Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Master radovi

2024

pdf Snežana Kozarev – Veštačka inteligencija – mišljenje nastavnika i odabrani primeri u nastavi fizike (2024)
pdf Tina Tanović – Koincidentni sistem HPGe detektora i plastičnog scintilatora za ispitivanje interakcija kosmičkog zračenja (2024)

2023

pdf Aleksandar Vuković – Razvoj i primena brze metode pripreme uzoraka za detekciju radijuma u mineralnim vodama gama-spektrometrijskom metodom (2023)
pdf Aleksandra Rajčić – Biomehanika veleobrta unazad u ženskoj gimnastici na dvovisinskom razboju (2023)
pdf Božana Pejaković – Implementacija Rapid Plana – teleterapijsko planiranje ginekoloških slučajeva zasnovano na modelu kliničke baze podataka (2023)
pdf Denis Mujo – Uticaj spinske anizotropije i Đalošinski-Morija interakcije na magnetne osobine dvodimenzionalnog frustriranog Hajzenbergovog antiferomagneta sa spinom S=1/2 (2023)
pdf Dušica G. Krunić – Stvaralaštvo Nikole Tesle – mogućnost obrade u nastavi fizike (2023)
pdf Eleonora Novak – Primeri učenja fizike kroz igru i mišljenje nastavnika o mogućoj primeni igre u srednjoškolskoj nastavi (2023)
pdf Jeremija Kovačević – Elementarne ekscitacije i niskotemperaturna termodinamika kvazi-dvodimenzionih magneta na heksagonalnoj rešetki (2023)
pdf Jovana Novaković – Sadržaj proizvedenog radionuklida Cs-137 i procena doze ingestijom usled konzumiranja crvenog voća uvezenog iz Evrope (2023)
pdf Marija Bralović – Procena doze za očno sočivo u industrijskoj radiografiji pomoću dozimetara za celo telo (2023)
pdf Marina Nikolić – Električna i memristivna svojstva halkogenida dopiranih srebrom (2023)
pdf Milica Govedarica – Kompjuterske simulacije elektrohemijskih senzora u softverskom paketu „COMSOL“; detekcija glukoze (2023)
pdf Milica Kmezić – Procena efikasnosti zaštitnih barijera kod CT aparata GE Revolution EVO 128 (2023)
pdf Nebojša Kurjega – Karakterizacija mlaza plazme dobijene u zidom stabilisanom električnom luku (2023)
pdf Nikola Vujadinović – Uticaj plazma-indukovanih modifikacija grafena na adsorpciona svojstva prema efedrinu (2023)
pdf Nina Šćepanović – Merenje debljine poluslabljenja referentnih kvaliteta X-zračenja uz procenu merne nesigurnosti (2023)
pdf Petar Janjić – Poređenje dozne raspodjele hibridnog (IMRT+VMAT) i 3D konformalnog plana kod respiratorno sinhronizovane radioterapije lijeve dojke (2023)
pdf Sanja Đuranović – Arduino u nastavi fizike (2023)
pdf Vera Veljanović – Komparacija odziva detektora jonizujućeg zračenja u referentnim poljima zračenja za mamografiju (2023)
pdf Verica Petković – Upotreba TLD-a u proceni izloženosti profesionalnih lica pri radiodijagnostičkim procedurama (2023)

2022

pdf Aleksandra Komanović Stevanović – Korelacija nastavnih sadržaja fizike u osmom razredu osnovne škole i nastavnih sadržaja drugih predmeta
(2022)

pdf Anica Zdravković – Nastavna tema Kretanje: Učenička postignuća i poteškoće u interpretaciji grafika (2022)
pdf Bogdan Bogdanović – Mogućnost primene alata Tracker na primerima iz oblasti mehanike (2022)
pdf Bojan Obradović – Hacugai-Kohmotov model jako korelisanih elektrona (2022)
pdf Boris Banjac – Sinteza i karakterizacija YNbO_4:Er, Yb za fotoluminescentnu konverziju energije (2022)
pdf Čaba Koso – Obrada nastavne teme „Harmonijske oscilacije“ za treći razred gimnazije (2022)
pdf Dejana Hornjak – Implementacija novog IAEA QC protokola u radiografiji (2022)
pdf Dušan Vukelić – Merenje i Monte Karlo simulacije distribucije rendgenskog zračenja (2022)
pdf Jelena Vlahović – Poređenje ambijentalnih dozimetara u X- i ɣ- referentnim poljima i prilikom merenja nepoznatog uzorka (2022)
pdf Konstantin Vidaković – Primena frustriranog Hajzenbergovog modela na pniktide gvožđa (2022)
pdf Ljubica Đozlija – Eksperimentalna verifikacija atenuacionih karakteristika rukavica bez olova u interventnoj radiologiji (2022)
pdf Marko Tomik – Primena multimedije u obradi nastavne teme „Električna struja“ u osnovnoj školi (2022)
pdf Milica Stupar – Određivanje HVL-a u oblasti zaštite od zračenja dozimetrijskom i spektrometrijskom metodom (2022)
pdf Milica Zelić – Metodika rešavanja računskih zadataka iz oblasti toplotne fizike prema obrazovnim standardima (2022)
pdf Nataša Pavlov – Ispitivanje osetljivosti morfoloških parametara na različite faze interakcije galaksija (2022)
pdf Nevena Radovanlija – Interkomparacija brahiterapijskih jonizacionih komora korišćenjem HDR izvora 192^Ir (2022)
pdf Una Popović – Karakterizacija spektara rasejanog zračenja različitih nominalnih energija medicinskih linearnih akceleratora i dozni efekti (2022)

2021

pdf Duška Pajić – Neenzimski urea senzor zasnovan na ekonomičnoj obradi korišćenjem grafenskog tranzistora sa rastvorom u prisustvu poli(metil-metakrilatnih) čestica (2021)
pdf Ivana Marjanović – Kristalne strukture i topološka analiza koordinacionih polimera sa srebrom (2021)
pdf Ivica Patarčić – Uticaj samoapsorpcije na efikasnost detekcije gama zračenja voluminoznih uzoraka (2021)
pdf Jelena Bardak – Poređenje verovatnoće odvijanja 209^Bi(γ,p5n)203^Pb reakcije na 60 MeV i na 80 MeV (2021)
pdf Jelena Rašović – Difuzioni tenzorski imidžing mozga kod zdrave odrasle populacije (2021)
pdf Jelena Stojanović – Procena radijacionog rizika kod osteodenzitometrije (2021)
pdf Kenan Tmušić – Detekcija kosmičkog zračenja mobilnim telefonom (2021)
pdf Malina Bontić – Mogućnosti automatskog planiranja radioterapije (2021)
pdf Miljana Marković – Mogućnost primene inovativnih nastavnih modela u osnovnoškolskoj nastavi fizike sa predlozima za obradu teme „Kretanje“ (2021)
pdf Miloš Nikolić – Demonstracija koincidentnih tehnika merenja u γ spektroskopiji primenom digitalnih i analognih sistema za obradu signala (2021)
pdf Nataša Simić – Snimanje širokih spektralnih linija optičkim sistemom sa ICCD kamerom (2021)
pdf Slađan Jelić – Prostiranje talasa u viskoelastičnom materijalu frakcionog Burgersovog tipa (2021)

2020

pdf Aleksandar Rikalo – Merenje aktivnosti uranijuma u uzorcima nepoznatog sastava (2020)
pdf Ana Backić – Rešavanje računskih zadataka iz fizike na primerima iz nastavne teme „Kretanje“ za 6. razred osnovne škole (2020)
pdf Bellona Bles – Demonstracija određivanja efikasnih preseka za fotonuklearne reakcije tehnikama dekonvolucije (2020)
pdf Blažo Đurnić – Analiza fotonuklearnih reakcija na 209Bi (2020)
pdf Jelena Klać – Radijaciono opterećenje i zaštita medicinskog osoblja koje radi sa Sentinel node biopsija/operativnom tehnikom (2020)
pdf Jelena Mančev – Kontrola kvaliteta jonizacionih komora (2020)
pdf Jelena Timarac Popović – Strukturne osobine nikl ferita dopiranog itrijumom (2020)
pdf Miloš Garabandić – Monitoring tricijuma u površinskim vodama u JP „Nuklearni objekti Srbije“ (2020)
pdf Milka Zečević – Uticaj natrijum-salicilata na efikasnost detekcije Čerenkovljevog zračenja pri simultanom merenju 210Pb i 226Ra u uzorcima vode (2020)
pdf Mina Vulović – Određivanje starosti izvora 252Cf nedestruktivnom metodom nuklearne forenzike (2020)
pdf Sonja Smiljanić – Pregled primera iz astronomije u gimnazijskim udžbenicima iz fizike sa dodatnim predlozima (2020)
pdf Sonja Stefanović – Električni transport u biomorfnom poluprovodniku na bazi kalaj oksida (2020)
pdf Sonja Surla – Kvantitativna radiografija helijumskim snopom sa primenom na antropomorfni karlični fantom (2020)
pdf Suzana Beronja – Obrada nastavne teme „Gravitaciono polje“ primenom savremenih pristupa nastavi fizike u osnovnoj školi (2020)
pdf Žigmond Sečedi – Procena transfer faktora i sadržaja radionuklida u korenastim povrćima (2020)

2019

pdf Arpad Duša – Optimizacija performansi pasivnih mikrofluidičnih mešača (2019)
pdf Danijel Velimirović – Ispitivanje distribucije 226^Ra u uzorcima vode primenom Monte Karlo simulacija (2019)
pdf Dragan Ćirić – Zavisnost CT broja od struje i napona rendgenske cevi i uticaj nekomisionirane CT krive na isporuku doze (2019)
pdf Dragana Jakšić – Rešavanje računskih zadataka u nastavi fizike pri obradi nastavne teme „Masa i gustina“ (2019)
pdf Isidora Jankov – Korelacije između optičkih spektralnih parametara kvazara iz SDSS baze podataka (2019)
pdf Ivana Ljubinković – Obrada nastavne teme „Specijalna teorija relativnosti“ u četvrtom razredu gimnazije kroz računske primere (2019)
pdf Ivana Podunavac – Realizacija mikrofluidičnog čipa za separaciju mikročestica po veličini na principu uštinutog toka (2019)
pdf Marija Karvak – Obrada nastavne teme „Električno polje“ u osnovnim školama (2019)
pdf Martin Petraš – Upotreba Python programskog okruženja u obradi „CARPATCLIM“ klimatskih podataka (2019)
pdf Mladen Marković – Kvalitativna analiza konverzionih krivih uređaja za kompjutersku tomografiju s primjenom u radioterapiji(2019)
pdf Nenad Grozdanić – Grupni oblik rada i primena projektnog modela nastave u nastavi fizike u osnovnoj školi (2019)
pdf Nikolina Lalić – Simulacije neutrona indukovanih mionima kosmičkog porekla (2019)
pdf Olivera Vujinović – Potraga za aksionima na eksperimentu ATLAS korišćenjem metoda mašinskog učenja (2019)
pdf Šarolta Cako – Karakterizacija magnetnih nanočestica na bazi oksida gvožđa i ugljeničnih nanocevi dopiranih metalnim nanočesticama kao potencijalnih materijala za biomedicinsku primenu (2019)
pdf Stefan Jarić – Izokonverziona analiza termički indukovanih procesa u staklima iz sistema Cu-As-Se (2019)
pdf Tijana Aksentijević – Povezanost uspeha iz fizike i matematike i porodičnog funkcionisanja (2019)
pdf Una Molnar – Uticaj Compressed SENSE faktora na dijagnostički kvalitet MR slike kod standardnog protokola za glavu (2019)
pdf Vlasto Petraš – Uticaj interplanetarnog putovanja na Mars na ljudsko telo (2019)

2018

pdf Aleksandra Plačkić – Analiza mikrotvrdoće uzoraka stakala iz sistema Ag-As-S-Se primenom različitih modela (2018)
pdf Anja Bartula – Korekcije krive efikasnosti HPGe detektora usled pravog koincidentnog sumiranja programom EFFTRAN (2018)
pdf Bojan Pavičar – MLC QA/QC procedura za linak (2018)
pdf Danica Dragović – Kretanje u gravitacionom polju u svetu filma (2018)
pdf Evelin Bakoš – Mogućnosti ATLAS eksperimenta za detekciju trostruke produkcije W bozona (2018)
pdf Igor Marić – Uticaj 226^Ra na merenje 222^Rn u vodi (2018)
pdf Isidora Đorđević – Konstrukcija znanja o plivanju i tonjenju tela primenom eksperimenata i multimedija (2018)
pdf Marija Siriški – Rentgenska fluorescentna analiza (XRF) i primene za „IN SITU“ izučavanje objekata kulturne baštine (2018)
pdf Marina Pavlović – Uticaj interakcija galaksija na njihovo termalno i netermalno zračenje na velikim crvenim pomacima (2018)
pdf Marko Strika – Rešavanje računskih zadataka iz fizike na primerima iz kretanja tela pod dejstvom sile teže i sile trenja (2018)
pdf Martin Hložan – Problem zastupljenosti deuterijuma u međuzvezdanoj sredini (2018)
pdf Mile Mitrović – Nastava fizike u uslovima inkluzivnog obrazovanja (2018)
pdf Miloš Travar – Priprema NICOLE opreme za LTNO eksperiment (2018)
pdf Mladen Babić – Analiza nuklearnog materijala nedestruktivnom metodom nuklearne forenzike (2018)
pdf Mladen Karajica – Značaj eksperimentalnih vježbi i multimedijalnih sadržaja u nastavi fizike pri obradi teme talasna optika u srednjim školama (2018)
pdf Nataša Kecman – Obrada nastavne teme „Pritisak“ za šesti razred osnovne škole kroz računske primere (2018)
pdf Nevena Radošević – Wolfram Demonstration Project kao interaktivni alat u nastavi fizike (2018)
pdf Radmila Nikolić – Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti kroz eksperimente u gimnaziji (2018)
pdf Suzana Mijić – Korelacija nastavnih sadržaja fizike sa nastavnim sadržajima drugih predmeta u šestom razredu osnovne škole (2018)
pdf Svjetlana Radović – Primjena PhET simulacija u izradi domaćih zadataka u okviru nastavne teme Pritisak (2018)
pdf Tamara Milanović – Fotoaktivacioni metod za određivanje ubrzavajućeg potencijala linearnog akceleratora (2018)
pdf Zoltan Horvat – Formiranje i razvoj pojmova u vezi sa atomom u osnovnoškolskoj nastavi fizike (2018)

2017

pdf Ana Martinović – Optimizacija zaštite u dentalnoj radiografiji (2017)
pdf Andrea Horvat – Određivanje radnih parametara rendgen aparata (2017)
pdf Andrej Vraničar – Radijum u vodi: Detekcija u voluminoznim uzorcima poluprovodničkim detektorom i NaI detektorom oblika jame (2017)
pdf Biljana Gajić – Učenje prirodnih nauka (2017)
pdf Divna Vujašević – Rešavanje zadataka u nastavi fizike pri obradi nastavne jedinice „Gustina tela“ (2017)
pdf Dragana Marić – LSC metoda za određivanje udela biogene komponente u tečnim gorivima (2017)
pdf Dragana Moguš – Oscilatorno i talasno kretanje kroz računske zadatke za osnovnu školu (2017)
pdf Emeše Nađ Abonji – Obrada nastavne teme Kinematika u prvom razredu za srednje stručne škole (2017)
pdf Emilija Jocić – Zeleni paket – primena u nastavi fizike (2017)
pdf Igor Daskalovski – Klinička implementacija film dozimetrije (2017)
pdf Ina Kovač – Optimizacija zaštite u mamografiji (2017)
pdf Ivana Oprea – Upotreba interaktivne table i njena zastupljenost u nastavi fizike u našim školama (2017)
pdf Jovana Knežević – Metode merenja 222^Rn u vodi (2017)
pdf Kristina Čisar – Računski i eksperimentalni zadaci: Arhimedov zakon i njegova primena (2017)
pdf Kristina Sabadoš – Izvođenje eksperimentalnih vežbi na času fizike – optika: Određivanje žižne daljine sočiva (2017)
pdf Lidija Kondić – Mere radijacione sigurnosti pri rukovanju sa jonizujućim detektorima dima (2017)
pdf Milana Marjanović – Implementacija sistema kontrole kvaliteta kod linearnih akceleratora naprednih tehničkih mogućnosti (2017)
pdf Milica Pejak – Uticaj klimatskih promena na vrednosti bioklimatskih indeksa u Somboru i na Zlatiboru (2017)
pdf Mirjana Papić – Procena doza pri CT dijagnostici pedijatrijskih pacijenata (2017)
pdf Nemanja Golubovac – Kalibracija tečnog scintilacionog spektrometra za direktno određivanje ukupne α/β aktivnosti u vodi (2017)
pdf Nemanja Micić – Kvantni entanglement u dvokubitnom anizotropnom Hajzenbergovom modelu (2017)
pdf Nevena Blagojević – Rešavanje računskih zadataka pri obradi nastavne teme: „Molekulsko-kinetička teorija gasova“ (2017)
pdf Predrag Kuzmanović – Poređenje metoda za ispitivanje 226^Ra u vodi (2017)
pdf Radoš Raonić – Izokonverzioni model kinetike termički indukovanih procesa u halkogenidnom staklu Sb_37S_48I_15 (2017)
pdf Robert Molnar – Ispitivanje sadržaja radioizotopa u uzorcima cirkonila i procena rizika (2017)
pdf Sara Marković – Analiza kompleksnosti vremenskih serija globalnog zračenja za merne stanice na Reinionu (Francuska) (2017)
pdf Selena Ilić – Promptno gama spektroskopsko merenje emisije nakon zahvata neutrona na 93^Nb (2017)
pdf Snežana Kostić – Analiza kompleksnosti vremenskih serija kosmičkog zračenja mjerenih u niskofonskoj laboratoriji Instituta za fiziku u Beogradu (2017)
pdf Sonja Gombar – Kvantna zamršenost i kvantna koherentnost XY spinskog lanca sa Đalošinski-Morija interakcijom i kvantni fazni prelaz u modelu (2017)
pdf Srđan Vuković – Kalibracija tečnog scintilacionog detektora za merenje 222^Rn u vodi (2017)
pdf Suzana Mijić – Karakterizacija fonskog spektra planarnog HPGe detektora bez zaštite (2017)
pdf Tatjana Ignjić – Osiguranje i kontrola kvaliteta u brahiterapiji (2017)
pdf Tatjana Radišić – Metode određivanja toplotnih talasa i njihov uticaj na smrtnost ljudi (2017)
pdf Vesna Miletić – Učeničko razumijevanje grafika u matematici, fizici i drugim kontekstima (2017)
pdf Vladimir Malešević – Ispitivanje ugaone zavisnosti apsorbovane doze kod dvodimenzionog detektora MatriXX i klinička primena (2017)
pdf Zoltan Varga – Obrada nastavne teme: „Masa i gustina“ u osnovnoj školi (2017)

2016

pdf Bojana Beatović – Potrebe učenika za istorijskim podacima u nastavi fizike (2016)
pdf Igor Sokolović – Disipativna dinamika samerljivog Frenkel-Kontorova modela pod dejstvom spoljašnjih sila (2016)
pdf Jelena Petrović – Kinetika procesa razmekšavanja halkogenidnih stakala iz sistema Agˍx[Asˍ2[Sˍ0.5Seˍ0.5]ˍ3]ˍ100-x (2016)
pdf Julijana Jambor – Primena mapa uma u nastavi fizike u osnovnom obrazovanju (2016)
pdf Klaudija Bašić Palković – Računski zadaci iz fizike iz nastavne teme „Zakoni održanja u mehanici“ za srednje stručne škole (2016)
pdf Kristina Vučković – Karakteristike kiseonikovog tripleta na 777 nm emitovanog iz lučne plazme (2016)
pdf Milan Čavić – Uticaj kooperativnog učenja na motivaciju studenata (2016)
pdf Milica Beljin – Uticaj kooperativnog učenja na razvoj metakognicije (2016)
pdf Milomir Milaković – Fotonska doza terapijskog akceleratora procjenjena Schiff-ovom funkcijom (2016)
pdf Miloš Adamović – Termodinamičke karakteristike Izingovog modela na prostim (hiper) kubnim rešetkama (2016)
pdf Milovan Savanović – Dozimetrijska verifikacija izlazne doze linearnog akceleratora u režimu rada respiratorni gating (2016)
pdf Nataša Miljenović – Obrada nastavne teme „Kretanje tela pod dejstvom sile teže. Sila trenja“ za sedmi razred osnovne škole (2016)
pdf Nevena Ignjatov – Rešavanje računskih zadataka iz nastavnih jedinica: Ravnomerno i ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje (2016)
pdf Nina Novaković – Magnetne nanočestice na bazi magnetita za potencijalne primene u magnetnoj hipertermiji (2016)
pdf Predrag Repić – Optimizacija VAMOS spektrometra u cilju merenja pikosekundarnih vremena života 73ˆGa i 74ˆZn pomoću „plunger“ uređaja (2016)
pdf Radmila Mišović – Elektromiografija na Biopac sistemu (2016)
pdf Slađana Ilić Petrović – Njutnovi zakoni kroz eksperimente u nastavi fizike (2016)
pdf Suzana Dovijarski – Ispitivanje 90^Sr u vodi detekcijom Čerenkovljevog zračenja (2016)

2015

pdf Agota Kosoruš – Neke prednosti velikog NaI(TI) detektora oblika jame u merenjima niskih aktivnosti 7^Be u uzorcima biomonitora (2015)
pdf Aleksandar Ljepoja – Elektronska svojstva grafena (2015)
pdf Andrea Hil – Procena unutrašnje doze pri primeni 18^FDG u PET dijagnostici (2015)
pdf Anja Lazović – Obrazovanje kao prevencija gubitka N-acetilaspartata tokom starenja (2015)
pdf Brankica Anđelić – Procena prisustva neutrona u niskofonskim germanijumskim spektrometrijskim sistemima bazirana na detekciji gama pika energije od 595.5 keV (2015)
pdf Đorđe Dangić – Primena Hajzenbergovog J_1a – J_1b – J_2 modela na pniktide (2015)
pdf Gordana Matoš – Značaj eksperimentalnih i demonstracionih vežbi u obradi nastavne teme „Statika fluida“ i „Otpor sredine“ u nastavi fizike u osnovnoj školi (2015)
pdf Ivana Sremački – Uspostavljanje korelacije između Starkovih poluširina spektralnih profila snimanih duž i normalno na osu električnog luka (2015)
pdf Jasmina Jakonić – Projektovanje debljine zaštitnih barijera za prostorije za terapiju 131ˆI (2015)
pdf Marija Sudarić – Uticaj klimatskih promena na pojavu plamenjače vinove loze u Srbiji (2015)
pdf Marinko Petković – Prirodne nauke – fizika i hemija po IOP-u (2015)
pdf Milena Bajić – Produkcija parova gradijentnih bozona u proton-proton sudarima na Ѵs = 100 TeV (2015)
pdf Miloš Krivokuća – Kvalitet slike i dozimetrija u odabranim dijagnostičkim i terapijskim metodama (2015)
pdf Mirjana Veselinović – Metodika rešavanja računskih zadataka pri obradi nastavne teme „Ravnoteža tela“ u osnovnoj školi (2015)
pdf Nataša Kostić – Rešavanje računskih zadataka iz nastavne teme „Kretanje tela pod dejstvom sile Zemljine teže“ (2015)
pdf Nataša Vukašinović – Uticaj jednostavnih ogleda na usvajanje pojmova iz oblasti „Kretanje“ (III Njutnov Zakon) (2015)
pdf Petar Kostić – Uticaj strukture međuzvezdane materije na nagib radio Σ-D relacije (2015)
pdf Radojka Orbović – Klinički protokol za određivanje apsorbovane doze u vodi i pomoću drugih fantoma u fotonskom snopu (2015)
pdf Smiljka Todorov – Elektrodermalna aktivnost i poligraf na BIOPAC sistemu (2015)
pdf Smiljka Todorov – Mogućnosti korišćenja metode slučaja kao nastavne metode u nastavi fizike (2015)
pdf Sonja Čuturilo – Uloga MR difuzije u detekciji karcinoma prostate – histopatološka korelacija (2015)
pdf Srđan Danilović – Metodika rešavanja računskih zadataka iz fizike u osnovnoj školi, prema obrazovnim standardima (2015)
pdf Tamara Tanasijin – Karakterizacija i implementacija sistema kontrole kvaliteta na CT simulatoru (2015)
pdf Tatjana Cvejović – Primena kvalitativnih metoda u fizici u osnovnoj školi (2015)
pdf Tünde Lemler – Analiza povratne sprege između padavina i vlage u zemljištu zasnovana na meteorološkim i klimatološkim podacima (2015)
pdf Uroš Raonić – Uticaj nove termo-mehaničke metode na širinu optički zabranjene zone amorfnih halkogenida (2015)
pdf Velibor Želi – Primena semi-Lagranževe advektivne šeme na modelovanje pasivne advekcije na sferi (2015)
pdf Vujadin Mrkajić – Analiza Hajzenbergovog feromagneta u Švingerovoj bozonskoj reprezentaciji (2015)

2014

pdf Adrijana Sarić – Rešavanje računskih zadataka pri obradi nastavne teme „Sila i kretanje“ (2014)
pdf Anja Begović – Merenje koncentracije aktivnosti tricijuma u vodi tečnim scintilacionim detektorom (2014)
pdf Dragana Davidovac – Rešavanje računskih zadataka iz nastavne teme „Masa i gustina“ prema obrazovnim standardima (2104)
pdf Dragiša Antić – Rendgenska struktura analiza bioloških aktivnih steroidnih derivata salicilne kiseline (2014)
pdf Dražan Jaroš – Dozimetrijska provera algoritma za računanje apsorbovane doze za snopove eksternog fotonskog zračenja AcurosXB (2014)
pdf Ines Pap – Higroskopna svojstva čestica aerosola u ruralno-zagađenoj oblasti doline reke Po (2014)
pdf Ivana Stanković – Monte-Karlo simulacije uticaja matrice uzorka na efikasnost detekcije HPGe detektora (2014)
pdf Jovana Petrović – Ispitivanje viška gama zračenja iz galaktičkog centra pomoću Fermi LAT i Gamma400 teleskopa (2014)
pdf Jugoslava Balać – Princip očiglednosti u nastavi fizike (2014)
pdf Maja Berović – Ispitivanje uticaja frustracije i ciklične interakcije na Hajzenbergov antiferomagnet tipa La_2CuO_4 u okviru samousaglašene teorije spinskih talasa (2014)
pdf Mariana Jaškov – Uticaj vannastavnih aktivnosti na motivaciju i aktivnost učenika (2014)
pdf Milica Atlagić – Analiza vrednosti UV indeksa dobijenih modelom NEOPLANTA i empirijskim modelom (2014)
pdf Miloš Radulović – Fizičke osobine PET/CT dijagnostičkog uređaja (2014)
pdf Nikola Novaković – Eksperimenti iz nuklearne fizike izvodljivi u srednjoškolskom kabinetu fizike (2014)
pdf Snežana Živanović – Rešavanje računskih zadataka pri obradi nastavne teme „Kvantna svojstva elektromagnetnog zračenja i mikročestica“ (2014)
pdf Šandor Hegediš – Iniciranje visokonaponskog pražnjenja kroz elektromagnetnu T-cev (2014)
pdf Tanja Maličević – Određivanje alfa i beta aktivnosti u vodi i procena rizika (2014)
pdf Tijana Jocić – Eksperimentalno određivanje rada i snage priručnim sredstvima (2014)
pdf Žarko Medić – Simulacija svojstava neutronskog reflektometra (2014)

2013

pdf Aleksandar Antić – Strukturne, mikrostrukturne i električne osobine nanokristalitnog nikl ferita (2013)
pdf Andrea Hodi – Savremeni pristup podučavanju fizike u osnovnoj školi na primeru tematske celine Sila (2013)
pdf Arpad Toth – Modelovanje aneurizme abdominalne aorte pomoću računarske dinamike fluida (2013)
pdf Beata Bukosa – Analiza prostorne distribucije padavina u Vojvodini (2011-2012) (2013)
pdf Biljana Stankov – Ispitivanje uslova za snimanje spektralnih linija helijuma iz plazme proizvedene u elektromagnetnoj T-cevi (2013)
pdf Darko Donevski – Problematika određivanja stope eksplozija supernovih (2013)
pdf Diana Obradović – Komparacija doze za pacijente u analognoj i digitalnoj mamografiji (2013)
pdf Elvira Đurđić – Ne-Njutnovske tečnosti u dodatnoj nastavi fizike (2013)
pdf Eugenija Mihal – Obrada teme „Gasni zakoni i uvod u termodinamiku“ u nastavi fizike u Gimnaziji (2013)
pdf Ivan Josipović – Moguća primena spektroskopije u rendgenskoj dijagnostici (2013)
pdf Ivana Ljubojević – Značaj eksperimentalnih vježbi u obradi teme „Oscilacije i periodično kretanje“ u nastavi fizike u Gimnaziji (2013)
pdf Jelena Samac – Određivanje doze za pacijente u nuklearnoj medicini (2013)
pdf Kristina Fodor – Faktori koji utiču na koncentraciju 222^Rn u zatvorenim prostorijama (2013)
pdf Maria Francia – Prognoza meteoroloških uslova za pojavu čađave krastavosti jabuke korišćenjem WorkEta modela (2013)
pdf Milica Ranisavljević – Fizika u sportu (2013)
pdf Miloš Kovačević – Problem difuznog gama-zračenja Mlečnog puta (2013)
pdf Milka Veselinović – Rešavanje računskih zadataka pri obradi nastavne teme: „Zakoni održanja u mehanici“ (2013)
pdf Nataša Šovš – Kinetika faznih prelaza vode iz tečnog u čvrsto stanje: Mpemba efekat (2013)
pdf Nemanja Todorović – Primena elektronskog nastavnog materijala u obradi teme „Sila“ u gimnaziji (2013)
pdf Nevena Ignjatov – Osiguravanje kvaliteta u konvencionalnoj dijagnostičkoj radiologiji: Fizičko-tehnički aspekti i određivanje doze za pacijenta (2013)
pdf Saša Nježić – Pregled naučno-popularne literature kod nas (1950-2013) i mogućnosti njenog korišćenja u nastavi (2013)
pdf Srećko Ilić – Analiza stanja nuklearnog naoružanja u svetu (2013)
pdf Strahinja Ilić – Uticaj akumulacije fisionih produkata na promenu specifične gama konstante izvora 252^Cf (2013)
pdf Taina Grujić – Primena nanomaterijala u medicini (2013)
pdf Zoltan Nađ – Automatska kontrola sistema za impulsno gasno pražnjenje (2013)

2012

pdf Aleksandar Radukin Kosanović – Poređenje energetske efikasnosti, stepena zaštite životne sredine i troškova implementacije nuklearnih izvora energije i pojedinih obnovljivih izvora energije – OIE (2012)
pdf Aleksandra Cvetinović – Analiza gama linija emitovanih nakon zahvata termalnih neutrona u germanijumu (2012)
pdf Angelina Jerotijević-Marković – Rešavanje računskih zadataka iz fizike na primerima iz Njutnovih zakona (2012)
pdf Branislav Nikolić – Živi sistemi i produkcija entropije (2012)
pdf David Knežević – Komparativna analiza simulirane i eksperimentalne efikasnosti germanijumskog detektora (2012)
pdf Edit Karvak – Zaštita vrata na komandnim sobama u rendgen dijagnostici (2012)
pdf Gordan Mimić – Kolmogorovljeva kompleksnost i pojava haosa pri izračunavanju temperature na dodirnim površinama u životnim sredinama (2012)
pdf Ivan Gencel – Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za prostoriju sa CT uređajem (2012)
pdf Ivana Mezei – Poluga i moment sile (2012)
pdf Ivan Mađarević – Merenja CTDI i DLP doznih veličina na CT-sistemima u Novom Sadu, sa procenom Efektivne doze (2012)
pdf Jasmina Čubrilo – Uticaj temperature na strukturu klopidogrel bisulfata u praškastim uzoricima (2012)
pdf Ksenija Dragaš – Razvoj pojmova temperature i toplote u osnovnoj školi (2012)
pdf Luka Tanasijin – Ultrazvuk u terapiji sportskih povreda (2012)
pdf Lidija Hlapec – Primena multimedije u obradi nastavne teme „Oscilatorno i talasno kretanje“ u osnovnom obrazovanju (2012)
pdf Marina Dorocki – Primena jednostavnih eksperimenata pri obradi nastavne teme: „Geometrijska optika“ za III razred gimnazije (2012)
pdf Mirela Rajić – Obrada nastavnih jedinica „Prelamanje svjetlosti“ za medicinske škole (2012)
pdf Maja Božić – Primena jednostavnih ogleda u obradi nastavne teme „Gustina“ u osnovnoj školi (2012)
pdf Nevena Ćelić – Uticaj gvožđa na hemijsku stabilnost halkogenidnih stakala sistema Sb – S – I (2012)
pdf Nataša Lalović – Doprinos elastičnog i neelastičnog rasejanja neutrona niskoenergetskom delu gama spektra HPGe detektora (2012)
pdf Robert Lakatoš – In vivo dozimetrija – uvođenje u kliničku upotrebu (2012)
pdf Saša Babić – Obrada nastavne jedinice „Zvuk“ za drugi razred gimnazije (2012)
pdf Srđan Kotuš – Potraga za ostatcima supernovih u glaksiji NGC55 (2012)
pdf Snežana Dujaković – Primena naučnog metoda u obradi nastavne jedinice „Refleksija svetlosti i ravna ogledala“ za osnovne škole (2012)
pdf Tatjana Buletinac – Rešavanje računskih zadataka iz geometrijske optike (2012)
pdf Tanja Dragojević – Poređenje 2D multi voksel tehnika lokalizacije SE 30 i Steam 20 (2012)
pdf Vladimir Popović – Globalna raspodjela prirodne radioaktivnosti (2012)

2011

pdf Aleksandra Dimitrievska – Raspodela kosmičkog miona po brzinama (2011)
pdf Biljana Stojković – Fizičko-tehnički aspekti kontrole kvaliteta u mamografiji (2011)
pdf Bojan Lazarević – Primena jednostavnih ogleda u radu sa učenicima sa posebnim potrebama (2011)
pdf Branislava Blajvaz – Metodika rešavanja zadataka iz fizike ljudskog organizma (2011)
pdf Ivan Budinčević – Metode merenja nuklearnih magnetnih dipolnih i električnih kvadrupolnih momenata (2011)
pdf Ivana Jakonić – Neutronski fluks u okolini germanijumskog detektora (2011)
pdf Jan Hansman – Istraživanje kvaliteta gamaspektrometrijskih merenja (2011)
pdf Kristina Bikit – Određivanje perioda poluraspada miona (2011)
pdf Kristina Đorđević – Ispitivanje apsorpcije deuterijuma na prašini analizom ekstinkcije (2011)
pdf Lazar Gavanski – Instrumentalni profili optičkog sistema sa ICCD kamerom za snimanje optičkih spektara (2011)
pdf Ljubica Smiljanić – Difuzioni tenzorski imidžing (DTI) kod bolesnika sa vaskularnom demencijom (2011)
pdf Milan Vujinović – Teorijski modeli za magnetne osobine pniktida gvožđa (2011)
pdf Maja Vučkovac – Dilatometrijska analiza stakala iz kvazibinarnog sistema As2S3-CdS (2011)
pdf Mirjana Dimitrievska – Primena uređaja Centice MMS Raman spektrometra u ispitivanju strukture materijala (2011)
pdf Nenad Pavlović – Integrisani pristup nastavi fizike i matematike: odabrani primeri za učenike gimnazija (2011)

2010

pdf Aleksandar Janković – Analiza statističkih i dinamičkih metoda modeliranja globalnog sunčevog zračenja (2010)
pdf Borko Basarić – Praktična uputstva za zaštitu od jonizujućeg zračenja prema BSS (Basic Safety Standards) – primena u kliničkoj praksi na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici (2010)
pdf Jelena Stanković – Prijemna ispitivanja i određivanje parametara snopa zračenja kod linearnog medicinskog akceleratora (2010)
pdf Ljiljana Stanivuk – Multimedijalni eksperimenti u oblasti zakona održanja u nastavi fizike u srednjim školama (2010)
pdf Nataša Antonijević – Određivanje planarne raspodele jačine sočiva (2010)
pdf Ozren Čudić – Mehaničko-dozimetrijske provere linearnih akceleratora u radioterapiji (2010)
pdf Tamara Jovanović – IAEA protokol TRS 398 za etaloniranje visokoenergetskih snopova fotona i elektrona (2010)
pdf Zdravko Mutin – Ispitivanje kvaliteta dijagnostičkih RTG aparata detektorskim sistemom „BARAKUDA“ (2010)
pdf Željka Tomašev – Eksperimenti iz termodinamike u nastavi fizike za osnovnu školu (2010)

2009

pdf Branka Radulović – Obrazovni i socio-ekonomski aspekti uspeha na studijama fizike na PMF-u u Novom Sadu (2009)
pdf Dejan Jovanović – Obrada nastavne teme „Gravitaciono polje“ kroz zadatke (2009)
pdf Dejana Lazar – Analiza primene jednostavnih ogleda u obradi nastavne teme „Elektromagnetizam“ za srednje stručne škole (2009)
pdf Dragica Krvavac – Primena jednostavnih ogleda u istraživačkoj eksperimentalnoj nastavi (2009)
pdf Ivana Rančić – Formiranje i razvoj pojmova u obradi Arhimedovog zakona u osnovnom obrazovanju (2009)
pdf Jelena L. Pisarov – Obrada nastavne jedinice „Gustina“ za osnovne škole (2009)
pdf Jelena Radovanović – Analiza primene jednostavnih ogleda pri obradi nastavne jedinice: „Zakon održanja mehaničke energije“ u osnovnoj školi (2009)
pdf Kristina Čajko – Multifrekvenciona posmatranja jednog od najvećih ostataka supernovih u Lokalnoj Grupi Galaksija – LMC SNR J0450-709 (2009)
pdf Marija Jovanović – Primena multimedija u nastavi prirodnih nauka (2009)
pdf Nada Bajić – Analiza primene naučnog metoda u obradi nastavne teme: „Masa, gustina i inertnost“ za osnovne škole (2009)
pdf Slobodan Radošević – Magnetne osobine antiferomagnetnih halogenida mangana (2009)
pdf Zvezdan Gagić – Proučavanje zvučnih talasa laboratorijskim metodama na nivou srednjeg obrazovanja i na osnovnim akademskim studijama fizike (2009)

2008

pdf Arpad Dostan – Neutronska doza u okolini terapijskog linearnog akceleratora (2008)
pdf Marija Bošnjak – Analiza primene nastavnog programa Ruka u testu – otkrivanje sveta u nastavnoj praksi u Zapadnobačkom okrugu (2008)
pdf Svetlana Ridanović – Primene kvalitativnih metoda u nastavi fizke za sturčne škole (2008)
pdf Tomas Nemeš – Apsolutno određivanje aktivnosti izvora Co-60 (2008)