Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Doktorske teze

2024

pdf Milana Marjanović – Optimizacija protokola za kV imidžing sistema različitih akceleratora u radioterapiji zasnovana na merenjima doze u antropomorfnim fantomima (2024)

2023

pdf Andrej Vraničar – Razvoj i unapređenje nedestruktivnih metoda za analizu radioaktivnog i nuklearnog materijala (2023)

2022

pdf Marina Dorocki – Uticaj primene hibridne nastave upotrebom Moodle platforme i PhET simulacija u fizici na učeničke performanse (2022)
pdf Sonja Gombar – Dualni pristupi u teorijskoj fizici kondenzovanog stanja (2022)

2021

pdf Stevan Jankov – Eksperimentalna karakterizacija i teorijsko modelovanje električnih osobina nikl- i cink- ferita dopiranih itrijumom (2021)
pdf Žarko Šakotić – Novel wave phenomena based on plasmonic metamaterials and their application in sensors and components (2021)

2020

pdf Biljana Stankov – Istraživanja kompleksnih oblika spektralnih linija berilijuma u prisustvu berilijumske prašine (2020)
pdf Jovana Knežević – Koincidentne metode za analizu vremenskih karakteristika nuklearnih procesa (2020)
pdf Mina Petrić – Modeliranje uticaja meteoroloških uslova na dinamiku populacije komarca vektora (Diptera: Culicidae) (2020)
pdf Predrag Kuzmanović – Korelacija radioloških i strukturnih karakteristika građevinskih materijala (2020)
pdf Strahinja Ilić – Analiza funkcija efikasnih preseka za neutronske reakcije na 185Re i 187Re i analiza specifične konstante gama doze za 252Cf (2020)

2019

pdf David Knežević – Eksperimentalno određivanje parametara nuklearne strukture aktivacionim tehnikama (2019)
pdf Robert Lakatoš – Primena i razvoj metoda za određivanje radona i torona u zemljištu i vazduhu radi procene radonskog potencijala (2109)
pdf Zekri Zouhor – The Impact of the Modified Know-Want-Learn Strategy on Students’ Performance and Metacognition in Primary School Physics Teaching (2019)
pdf Zvezdan Gagić – Konstruktivistički pristup zasnovan na primeni mapa uma u nastavi fizike u osnovnoj školi (2019)

2018

pdf Arpad Tot – Karakterizacija fotona i neutrona megavoltažnih terapijskih akceleratora (2018)
pdf Jelena Radovanović – Promene učeničkih alternativnih koncepcija u učenju fizike – Efekti tradicionalne nastave i metoda aktivnog učenja (2018)
pdf Kristina Čajko – Dobijanje i karakterizacija 2D i 3D funkcionalnih materijala iz klase halkogenida dopiranih srebrom (2018)

2017

pdf Lazar B. Gavanski – Određivanje Starkovih poluširina spektralnih linija jonizovanog kiseonika i silicijuma, emitovanih iz plazme proizvedene u elektromagnetnoj udarnoj T-cevi (2017)
pdf Teodora Gajo – Pomeraj spektralnih linija helijuma u gustoj niskotemperaturnoj plazmi (2017)

2016

pdf Gordan Mimić – Nelinearna dinamička analiza fizičkih procesa u životnoj sredini (2016)
pdf Gordana Hajduković-Jandrić – Razvoj nastavnih instrukcija u aktivnoj nastavi fizike (2016)
pdf Mirjana Šiljegović – Korelacija između sastava i svojstava amorfnog As_2S_3 dopiranog bizmutom (2016)

2015

pdf Aleksandra Mihailović – Fizičke karakteristike zemljišta i distribucija teških metala na gradskom području Novog Sada (2015)
pdf Branka Radulović – Kognitivno opterećenje učenika drugog razreda gimnazije u nastavi fizike (2015)
pdf Danijela Radlović-Čubrilo – Efekti primene multimedije u nastavi fizike u prvom razredu srednje stručne škole (2015)
pdf Ivana Stojković – Optimizacija tečnog scintilacionog spektrometra za ispitivanje alfa i beta emitera u vodama (2015)
pdf Jan Hansman – Projektovanje izgradnje i testiranje 9″ x 9″ Nal(TI) spektrometra oblika jame (2015)
pdf Kristina Bikit – Promene nuklearnih spektara pod dejstvom kosmičkog zračenja (2015)
pdf Ljubica Đačanin – Luminescentna svojstva litijum-indijum oksida dopiranog jonima retkih zemalja (2015)
pdf Marija Bošnjak – Primena istraživačke metode u realizaciji fizičkih sadržaja u nastavi prirode i društva (2015)
pdf Petar Mali – Nelinearna dinamika u okviru Frenkel-Kontorova modela pod dejstvom sopljašnjih periodičnih sila (2015)
pdf Tomas Nemeš – Apsolutno određivanje aktivnosti gama emitera pomoću jednog detektora (2015)

2014

pdf Dušan Ilić – Fononske specifičnosti i termodinamika kristalnih nanostruktura (2014)
pdf Ivana Rančić – Uticaj metakognitivnih sposobnosti na efikasnost učenja u nastavi fizike (2014)
pdf Sofija Forkapić – Istraživanje gasovitih radioaktivnih produkata uranijuma i torijuma (2014)
pdf Stevan Armaković – Modelovanje i analiza fundamentalnih svojstava sumanena (2014)
pdf Vesna Petrović – Halkogenidna stakla kvazibinarnog sistema As_2S_3-GeS_2 dopirana erbijumom (2014)

2013

pdf Goran Štrbac – Karakterizacija termoindukovanih procesa i strukturne jedinice u nekim halkogenidnim staklima (2013)
pdf Jovana Nikolov – Izučavanje nuklearne strukture metodama niskotemperaturskih nuklearnih orijentacija (2013)

2012

pdf Selena Grujić – Brze nedestruktivne metode detekcije fisionih produkata pri dekomisiji nuklearnih reaktora (2012)
pdf Slobodan Radošević – Termodinamička svojstva složenih antiferomagnetnih sistema opisanih Hajzenbergovim modelom (2012)

2011

pdf Dragana Štrbac – Karakterizacija metal-halkogenidnih tankih filmova sistema Cu – AsSeyIz (2011)
pdf Milica Rutonjski – Teorijska istraživanja osobina jako korelisanih kvazi-dvodimenzionalnih nedopiranih kuprata (2011)
pdf Mirko Nagl – Primena naučnog metoda u nastavi fizike u društveno-jezičkom smeru gimnazije (2011)

2010

pdf Dragan Todorović – Solitonski transport energije u nehomogenom linearnom polimernom lancu (2010)
pdf Nikola Jovančević – Analiza neutronima generisane aktivnosti u niskofonskim gama spektroskopskim sistemima (2010)
pdf Svetlana Pelemiš – Optičke osobine nanokristalnih dielektričnih film-struktura (2010)

2009

pdf Marin Tadić – Sinteza i magnetne osobine α-, γ- i ε- feri-oksidnih nanokompozita (2009)

2008

pdf Maja Stojanović – Ispitivanje feroelektričnih tečnih kristala sa hiralnim laktatnim grupama (2008)
pdf Željka Cvejić – Strukturne, magnetne i električne osobine nanočestičnih ferita tipa Fe3-xMexO4, Fe2ZnyMe1-yO4 (Me: Y; In) (2008)

2007

pdf Dušan Mrđa – Analiza metoda redukcije fona germanijumskih spektrometara (2007)
pdf Fedor Skuban – Halkogenidne staklo-keramike u sistemu Sb-As-S-Se-I (2007)
pdf Milica Vučinić-Vasić – Magnetne, strukturne i mikrostrukturne osobine nanočestičnih ferita dobijenih iz acetilacetonato kompleksa (2007)

2004

pdf Nataša Todorović – Dvostruki beta raspad pozitronskih emitera (2004)
pdf Slobodan Zdravković – Elementi nelinearne dinamike molekula DNK (2004)

2003

pdf Sonja Skuban – Halkogenidna stakla tipa (As_2S_3)_100-x(AsSe_0.5Te_0.5I)_x (2003)

2002

pdf Milica Pavkov – Elementarne ekscitacije i termodinamičke osobine magnetnih superrešetki i magnetika sa više podrešetki (2002)

2001

pdf Imre Gut – Fizičke osobine nekristalnih materijala u sistemu Fe-Sb-S-I (2001)
pdf Slađana Stojković – Svojstva sistema nosilaca naelektrisanja u slojevitim kristalnim strukturama (2001)

1999

pdf Miloje Ćetković – Kvantne žice metalnih i dielektričnih materijala (1999)

1998

pdf Ljuba Budinski-Petković – Ireverzibilna depozicija, adsorpciono-desorpcioni procesi i difuzija na diskretnim supstratima (1998)

1997

pdf Marija Kakaš – Karakteristike fotopobuđenog stanja kod nekih derivata 5 – feniltetrazola (1997)
pdf Milan Pantić – Provodne i superprovodne osobine dopiranih metalnih filmova (1997)
pdf Svetislav B. Lazarev – Teorijska istraživanja električnih i magnetnih svojstava tankih filmova (1997)

1996

pdf Miodrag Krmar – Niskotemperaturska orijentacija 155^Dy, 160gs^Ho + 160m^Ho i 166^Tm (1996)
pdf Vladan Jovović – Termodinamičke i transportne osobine polimera (1996)

1993

pdf Dušan Lazar – Strukturna i energijska istraživanja nekih potencijalnih antiestrogena: Međuzavisnost strukture i aktivnosti (1993)
pdf Zoran Rajilić – Mehanizmi visokotemperaturne superprovodnosti – Bigausonski model (1993)
pdf Željko Škrbić – Eksperimentalna i teorijska istraživanja dielektrične permeabilnosti polimera (1993)

1991

pdf Miladin I. Avramov – Amorfna halkogenidna poluprovodnička stakla sistema Ge_20As_14(Se_xS_1-x)_52I_14 (1991)
pdf Svetlana Lukić – Fizičke osobine amorfnih materijala u sistemu Cu-As-Se-J (1991)

1989

pdf Miroslav J. Vesković – Multipolnosti elektromagnetnih prelaza atomskih jezgara A ~ 200 (1989)
pdf Refik Fazlić – Rendgenostrukturna ispitivanja i fizičke karakteristike kompleksa nekih prelaznih metala sa ligandima koji sadrže hidrazonsku grupu (1989)

1988

pdf Dušanka Obadović – Ispitivanje oktaedarskih kompleksa Ni(II) sa hidrazidom 1-naftilsirćetne kiseline i 1-naftoilhidrazonom acetona (1988)
pdf Uranija F. Kozmidis-Luburić – Mikroteorija kristalooptičkih pojava (1988)

1987

pdf Ljiljana Mašković – Jednosolitonska i dvosolitonska stanja u jednodimenzionalnim strukturama (1987)

1986

pdf Jaroslav Slivka – Mesbauerska studija kritičnih fluktuacija spina u dvodimenzionalnom antiferomagnetiku KFeF4 (1986)

1985

pdf Jovan P. Šetrajčić – O problemu superfluidnog transfera u kondenzovanoj materiji (1985)

1984

pdf Ana Kozmidis-Petrović – Uticaj kristalnog polja na elektronske nivoe vanadijuma u kompleksima sa S-metiltiosemikarbazonima (1984)

1983

pdf Dragoljub Mirjanić – Analiza dielektričnih osobina molekularnih kristala i feroelektrika (1983)

1981

pdf Agneš Kapor – Strukturna, konformacijska i spektralna istraživanja nekih kristala, derivata 2-arilaminotiazina i kinazolina (1981)

1980

pdf Dragoslav Petrović – Elektronski spektri i strukture kristalnih kompleksa Cu(II) sa S – Metiltiosemikarbazonima (1980)
pdf Esad Hadžiselimović – Uloga eksitonskog mehanizma u organizaciji molekularnih sistema (1980)
pdf Karolj Černai – Ispitivanje uticaja koncentracije strane substance-gasitelja na luminescentne i laserske osobine rastvora nekih organskih boja (1980)
pdf Slobodanka Stanković – Strukturna, energetska i spektralna istraživanja nekih tiazolidina (1980)

1979

pdf Darko Kapor – Novi aspekti analize feroelektrika tipa KDP (1979)

1978

pdf Borislav M. Nikin – Numerička analiza nekih fundamentalnih problema teorije magnetizma (1978)
pdf Gordana N. Knežević – Analiza optičkih i magnetnih osobina vezanih dipola (1978)
pdf Radojica Maksimović – Metodi fizike i kriminalistika (1978)

1976

pdf Gradimir Vujičić – Uticaj laserskog zračenja na superprovodnost (1976)
pdf Ištvan Bikit – Uloga električnih monopolnih prelaza u tumačenju prirode pobuđenih stanja atomskog jezgra (1976)
pdf Nikola Milinski – Kristalna struktura dihidratnih nitrata dvovalentnih metala (1976)

1975

pdf Mario Škrinjar – Bose kondenzacija u sistemu čestica i kvazičestica i moguće primene ovog efekta (1975)
pdf Marko M. Marinković – Problem neodržanja optičkih pobuđenja u molekularnim kristalima (1975)

1974

pdf Stanoje D. Stojanović – Fononska i magnonska stanja u strukturama sa narušenom translacionom simetrijom i termodinamička analiza ovakvih struktura (1974)

1972

pdf Jovan B. Vujaklija – Primena novog bozonskog formalizma u nekim problemima kvantne teorije čvrstog stanja (1972)