Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Prijavljivanje i izrada diplomskog/završnog rada

Postavljanje diplomskih i završnih-master radova online

Nova opcija koja je dostupna studentima osnovnih i master akademskih studija je postavljanje diplomskih i završnih-master radova online preko ePMF portala https://eportal.pmf.uns.ac.rs/.

Pročitajte detaljno uputstvo.

Potvrda/saglasnost za postavljanje rada (latinica)

Potvrda/saglasnost za postavljanje rada (ćirilica)

Prijava, izrada i odbrana diplomskog/završnog rada

Za prijavu, izradu i odbranu diplomskog/završnog rada potrebno je:

  • U dogovoru sa mentorom popuniti prijavu teme diplomskog rada ili prijavu teme završnog rada i predati je sekretaru Departmana, kao i izjavu o autorstvu.
  • Кada Veće Departmana odobri izradu rada, kandidat radi sa mentorom.
  • Diplomski rad mora da ima naslovnu stranicu sledećeg oblika: latinicaćirilica.
  • Na kraju rada treba da se nalazi kratka biografija sa fotografijom kandidata.
  • Posle biografije treba da sledi popunjena ključna dokumentacijska informacija na srpskom i engleskom jeziku (link).
  • Potrebno je zavesti rad u sobi broj 4 u prizemlju centralne zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta i predati (u štampanom ili elektronskom obliku) jedan primerak za biblioteku i po jedan primerak za svakog člana komisije.
  • Za odbranu kandidat treba da ima uverenje o položenim svim ispitima na kojem stoji svrha izdavanja: radi odbrane diplomskog/završnog rada (izdaje ga studentska služba i najbolje je podneti molbu za njegovo izdavanje čim se položi poslednji ispit, a najkasnije sedam dana pre odbrane), uverenje iz biblioteke da nije zadužen za knjige i indeks.
  • U dogovoru sa mentorom se zakazuje termin i mesto odbrane i oglašava najkasnije tri dana pre odbrane.

 

Pravila za prijavljivanje i izradu diplomskog/završnog rada su data u dokumentu Pravila studiranja za studente Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta.

XII Postupak odbrane završnog rada

Član 39.

(1) Završni rad student brani nakon što položi ispite iz svih nastavnih predmeta i izvrši sve studijske obaveze utvrđene studijskim programom na koji je student upisan.

(2) Završni rad podrazumeva izradu rada koji se ocenjuje nakon javne odbrane.

(3) Završni rad predstavlja samostalan rad studenta.

(4) Forma završnog rada utvrđena je obrascem koji je javno dostupan.

Član 40.

(1) Student može prijaviti temu završnog rada na osnovnim i integrisanim studijama kad ostvari najmanje dve trećine ESPB bodova predviđenih za završetak studija.

(2) Student na master studijama može prijaviti temu završnog rada najranije kad položi najmanje jedan ispit predviđen studijskim programom.

(3) Temu završnog rada, mentora i komisiju za ocenu i odbranu završnog rada odobrava Veće odgovarajućeg departmana na osnovu prijave teme završnog rada.

(4) Mentor zavaršnog rada mora biti iz reda nastavnika angažovanih na odgovarajućem studijskom programu na Fakultetu, sa punim ili nepunim radnim vremenom. Na master i doktorskim studijama mentor može biti i lice izabrano u naučno zvanje.

Član 41.

(1) Rok za odbranu završnog rada na osnovnim, master i integrisanim studijama je do isteka roka za završetak studija koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa.

(2) Ukoliko student ne preda završni rad u određenom roku smatraće se da je kandidat odustao od odbrane teme.

(3) Veće odgovarajućeg departmana može iz opravdanih razloga, a na pismeni zahtev studenta, produžiti rok za predaju završnog rada na osnovnim, master i integrisanim akademskim studijama.

Član 42.

(1) Završni rad mora biti urađen prema obrascu koji je javno dostupan i predaje se u štampanom ili elektronskom obliku, i to jedan primerak za biblioteku i po jedan primerak za svakog člana komisije.

Član 43.

(1) Završni rad se brani pred komisijom od najmanje tri člana, koju imenuje Veće departmana.

(2) Odbrana završnog rada je usmena i javna.

(3) Dan, mesto i vreme odbrane završnog rada javno se objavljuje.

(4) Po odbrani završnog rada Кomisija se povlači na većanje. Nakon većanja Кomisija javno saopštava Odluku koju donosi u skladu sa načinom ocenjivanja završnog rad utvrđenim studijskim programom koji je student pohađao i koja glasi: „odbranio“ odnosno „odbranio sa ocenom“ ili „nije odbranio“.

(5) Кomisija za odbranu završnog rada odlučuje većinom glasova.

Član 44.

(1) Student koji nije odbranio završni rad može tražiti da mu se odobri druga tema.

(2) Postupak za ponovnu izradu i odbranu završnog rada isti je kao postupak za prvu prijavljenu temu.

Član 45.

(1) Sva sporna pitanja vezana za postupak odbrane završnog rada rešava Veće odgovarajućeg departmana.

(2) Ako student nije zadovoljan odlukom Veća departmana, može uložiti žalbu dekanu Fakulteta u roku od tri dana od dana saopštavanja odluke. Odluka dekana Fakulteta je konačna.