretan-biopol (1998)
pdf Zoran Mandić – Ispitivanje spektralnih karakteristika zvuka nekih žičanih muzičkih instrumenata (1998)

1997

pdf Biljana Abramović – Lokalizovana stanja elektrona jednoslojnih kristala (1997)
pdf Borislava Markov – Struktura i magnetna susceptibilnost Cr(III) i Fe(III) nitrata-nonahidrata (1997)
pdf Božidar Stojiljković – Neke fizičke karakteristike nekristalnog (As_2S_3)_0.95 (AsSe_0.5Te_0.5I)_0.05 (1997)
pdf Danijela Večei – Uticaj koncentracije gvožđa na fizičke karakteristike binarnih čvrstih rastvora (Cr_1-xFe_x) nitrata nonahidrata (1997)
pdf Dario Jovišić – Ispitivanje adsorpcionih osobina aktivnih ugljeva proizvedenih od antracita iz Vrške Čuke (1997)
pdf Ivan Lomen – Određivanje parametara plazme korišćenjem Saha jednačine (1997)
pdf Jelena Marković – Standardizacija kontrole kvaliteta poluprovodničkih gama-spektrometara (1997)
pdf Jelena Milidragović – Kontrola i merenje temperature pomoću termistora sa negativnim temperaturskim koeficijentom (1997)
pdf Marinko Petković – Upoređivanje rezultata analiza bubrežnih i žučnih kamena dobivenih različitim metodama (1997)
pdf Renata Šimovič – Promena nekih fizičkih parametara u funkciji koncentracije X u čvrstim rastvorima (Al_1-xFe_x) (H_2O)_6(NO_3)_3x3H_2O (1997)
pdf Slađana Škoda – Testovi kreativnosti u nastavi hemije (1997)
pdf Snežana Vacić – Ispitivanje mogućnosti pomeranja faznih prelaza nekih smeša holesteričnih tečnih kristala pod uticajem jonizujućeg zračenja (1997)
pdf Željka Pavlović – Elektronski udeo u termodinamici kristalnih filmova (1997)

1996

pdf Biljana Kašerić – Perturbacioni proračun fononskih energija u film-strukturama (1996)
pdf Biljana Tomić – Identifikacija kristalnih uzoraka sa lokaliteta Borskog basena (1996)
pdf Dragana Rakić – Konstrukcija i kalibracija hidrostatičke gradijentne kolone za određivanje gustine polimernih materijala (1996)
pdf Đorđe Kaloci – 8-bitni analogno-digitalni i 8-bitni digitalno-analogni konvertor (1996)
pdf Hristina Marcikić – Elastične osobine polimernih materijala (1996)
pdf Igor Vragović – Uticaj granica na fononski spektar i termodinamiku kristalnih filmova (1996)
pdf Laslo Nađđerđ – Zapreminski i površinski magnoni u polubeskonačnom Hajzenbergovom feromagnetiku sa bikvadratnom interakcijom (1996)
pdf Maja Stevanov – Linija He I (2ˆ3 P – 4ˆ3 D) 447.1 nm sa zabranjenom komponentom (2ˆ3 P – 4ˆ3 F) emitovana iz H_2 – He plazme impulsnog luka (1996)
pdf Maja Garić – Uticaj kristalnog polja na elektronske nivoe nekih oktaedarskih Fe (III) kompleksa (1996)
pdf Maja Garić – Formiranje stakla u halkogenidnom sistemu As – S – Se – Te – I (1996)
pdf Milica Vučinić – Poluprovodničko staklo Ge_20As_14S_31Se_31I_4 (1996)
pdf Olivera Banjac – Postavka sistema za snimanje linija argona iz stabilisanog električnog luka (1996)
pdf Sanja Rinčić – Karakterizacija stabilizacione energije kristalnih kompleksa cinka (II) sa metilpirazolom (1996)
pdf Slađana Stojković – Elektronski spektri u kristalnim filmovima (1996)
pdf Suzana Milojević – Uticaj uvođenja bakra na hemijsku stabilnost halkogenidnih stakala As-Se-I (1996)
pdf Šandor Mesaroš – Dielektrična propustljivost nekih materijala (1996)
pdf Vinka Marjanović – Sinteza nekih derivata D-Glukala (1996)
pdf Zoran Živković – Neke termofizičke karakteristike stakala tipa (GeS2)100-xAsx (1996)
pdf Želimir Đurčić – Istraživanje populacije nivoa od 283keV u 137Ba pri ß-raspadu 137Cs (1996)

1995

pdf Anđelka Ćelić – Površinske ekscitacije u polubeskonačnom antiferomagnetiku sa bikvadratnom interakcijom – slučaj proste kubne strukture sa slobodnom površinom (1995)
pdf Filip Ler – Gama-spektrometrija u određivanju transporta prirodnih radionuklida iz zemljišta u biljke (1995)
pdf Igor Savić – Uticaj dinamike jona na pomeraj spektralnih linija neutralnog helijuma u plazmi (1995)
pdf Jugoslav Bogdanović – Grinove funkcije fononskog sistema u film-strukturama (1995)
pdf Jasmina Bašić – Ispitivanje nekih fizičkih karakteristika tvrdih rastvora izomorfnih jedinjenja aluminijuma i hroma (1995)
pdf Milica Pavkov – Metod Grinovih funkcija u teoriji polubeskonačnih magnetika sa dve podrešetke (1995)
pdf Nataša Žikić – Merenje spektralne raspodele zračenja svetlosnog izvora u apsolutnim jedinicama (1995)
pdf Nikola Tankosić – Hamiltonijan modela antiferomagneta sa održanim parametrom uređenja (OPP AMF) u reprezentaciji bozonskih koherentnih stanja (1995)
pdf Olivera Ciraj – Grinove funkcije za polubeskonačni Hajzenbergov feromagnet sa bikvadratnom interakcijom (1995)
pdf Slađana Stojković -Elektronska stanja u film-strukturama (1995)
pdf Zoltan Nađ Abonji – Molekularno-mehanička (MMX) i konformaciona analiza kristalne strukture nekih prirodnih produkata rešenih metodom rentgenske difrakcije (1995)

1994

pdf Aleksandar Utješanović – Fononski spektri i stanja u film-strukturama (1994)
pdf Aleksandra S. Trifunac – Fononska stanja u deformisanim strukturama (1994)
pdf Čila Červenak – Izostrukturalizam organskih jedinjenja (1994)
pdf Dragan Lj. Jevtić – Spektri i stanja fonona u film-strukturama (1994)
pdf Dragan Nikolić – Aproksimativni metod za dekonvoluciju Gauss-ovog i jA,R(x) profila spektralnih linija neutralnih elemenata emitovanih iz plazme (1994)
pdf Dragana Branković – Ispitivanje koncentracije radona u stambenim prostorijama (1994)
pdf Emilija Mohora – Određivanje temperature elektrona u pozitivnom stubu tinjavog pražnjenja metodom elektrostatičke sonde (1994)
pdf Florika Šubonj – Kristalna i molekulska struktura kompleksa Cu^IIL_2Br_2·2Cu^IBr (L=1-naftoilhidrazon acetona) (1994)
pdf Gordana Bekvalac – Faradej, Meksvel, Tesla – Pristup istaživanju elektromagnetizma (1994)
pdf Irena Jakubec – Kristalografski i neki magnetni parametri novosintetizovanog kompleksa kobalta (1994)
pdf Ivana Petrović – Kinetičko hlađenje u smeši CO2 gasa sa vazduhom indukovano impulsnim zračenjem CO2 lasera (1994)
pdf Jaroslav Grnja – Merenje koeficijenta prozračnosti zemljine atmosfere na talasnim dužinama 464 nm i 528 nm (1994)
pdf Janko Havran – Optičke osobine stakla Ge20As14S24Se24I18 (1994)
pdf Joakim Striber – Solitoni i vezana eksitonska stanja u molekularnim lancima na T ≠ 0 (1994)
pdf Ljiljana Zumbulović – Merenje spektralnih karakteristika sistema za snimanje spektralnih linija emitovanih iz plazme (1994)
pdf Miloš Banjac – Termodinamičke osobine film-struktura (1994)
pdf Miroslav Smajić – Termodinamičke osobine fononskog podsistema u film-strukturama (1994)
pdf Nenad Delić – Termodinamika fonona u deformisanim strukturama (1994)
pdf Saša Gajić – Neki fizičko-hemijski parametri amorfnog sistema Ge20As14(Se0.5S0.5)66-xIx (1994)
pdf Slobodan Božić – Metod Grinovih funkcija u teoriji oscilacija kristalne rešetke (1994)
pdf Snežana Bulajić – Fononska stanja u strukturama sa narušenom translacionom simetrijom (1994)
pdf Vladimir Pavlov – Određivanje starosti svemira na osnovu radioaktivnog datiranja (1994)
pdf Vojkan Zorić – Termodinamika fonona u strukturama sa narušenom translacionom simetrijom (1994)
pdf Živomir Vasiljević – Termodinamika fonona u filmovima (1994)

1993

pdf Ilija Arsenić – Hamiltonijan Hajzenbergovog modela feromagneta sa bikvadratnom interakcijom u reprezentaciji Glauberovih koherentnih stanja (1993)
pdf Ivan Bajin – Merenje poluširina i pomeraja spektralnih linija CI 538,0 nm i OI 436,8 nm emitovanih iz plazme stabilisanog luka (1993)
pdf Josip Fleis – Merenje mehaničkih vibracija (1993)
pdf Margareta Gabriel – Strukturne promene u feroelektričnom kristalu [NH_3CH_3]_5Bi_2Br_11 (1993)
pdf Milena Stančić – Kristalna struktura i konformacija derivata pirazola C18H23ClN2O2 (1993)
pdf Milutin Baucal – Prirodna radioaktivnost i emanacija radona iz građevinskog materijala (1993)
pdf Tatjana Vučić – Određivanje sadržaja berilijuma Be u uzorcima vode i vazduha pomoću stabilizovanog plazma luka (1993)

1992

pdf Branislava Lalić – Malo verovatni prelazi 137Ba81 (1992)
pdf Milko Babić – Elektronski spektri u simetrično deformisanim strukturama (1992)
pdf Olivera Marković – Određivanje stroncijuma (Sr) u rečnim vodama pomoću stabilizovanog luka kao ekscitacionog izvora (1992)
pdf Rozalija Junger – Strukturni fazni prelaz u molekulskom kristalu fenantrena (1992)
pdf Vojislav Ivoš – Detektori čestica u fizici visokih energija sa posebnim osvrtom na moderne jonizacione detektore (1992)

1991

pdf Brankica Rusov – Izračunavanje koeficijenta gustog pakovanja molekulskih kristala (1991)
pdf Čila Kasaš – Uticaj termičkih vibracija atoma na određivanje kristalne i molekulske strukture 3-p-tolil-1,3,4,5,6,7, heksahidrobenzo /c/ furan-1-on-a (1991)
pdf Dragoslava Petljanski – Niskofonska primena 9″ x 9″ NaJ(T1) detektora oblika jame (1991)
pdf Gordana Hajduković – Mogućnost korišćena eksperimentalno-laboratorijske metode za samostalno i kreativno rešavanje problema u nastavi mehanike (1991)
pdf Gordana Radovanov – Karakteristike koincidentnog gama spektrometra (1991)
pdf Karolina Fabrik – Istraživanje slabih ϒ-prelaza u raspadu 60Co (1991)
pdf Karolj Šulc – Uticaj uvođenja bakra na neke fizičke osobine amorfnog sistema As-Se-J (1991)
pdf Momir Tihomirović – Gejdž teorija i fizika elementarnih čestica (1991)
pdf Milica Knežević – Standardni model fizike čestica (1991)
pdf Srđan Rakić – Tema: „Modelovanje ugljen-dioksidnog lasera“ (1991)
pdf Svetlana Grujić – Standardni modeli fizike čestica i kosmologije (1991)
pdf Tibor Toth Katona – Ispitivanje fizičkih osobina trokomponentnih smeša nekih holesteričnih tečnih kristala (1991)
pdf Vesna Tomić – Određivanje karakteristika anti-komptonskog spektrometra (1991)

1990

pdf Aleksandra Mihailović – Fotoaktivacija jezgra 199^Hg ɣ-zračenjem 60^Co (1990)
pdf Dragan Milivojević – Određivanje praga detekcije pojedinih elemenata fotoaktivacionom analizom (1990)
pdf Fedor Skuban – Kristalizacioni afinitet u sistemu Cu-As-Se (1990)
pdf Mihajlo Rac – Eksperimentalno određivanje apsorpcije gama-zračenja pozadine kod voluminoznih uzoraka (1990)
pdf Milan Jeftić – Nuklearna struktura i šema pobuđenih stanja 188Os (1990)
pdf Petar Viđikant – Radne karakteristike rendgenskog fluorescentnog analizatora VRA-20, statistička ocena i kontrola rezultata (1990)
pdf Sofija Ševo – Multipolnost zračenja 188Os (1990)
pdf Sonja Gerdof – Primena atomske emisione spektroskopije za određivanje tragova teških metala u površinskim vodama (1990)
pdf Tatjana Jocić – Energetsko širenje anihilacionih gama zraka u čvrstim telima (1990)
pdf Tatjana Kostić – Izučavanje fluksa linearnog akceleratora aktivacionom tehnikom (1990)
pdf Zdravko Mutin – Kalibracija scintilacione gama kamere (1990)

1989

pdf Ivanka Voganjac – Interakcija svetlosti sa metalom – selektivna apsorpcija obojenih metala (1989)
pdf Milivoj Bajagić – Merenje anizotropije efikasnosti Ge detektora (1989)
pdf Milan Pantić – Masena deformacija i superprovodljivost (1989)
pdf Petar Benčić – Kvantitativna analiza zemljišta adicionom metodom rentgenske fluorescentne analize (1989)
pdf Srđan Teslić – Relaksacija kondukcionih elektrona na magnonima i magnonskim solitonima u kvazi jednodimenzionim feromagneticima sa lakom osom anizotropije (1989)

1988

pdf Jasmina Tekić – Supersimetrija (1988)
pdf Kata Buletinac – Izračunavanje zonske strukture „Linear muffin-tin orbitals“ (LMTO) metodom (1988)
pdf Ljiljana Kralj – Komparativno određivanje koncentracije aktivnosti Cs-137 gama-spektrometrijom i integralnim beta merenjem nakon radiohemijske separacije (1988)
pdf Ljuba Budinski -Apsorpcija fona od izvora konačnih dimenzija (1988)
pdf Milutin Rauš – Koherentna spinska stanja i solitoni u kompresibilnom feromagnetnom lancu (1988)

1987

pdf Čaba Mesaroš – Ispitivanje kristalne strukture Y(NO3)3x3H20, dobijenog metodom termičke dekompozicije iz Y(NO3)3x6H2O (1987)
pdf Dubravka Jančić – Jednostavni kvantno mehanički modeli u inflacionom modelu svemira (1987)
pdf Gradimir Miljojković – Kritička analiza Davidovskih solitona u molekularnim lancima (1987)
pdf Ljiljana Krnajski Belovljev – Kristalografsko i strukturno istraživanje nekih steroida (1987)
pdf Milan Teodorović – Određivanje dugoživećih izotopa Cs u prirodnim vodama (1987)
pdf Nemanja Kaloper – Funkcionalni integrali u modernoj teorijskoj fizici (1987)

1986

pdf Gordana Matić – Određivanje prinosa dugoživećih fisionih produkata u reakciji 238U na Si (1986)
pdf Ljiljana Šašić – Solitoni u kompresibilnom anizotropnom feromagnetnom lancu (1986)
pdf Milorad Letić – Kvantitativno određivanje olova u vazduhu radne sredine metodom rendgenske fluorescentne analize (1986)
pdf Nikola Popović – Analiza zemljišta metodom rendgenske fluorescentne spektrometrije (1986)
pdf Ranko Mišković – Određivanje minimalne koncentracije nekih elemenata (Pb, Hg, Fe, Ba, Cd, Sr, Bi, Ni i Cu) u vodenim rastvorima, koji se mogu detektovati metodom rendgensko-fluorescentne analize (1986)
pdf Slavica Bajat – Magnetni solitoni u kompresibilnom Heisenberg-ovom izotropnom lancu (1986)

1985

pdf Dragomir Vasić – Kristalna i molekulska struktura diaquo-bis (furfural S-metiltiosemikarbazonat) nikla(II)diperhlorata [Ni(HL)2(H2O)2] (ClO4)2 (1985)
pdf Imre Guth – Luminescentne osobine aminoizohinolina (1985)
pdf Ilona Tot Haršanji – Određivanje efikasnosti Ge (Li) spektrometra za cilindrične izvore konačnih dimenzija pomoću fosfata (1985)
pdf Ištvan Barna – Kvantitativna rendgeno-fluorescentna analiza Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Fe iz komponenata gline (1985)
pdf Judit Berta – Kvantitativno određivanje sadržaja Ca, Zn i Fe u mlečnom prahu aditivnom metodom rendgenske fluorescentne spektroskopije (1985)
pdf Jovan Mišić – Solitoni u klasičnom feromagnetnom lancu sa anizotropijom tipa XXZ (1985)
pdf Lea Niderlender – Ispitivanje niskošumne zaštite za gama-spektrometar (1985)
pdf Maca Macut – Neodržanje eksitona i kinematički nivoi (1985)
pdf Ružica Mundžić – Optičke osobine stakala tipa Ge20As14(SexS1-x)52I14 (1985)
pdf Vasa Vučurević – Solitoni u jednodimenzionalnim feromagneticima sa planarnom anizotropijom (1985)
pdf Vladan Panković – Algebarska transformacija jednog hermitskog operatora (1985)

1984

pdf Đura Trudić – Kondukcija vazduha pri atmosferskom i sniženim pritiscima (1984)
pdf Đura Varga – Merenje magnetnog susceptibiliteta faradejevom metodom na sobnoj i niskim temperaturama (izrada, montaža i kalibrisanje) (1984)
pdf Endre Sedlaček – Fotoelektrični pretvarači (sa osvrtom na merenje malih pomeranja) (1984)
pdf Gizela Molnar Gabor – Metodi određivanja relativne molekulske mase (1984)
pdf Goran Dulić – Kvantitativna rendgeno-fluorescentna analiza trokomponentnih sistema (1984)
pdf Laslo Mesaroš – Izvor jednosmerne struje za punjenje visokonaponske kondenzatorske baterije (1984)
pdf Miodrag Krmar – Promena izotopskog sastava nuklearnog goriva sagorevanjem urana u energetskog reaktoru (1984)
pdf Novica Zdravković – Fluktuacije gustine i parne korelacije eksitonskog sistema (1984)

1983

pdf Anton Remeli – Einsteinova teorija relativnosti i Gauge invarijancija (1983)
pdf Dušan Popić – Rendgenska fluorescentna analiza (1983)
pdf Gordana Cvetićanin – Rezonantna fluorescencija pare natrijuma (1983)
pdf Ildiko Lavička – Kosmologija i fizika elementarnih čestica (1983)
pdf Milan Gava – Numerički proračun magnetizacije anizotropnog feromagneta u osnovnom stanju (1983)
pdf Mira Mijić – Kristalna i molekulska struktura tri (piridin) (s-metiltiosemikarbazonat salicilaldehida) kobalta (II) trihloro (piridin) kobaltata (II) [Co“ (C_5H_5N)_3 (C_9H_10N_3OS)] [Co“ (C_5H_5N)Cl_3] (1983)
pdf Novica Miladinović – Primena difrakcije X-zraka za karakterisanje polimernih materija (1983)
pdf Stevan Trninić – Teorijski osnovi procesa fisije (1983)
pdf Todor P. Dragoljević – Proučavanje niskotemperaturskih osobina XY-modela (1983)
pdf Vera Horvat – Atomska emisiona spektrometrijska analiza alkalnih elemenata u vodi (1983)
pdf Zoran Mijatović – Radijalna raspodela elektronske temperature i koncentracije u T-cevi (1983)

1982

pdf Atila Bujdošo – Stvaranje izotopa 239^Pu u lakovodnom homogenom reaktoru (1982)
pdf Gabor Molnar – Razvoj fizike čestica (1982)
pdf Jovanka Milošev – Ispitivanje koordinacije Cu(II) u kompleksu sa piridinom i S-Metiltiosemikarbazonom (1982)
pdf Milan J. Predojević – Spinska devijacija na T=OK kod anizotropnog feromagnetika (1982)
pdf Mirjana Čejić – Mioni (1982)
pdf Nevresa Šabačkić – Primena metoda spektralne funkcije na jedan model anizotropnog feromagnetika (1982)
pdf Svetislav Koman – Projekt LEP (Large Electron Positron Collider) (1982)
pdf Vehbo J. Bahtijarević – Energetski procep na T = OK kod anizotropnog feromagnetika (1982)
pdf Vlastimir Zeljajić – Optimalizacija uslova razblaženja kristalnih kompleksa sa S-metiltiosemikarbazonima u cilju primene teorije Kubelka i Munka (1982)
pdf Želimir Šovanj – Određivanje karakteristika brzopromenljivog impulsnog elektromagnetskog polja kondenzatorske banke i njegov uticaj na frekvenciju srca (1982)

1981

pdf Božidar Kovačević – Ujedinjavanje fundamentalnih interakcija i gauge teorije (1981)
pdf Branislav Jefimić – Entropijske osobine gasne smeše (1981)
pdf Gizela Debreceni – Gyomirtószerek Röntgendiffrakciós analizise (1981)
pdf Ivan Žirović – Mikroteorija magnetnoakustične rezonance u anizotropnom feromagnetiku (1981)
pdf Jovo M. Mihajlović – Ispitivanje faznog prelaza i spinske devijacije kod jednog anizotropnog feromagnetika (1981)
pdf Kristina M. Badrljica – Kristalna i molekulska struktura β-bis (S-metiltiosemikarbazid) nikl (II) bromida [Ni(C2H7N3S)2]·Br2 (1981)
pdf László Csizofszki – A mosóporok diffrakciós analízise (1981)
pdf Manojlo Stefanović – O nekim problemima neravnotežne kvantne statistike (1981)
pdf Miladin Zelenović – Eksiton-fonon interakcija i kinematički nivoi (1981)
pdf Miloslav Macko – Fotometrijske metode određivanja i prognoziranja boja autoreparaturnih lakova proizvodnje „Hempro“ Šid (1981)
pdf Miroslav Vesković – Multipolnosti zračenja 133^Ba (1981)
pdf Nada Dražić – Detektori visokih energija (1981)
pdf Nikola Orlić – Geometrijska optika i talasna mehanika (1981)
pdf Nikola P. Gledić – O nekim problemima relativističke kvantne mehanike (1981)
pdf Radica Nikolin – Akceleratori nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica (1981)
pdf Sekul Matković – Ispitivanje fizičkih osobina gipsa sa fruškogorskog nalazišta (1981)
pdf Stevan M. Vaderna – Difrakcija elektrona (1981)
pdf Stipan Peić – Eksiton-fonon interakcija i dielektrične osobine kristala (1981)
pdf Slobodan Gagić – Kristalna struktura Ca(NO_3)_2·4H_2O metodom neutronske difrakcije (1981)
pdf Tibor Makàn – a 2-benzylamino-4,5-dihydro-6H-1,3-thiazine röntgendiffrakciòs szerkezetvizsgàlata (1981)
pdf Tristan T. Hibš – Kvantna hromodinamika kao teorijski model interakcije hadrona (1981)
pdf Zlatko Šalić – Osobine neutrina (1981)
pdf Žarko Tatić – Osobine Cholesteryl-propionata u stanju holesteričnog tečnog kristala (1981)

1980

pdf Bora Dević – Niskotemperaturski razvoj magnetizacije jednog kvazi-dvodimenzionalnog feromagnetika (1980)
pdf Dragutin J. Savić – Kristalna i molekulska struktura BIS (S-etiltiosemikarbazid) Nikl(II) Jodida [Ni (C_3H_9N_3S)_2]·J_2 (1980)
pdf Mirko Bajić – Demonstracioni ogledi iz oblasti elektriciteta i elektromagnetizma (1980)
pdf Stevan Kucurski – Fotomultiplikator sa predpojačavačem (1980)
pdf Svetlana Lukić – Elektronski spektar kompleksa Ni N_8 C_36 Cl_2 O_9 H_38 (1980)
pdf Vesna Marinković – Eksitonski model autokatalize (1980)
pdf Vladislav Hadžija – Rešenje modelnog O-H-O bond-a (1980)
pdf Zoran D. Kuzmanović – Analiza jednog anizotropnog feromagnetika metodom Greenovih funkcija (1980)
pdf Zorica P. Stepanić – Niskotemperatursko ponašanje magnetizacije kod jednog modela anizotropnog feromagnetika (1980)

1979

pdf Danica Gajić – Tačno rešenje Izingovog modela (1979)
pdf Dušan M. Matić – Dipolni model za objašnjenje nekih fenomena u biološkim membranama (1979)
pdf Ferenc Ač – Šema raspada ^207 83_Bi_124 (1979)
pdf Gorica Becin – Elektronski spektri nekih kompleksa Ni(II) sa S-metiltiosemikarbazidom (1979)
pdf Jovan Prodanov – Mogućnosti određivanja konfiguracije spoljašnjih energijskih nivoa na osnovu difuzne refleksije na kristalnom prahu (1979)
pdf Katalin Vaštag – Zavisnost superprovodnog praga energije od impulsa (1979)
pdf Miroslav Korpak – Razdvajanje eksitonskih zona i kinematičke eksitacije (1979)
pdf Miklós Nagy – A hiszterezisgorbe felvetelezese es a magneses permeabilitas meghatarozasa ferromagneses anyagoknal (1979)
pdf Mladen Ajduković – Kristalna i molekulska struktura 2-benziminotiazolidina [C10 H12 N2S] (1979)
pdf Nadežda Kobilarov – Ispitivanje mineraloškog sastava nekih bentonita (1979)
pdf Nada Prica – Osnovne karakteristike i princip rada antikomptonskog γ spektrometra (1979)
pdf Slavka Lalević – Toplota i termodinamika u osnovnoj i srednjoj školi (1979)
pdf Stevo K. Jaćimovski – Modelni potencijali za dvoatomske molekule (1979)
pdf Vera R. Stojkov – Azotni (N_2) laser (1979)
pdf Vukoman R. Maksimović – Nestacionarnosti optičkih sistema uslovljene neodržanjem eksitona (1979)
pdf Zoran Ivić – Hibridne eksitacije u antiferodielektricima kod elektrodipolnih magnetnodipolnih prelaza (1979)
pdf Zoran Saradžić – Određivanje efikasnosti I-Ge detektora za niske energije (1979)
pdf Žofia F. Cetenji – Kristalna i molekulska struktura (α) bis-(S-metiltiosemikarbazida) nikal (II) bromida I Ni (C_2 H_7 N_3 S)_2 I Br_2 (1979)

1978

pdf Amalija Sabadoš – O problemu visokotemperaturske superprovodljivosti (1978)
pdf Anđelko Glušac – Uloga spin-fononske interakcije u feroelektričnoj parametarskoj rezonanciji (1978)
pdf Antun T. Dokoza – Uticaj eksiton-fonon interakcije na optičke karakteristike molekularnih kristala (1978)
pdf Bela Muhi – Metodi merenja magnetne indukcije (1978)
pdf Elemer Wissinger – Provera ugaone raspodele anihilacionih gama kvanata (1978)
pdf Ištvan Galamboš – Nelinearna populacija eksitona (1978)
pdf Jene Berentai – Elektronska-magnetna rezonanca (1978)
pdf Klara L. Kiš – Kinematički eksitonski nivoi za multinivovsku shemu (1978)
pdf Marin Milošević – Fotoprovodne karakteristike kadmijum sulfida (1978)
pdf Milan Dačić – Fazni prelazi i kritični fenomeni – Modeli i fenomenološke teorije (1978)
pdf Milan Danić – Koordinacija Fe(III) u kompleksima sa S-metiltiosemikarbazonima salicil-i 5Br -salicilaldehida (1978)
pdf Slavka Đ. Miličević – Superfluidnost optičkih pobuđenja u kristalima sa dve podrešetke (1978)
pdf Stevan Pantić – Direktna reakcija O^16 (d, p) O^17 i semimikroskopski opis jezgra O^17 (1978)
pdf Tihomir Stojanović – Magneto-optički fenomeni u magnetnim dielektricima (1978)
pdf Vjekoslav Sajfert – Spektralna funkcija i magnetizacija Hajzenbergovog feromagneta na niskim temperaturama (1978)

1977

pdf Anka Čović – Fazni prostor u fizici elementarnih čestica (1977)
pdf Branislav A. Bujanić – Promena Holove konstante n-tipa germanijuma u magnetnom polju (1977)
pdf Čedomir Radonić – Primena audiovizuelnih sredstava u nastavi fizike u osnovnoj i srednjoj školi (1977)
pdf Dragan B. Pešta – Eksitonske kaplje kao posledica eksiton-fonon interakcije i eksitonska repulzija (1977)
pdf Dragoljub Lj. Mirjanić – Superfluidnost optičkim pobuđenjem za multinivosku eksitonsku šemu (1977)
pdf Đorđe Ilijin – Uticaj mehaničkih oscilacija na fazni prelaz kod feromagnetika (1977)
pdf Ildiko Farkaš – Osnovno stanje antiferomagnetika (1977)
pdf Matija Horvatić – Relativistička kinematika raspada, rasejanja i reakcija (1977)
pdf Milan Hrgić – Hiperfina struktura spektralnih linija atomskih spektara (1977)
pdf Milica B. Andrejić – Boze kondenzacija u sistemu magnona (1977)
pdf Milorad Lj. Dejanac – Kinematički nivoi u teoriji eksitona i apsorpcija svetlosti (1977)
pdf Milovan M. Radaković – Kinematička interakcija eksitona i dopunski nivoi (1977)
pdf Petar Vuca – Metastabilna hibridizacija optičkih i mehaničkih talasa u kristalima i neke posledice ovog efekta (1977)
pdf Predrag Blagojević – Interferentna pobuđenja u sistemu Frenkelovih eksitona (1977)
pdf Rade Ž. Grujić – Određivanje efikasnosti čistog Gе detektora (1977)
pdf Radoje Belušević – Magnon-fonon interakcija i kinematički nivoi (1977)
pdf Velimir Dumanović – Bozonska polja u analizi feromagnetnog kritičnog domena (1977)
pdf Vladimir Đ. Kovač – Neke moguće posledice magnon-fonon interakcije (1977)
pdf Zvonko Baotić – Polarizovanost svjetlosti kod Zemanovog efekta (1977)

1976

pdf Aleksandar Rudić – Fotoprovodne osobine kristal-violeta (1976)
pdf Borislav Savić – Određivanje perioda poluraspada pobuđenih stanja metodom zakasnelih koincidencija na 56_Ba^133i_27Co^57 (1976)
pdf Brana V. Ivanković – Elektroluminescencija kristala i osnovne karakteristike (L. E. D.) svetlosno emitujućih dioda (1976)
pdf Dragoljub D. Pećanac – Neutronska aktivaciona analiza krvnog seruma (1976)
pdf Dragoslav Stanojević – Nastava elektriciteta i magnetizma u osnovnoj školi i srednjim školama (1976)
pdf Dušan Sekulić – Studija linearnog koeficijenta termičkog širenja u domenu niskih temperatura primenom rendgenostrukturne analize (1976)
pdf Jovan Beljanski – Neke fizičke osobine sulfida (1976)
pdf Jozo M. Pavlović – Sistem spinova sa dva defekta (1976)
pdf Milutin Đonić – Eksperimenat u nastavi fizike u osnovnoj školi (1976)
pdf Mitar Gostojić – Rendgeno-kristalografsko ispitivanje 1-isopropil-2-benzil-2-metil-6, 7-dimetoksi-1, 2, 3, 4-tetrahidro-izohinolin jodida, C_22H_30N0_2J, Buergerovom precesionom metodom (1976)
pdf Svetlana Đ. Gudurić – O mogućnosti pojave Boze kondenzacije u sistemu polaritona (1976)
pdf Svetlana Rukavina – Singularne integralne jednačine sa složenim jezgrom i neke primene (1976)
pdf Tomislav Nikolić – Uloga zadataka u nastavi fizike (1976)
pdf Veselin D. Panić – Boze kondenzacija u sistemu Frenkel-ovih eksitona i optičke osobine eksitonskog kondenzata (1976)
pdf Vinka Vesin – O dekuplovanju temperaturskih Grinovih funkcija (1976)
pdf Zoran M. Radojčin – Operacioni pojačavači (1976)

1975

pdf Anđelija Jovanović – Grinova funkcija jednočestičnog Hamiltonijana i njena primena (1975)
pdf Cveta Bobić – Strukturna istraživanja kobaltnitrata dihidrata Co(No_3)_2 · 2H_2O (1975)
pdf Dragiša M. Nikolić – Primesa u feromagnetiku (1975)
pdf Dragoljub Ž. Komar – Vezana stanja eksitona i fonona (1975)
pdf Evgenije E. Međeši – Neutronska aktivaciona analiza vojvođanskog suncokreta (1975)
pdf Faik H. Kačar – Eksiton-fonon interakcija i migracija eksitona (1975)
pdf Ilija R. Ponjević – Eksitoni u primesnom molekularnom kristalu (1975)
pdf Joza D. Monjov – Bipolaritoni (1975)
pdf Ljubo Ž. Komar – Angularni fononi u molekularnim kristalima (1975)
pdf Ljubomir D. Todorović – Eksiton-fonon interakcija i boze kondenzacija eksitona (1975)
pdf Milan Koković – Štark-ovo širenje spektralnih linija argona u plazmi (1975)
pdf Mile Kesić – Analiza magnonskih stanja u tankom filmu (1975)
pdf Miloš Kadijević – Faktorizacija Šredingerovog operatora (1975)
pdf Mira J. Terzić – Uticaj graničnog sloja plazme u T-cevi na oblik Hγ linije (1975)
pdf Mirjana German – Električna monopolna komponenta nekih ekvispinskih prelaza u Gd^154 (1975)
pdf Pavle B. Stojaković – Simetrija u fizici čestica (1975)
pdf Slavica Butina – Kolektivne rotacije ekscitacije u kristalu (1975)
pdf Slobodanka D. Kasavica – Spoj metal-dielektrik i elementarne eksitacije u njemu (1975)
pdf Vladimir Adamović – Eksitoni u polubeskonačnim strukturama i u tankim filmovima (1975)

1974

pdf Boško J. Jokanović – Fononi u tankim filmovima (1974)
pdf Dragomir M. Smiljković – Slabe interakcije i Dirakova jednačina (1974)
pdf Dušan Lazar – Neutronska aktivaciona analiza jestivog ulja (1974)
pdf Imre Mladin – Uticaj elektronskih korelacija na presek fotojonizacije atoma azota u 1. i 2. redu teorija perturbacija (1974)
pdf Ištvan Lapiš – Rasejanje čestica (1974)
pdf Jovan I. Mrđan – Kristalografsko ispitivanje 3-metil-izohinolina C_10H_9N (1974)
pdf Jovan P. Šetrajčić – Problemi migracije spinskih talasa u polubeskonačnom feromagnetiku (1974)
pdf Kornelija G. Mesaroš – Feroelektrik u spoljašnjem elektromagnetnom polju (1974)
pdf Ljiljana S. Jovanović – Kristalografsko ispitivanje N-hloracetanilida C_8H_8NOCl (1974)
pdf Ljubomir Murišić – Lokalizacija položaja vodonikovih atoma u kristalnoj strukturi Ca(NO_3)_2.4H_2O (1974)
pdf Milan S. Kecojević – Identifikacija bubrežnih kamenaca metodom rendgenske difrakcije (1974)
pdf Mile G. Dimitrić – Termodinamička analiza tankog magnetnog filma (1974)
pdf Mira Lukić – Malešević – Strukturna istraživanja 2(2,6 dimethyl-phenyl-imino-3(2-methylbenzoyl-thiazolidine C_19H_20N_2OS (1974)
pdf Miroljub V. Koković – Laserski kolorimetar (1974)
pdf Nada Andrić – Generator impulsa sa tiratronom (1974)
pdf Nada Poljanski – Monostabilni multivibrator (1974)
pdf Nebojša Simin – Termodinamika eksitonskog sistema (1974)
pdf Olga V. Stameski – Određivanje parcijalnog perioda poluraspada 40^K ß-emisijom (1974)
pdf Paljo Beljička – Utačnjavanje koordinata atoma kalcijuma, kiseonika i azota u kristalnoj strukturi Ca(NO_3)_2 · 4H_2O, na osnovu podataka dobivenih neutronskom difrakcijom (1974)
pdf Petar M. Nikolić – Spin-fonon interakcija i korekcija Blohove formule za magnetizaciju (1974)
pdf Radivoj Ž. Dakić – Uticaj elektromagnetnog polja na superprovodne osobine kristala (1974)
pdf Radomir Kobilarov – Eksperimentalna studija organskog tečnog lasera (1974)
pdf Smilja Š. Dimić – Bieksitoni u složenim kristalnim strukturama (1974)
pdf Stevan Sekulić – Uzdužni linearni elektrooptički efekat na kristalu ADP (1974)
pdf Stevica Đurović – Stark-ovo širenje spektralnih linija vodonika Hα i Hβ u plazmi (1974)
pdf Tomislav B. Mesarović – Korišćenje reaktorskih neutrona za istraživanje u fizici čvrstog stanja (1974)
pdf Uranija F. Kozmidis – Nelinearni efekti u sistemu eksitona i Boze kondenzacija (1974)
pdf Vera S. Subić – Termodinamička svojstva superprovodnika (1974)
pdf Zora N. Zorić Subić – Boze kondenzacija u sistemu polaritona (1974)
pdf Željko Škrbić – Neodržanje normalnih elektro-magnetnih talasa u kristalu (1974)

1973

pdf Andraš Guti – Angström-ov sistem traka 12_C16_O molekula (1973)
pdf Bogdan D. Živanović – Stäckel-ova teorema (1973)
pdf Božidar T. Vujičić – Magnetohidrodinamički generatori (1973)
pdf Dragivoje M. Srećković – Migracija magnona u semi-infinitnim feromagneticima (1973)
pdf Ivan Atlas – Metodika snimanja praha i obrade podataka (1973)
pdf Jaroslav M. Slivka – Pirmena Mössbauerovog efekta na proučavanje dekompozicije fero oksalata dihidrata (1973)
pdf Jovo M. Radanović – Diferencijalni pojačavač sa JFET – tranzistorima (1973)
pdf Laslo Vidač – Holografija (1973)
pdf Marija Živkov – Određivanje Plankove konstante (1973)
pdf Miodrag D. Zatezalo – Frelihova transformacija u modelu Vonsovskog i dokaz da feromagnetici ne mogu biti superprovodnici (1973)
pdf Mirjana Malčić – Millikan-ov ogled (1973)
pdf Milan Đ. Mazalica – Mezonsko i elektromagnetno polje u reprezentaciji druge kvantizacije (1973)
pdf Milorad Novakov – Anomalna disperzija svetlosti (1973)
pdf Milica Savić – Hajzenbergov feromagnetik na niskim temperaturama (1973)
pdf Milka Trtić – Određivanje specifičnog naelektrisanja elektrona (1973)
pdf Nada P. Stančić – Penetracioni efekat u procesu magnetne dipolne konverzije u 92_U^233 (1973)
pdf Olga Krstić-Šešelja – Apsolutno određivanje aktivnosti izvora Co^60 i Bi^207 uz upotrebu scintilacionih detektora i γ-γ koincidencije (1973)
pdf Ostoja Rakonjac – Termodinamička analiza S-d modela (1973)
pdf Radivoj Preradović – Rentgenska analiza termičke dekompozicije kristala vivijanita Fe_3(PO_4)_2 8H_2O (1973)
pdf Todor Piperac – Neholonomni sistemi (1973)
pdf Veselin A. Lovrić – Spin-fonon interakcija i zakon disperzije za magnone (1973)
pdf Vladan S. Marinkov – Analiza magnetnih filmova na niskim temperaturama (1973)
pdf Vladimir Kravcev – Analiza termodinamičkih karakteristika feromagnetika sa dve podrešetke (1973)
pdf Vladimir R. Radujkov – O problemu korektnog harmonijskog polaritonskog spektra (1973)
pdf Vojislav M. Zeković – Uvod u analizu feromagnetika sa dipolnim interakcijama (1973)
pdf Živana Milinković-Čekić – Adijabatske invarijante (1973)
pdf Živojin B. Brkin – Feroelektrik kao sistem sa dvočestičnim fermionskim interakcijama (1973)

1972

pdf Agneš Nahlovski – Negativna fotoprovodljivost na tankim kristalima organskih boja (1972)
pdf Ana Petrović – Rendgenska istraživanja berilijum-nitrata-tetrahidrata (1972)
pdf Boško Vuković – Kombinaciono rasejanje (Ramanov efekt) (1972)
pdf Darko Kapor – Uticaj nelinearnih efekata na Davidovsko cepanje eksitonskih zona (1972)
pdf Dragoslav Petrović – Korišćenje difrakcije X-zraka za dobijanje kristalografskih podataka monokristala (na primeru di i tri-nitro-di-fenil-amina) (1972)
pdf Dušan Zmijanjac – Zemanov efekt (1972)
pdf Jelena Knežević – Hartree-Fock-ov metod u izračunavanju atomske strukture (1972)
pdf Mićun B. Svrkota – Spin-fonon interakcija i srednji sloboni put magnona (1972)
pdf Miladin Avramov – Određivanje odnosa n^Fe+^2/n^Fe^+3 jona termički dekomponovanog ferooksalata metodom Mössbauera (1972)
pdf Miljko Satarić – Pobuđena diskretna stanja elektrona u atomu po metodi Hartri-Foka (1972)
pdf Miroslava Poučki – Elektronski spektri višeatomskih molekula (1972)
pdf Sreten Đurić – Elektronski spektri dvoatomskih molekula (primer CN) (1972)
pdf Svetomir Dimitrijević – Elementi teorije rasejanja na atomima i molekulima (1972)

1971

pdf Dragan Čolić – Apsorpcioni spektri atoma (1971)
pdf Dušanka Marković – Interpretacija Mössbauer-ovog spektra termički dekomponovanog ferooksalata (1971)
pdf Radoslav Sredojević – Balmer-ova serija kod vodonika i određvanje Ridberg-ove konstante (1971)
pdf Tomo Rabakezi – Kalibracija Mössbauerskog spektrometra (1971)
pdf Zlata V. Funk – Frank-Herc-ovi ogledi i određivanje ekscitacionih potencijala kod atoma (1971)

1970

pdf Marija Tolubejev – Određivanje efektivnog koeficijenta atenuacije za neprekidan spektar X-zrakova (1970)
pdf Miroljub G. Đurić – Transportne pojave kod poluprovodnika (1970)
pdf Nikola Erić – Negativne apsolutne temperature i temperatura u specijalnoj teoriji relativnosti (1970)

1969

pdf Zvonimir Momirović – Eksperimenti iz fizičke optike pomoću gasnog He-Ne lasera (1969)

1968

pdf Csilla Burány – Promene kristalnog stanja nekih soli organskih kiselina pri termičkoj dekompoziciji (1968)
pdf Jovo Malešević – Elementarna kvantna teorija stimulirane radijacije (1968)
pdf Marija I. Kakaš – Neutronska aktivaciona analiza aluminijuma (1968)
pdf Milorad Mitrović – Disperzija i moć razlaganja spektrografa KCA-1 (1968)
pdf Vladimir Mundžić – Termodinamika povratnih i nepovratnih procesa (1968)

1967

pdf Ištvan Bikit – Određivanje energije i intenziteta gama-zraka na germanijumskom detektoru (1967)
pdf Aleksandar Polzović – Eksperimentalne potvrde teorije relativnosti (1967)