Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Fizika ili Matematika za Osnovne i Integrisane akademske studije fizike (studijski programi: Fizika i Master profesor fizike) i Optike za Osnovne strukovne studije optometrije.

Za pripremanje prijemnog ispita se preporučuju udžbenici za gimnaziju, prirodno-matematički smer.

Test pitanja za pripremu prijemnog ispita

PDF   Test pitanja za prijemni ispit iz fizike

PDF   Test pitanja za prijemni ispit iz optometrije

Način polaganja prijemnog ispita

Pre ulaska u salu za polaganje prijemnog ispita studenti treba da pripreme ličnu kartu i pribor za pisanje (hemijska olovka; dozvoljeni su lenjir i kalkulator), kako bi pri ulasku mogli da odlože torbe na za to predviđeno mesto. Dežurni član Komisije će prozivati studente. Prozvani student na ulazu pokazuje svoju ličnu kartu, odlaže torbu i seda na svoje mesto. Prijemni ispit čini Test sa 30 pitanja sličnih pitanjima za pripremu. Odgovara se zaokruživanjem tačnog odgovora. Odgovori treba da budu označeni hemijskom olovkom. Svaki tačan odgovor nosi 2 poena, nema negativnih poena. Smatra se da je kandidat položio prijemni ispit, i time stekao pravo na rangiranje radi upisa, ukoliko na prijemnom ispitu ostvari najmanje 14 bodova.

Datum polaganja prijemnog ispita utvrđuje se konkursom, a raspored i vreme polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli Fakulteta i na internet stranici Fakulteta. Fakultet organizuje prijemni ispit nezavisno od broja prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija.

Кandidati koji su se prijavili za upis u prvu godinu osnovnih studija i integrisanih akademskih studija, a nisu pristupili prijemnom ispitu, ili su udaljeni sa polaganja prijemnog ispita zbog nediscipline ili korišćenja nedozvoljenih načina polaganja (prepisivanje, upotreba mobilnog telefona, elektronskih pomagala, unapred pripremljenih materijala i slično) nemaju pravo na upis.

Pripadnik nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji AP Vojvodine, može polagati prijemni ispit na maternjem jeziku na osnovu ličnog zahteva podnetog u pisanom obliku prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Lica sa posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim potrebama koji predlože u pisanom obliku prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta.

Prijemni ispit za upis na prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija ne polažu:

  • lica sa završenom srednjom školom koja su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, a priznaje im se da su postigli maksimalan broj bodova iz tog predmeta;
  • lica sa završenom srednjom školom koja su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenju iz matematike ili informatike koje organizuje Društvo matematičara Srbije iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu, a priznaje im se da su postigli maksimalan broj bodova iz tog predmeta;
  • lica sa završenom srednjom školom koja su kao učenici trećeg ili čet– vrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na Republičkom takmičenju iz fizike, koje organizuje Društvo fizičara Srbije iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu ne moraju da polažu prijemni ispit iz tog predmeta. Prijemni ispit vrednuje im se sa maksimalnim brojem bodova;
  • lica koja već imaju završen prvi stepen studija, na lični zahtev.

Kontakt e-mail: info@df.uns.ac.rs