Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Prvi stepen studija

Upis na prvi stepen studija

U prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Кandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit (vidite više na linku: PRIJEMNI ISPIT).

Кandidat koji konkuriše za upis na I godinu strukovnih studija, osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija ima pravo da se, prilikom podnošenja prijave za upis, izjasni za dva studijska programa (pod A i pod B). Redosled želja kandidata pod A i pod B ne znači prioritet pri sačinjavanju rang lista. Nakon bodovanja ukoliko kandidat po želji pod A stekne pravo na upis iz budžeta ne rangira se na listi u želji pod B, a ukoliko je u želji pod A stekao pravo na upis samofinansiranjem rangira se i na listi u želji pod B gde može steći pravo na upis iz budžeta.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija utvrđuje se prema rezultatu postignutom prema opštem uspehu u srednjoj školi i rezultatu postignutom na prijemnom ispitu. Кandidat po oba osnova može ostvariti najviše 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Rezultat koji kandidat može postići na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Fakultet organizuje prijemni ispit nezavisno od broja prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija. Smatra se da je kandidat položio prijemni ispit, i time stekao pravo na rangiranje radi upisa, ukoliko na prijemnom ispitu ostvari najmanje 14 bodova.

Fakultet utvrđuje rang listu koju objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici, u roku koji je utvrđen konkursom. Mesto na rang listi i broj ukupno ostvarenih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu kao samofinansirajući student.

Na osnovu rang liste i na osnovu urednih dokumenata traženih konkursom vrši se upis kandidata. Кandidat može biti upisan na teret budžeta ako se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je utvrđen konkursom za određeni studijski program, a ostvario je najmanje 50 bodova. Кandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata, koji je utvrđen konkursom za određeni studijski program, a ima najmanje 30 bodova. Кandidati koji su stekli pravo na upis iz sredstava budžeta upisuju se u terminu upisnog roka, a prema rasporedu utvrđenom konkursom. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis iz sredstava budžeta ne upišu u terminu određenom za upis studenata koji se finansiraju na teret budžeta, smatraće se da su odustali i ne mogu se kasnije upisati na teret budžeta. Кandidati koji su stekli pravo upisa kao samofinansirajući studenti upisuju se u terminu upisnog roka, a prema rasporedu utvrđenom konkursom.

Кandidati koji su se prijavili za upis u prvu godinu osnovnih studija i integrisanih akademskih studija, a nisu pristupili prijemnom ispitu, ili su udaljeni sa polaganja prijemnog ispita zbog nediscipline ili korišćenja nedozvoljenih načina polaganja (prepisivanje, upotreba mobilnog telefona, elektronskih pomagala, unapred pripremljenih materijala i slično) nemaju pravo na upis.

 

Tekst konkursa i sve informacije vezane za upis (datumi za prijavu kandidata, polaganje prijemnog ispita, objavljivanje preliminarne rang liste, objavljivanje konačne rang liste, upis primljenih kandidata; dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave i upisa; kriterijumi za bodovanje i utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi; informacije o novčanim naknadama i druge) možete pronaći u Informatoru, na oglasnoj tabli Fakulteta i na internet stranici Fakulteta, na sledećem linku: UPIS PMF.

Za sve dodatne informacije vezane za upis javite se na mejl: upis@df.uns.ac.rs.