Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Studije fizike

Studije fizike

Fizika je deo prirodnih nauka koji je najdublje ušao u suštinu strukture materije i danas verujemo da ćemo i najsloženije prirodne pojave, kao što su struktura Univerzuma ili organski život, jednog dana razumeti pomoću principa fizike. Studije fizike omogućavaju studentima da ovladaju logičkim i kreativnim razmišljanjem ugrađenim u fundamente ove nauke. S obzirom da su otkrića fizike duboko utkana u sve pore savremene civilizacije, fizika je danas i veoma primenjiva nauka. Operativna znanja iz fizike su neophodna u mnogim delatnostima kao što su tehnike merenja, kontrola kvaliteta, izrada novih materijala, razvoj novih tehnologija, zaštita životne sredine, medicinska terapija i dijag– nostika. Širok spektar zapošljavanja fizičara je karakteristika razvijenih društava. Studije fizike će zainteresovati sve učenike koji žele da upoznaju svet u kojem žive i koji žele steći sigurnu egzistenciju radeći posao koji vole. Ove studije ne zahtevaju memorisanje puno činjenica već suštinsko razumevanje obrađenog gradiva. Na studijama fizike akcenat je stavljen podjednako na sticanje osnovnih znanja iz fizike i na njihovu primenu za rešavanje praktičnih problema, kako iz fizike tako i iz drugih oblasti nauke u kojima fizika nalazi primenu. Stoga se nastava odvija sistemom predavanja, vežbi i seminara. U okviru vežbi postoje računske vežbe na kojima se rešavaju problemi, dok na kursevima eksperimentalnih disciplina postoje i laboratorijske vežbe tokom kojih studenti upoznaju mernu opremu i metode merenja različitih fizičkih veličina. Izradom seminarskih radova studenti direktno učestvuju u realizaciji nastavnog procesa. Ovakav interaktivni tip nastave omogućuje studentima da po sopstvenom izboru detaljnije izučavaju poglavlja iz fizike za koja su posebno zainteresovani. Svi predmeti su jednosemestralni, i polažu se odmah po odslušanom kursu, dok se deo bodova za ocenu stiče još tokom nastave. Preduslovi za upis pojedinog predmeta su precizirani aktom Departmana.