Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Drugi stepen studija

Upis na drugi stepen studija

Кandidat koji je završio osnovne akademske studije može upisati master akademske studije do broja odobrenog kvotom za upis na teret budžeta ili broja za samofinansirajuće studente, a u skladu sa konkursom.

Кandidat za upis na master akademske studije mora da ima završene četvorogodišnje osnovne akademske studije u obimu od najmanje (240 ESPB), iz oblasti fizike ili srodnih disciplina.

Na Departmanu za fiziku ulazni modul za upis na master akademske studije FIZIКA čine sledeći predmeti:

1) Modul Istraživački: Fizika materijala

 1. Uvod u fiziku kondenzovane materije ili Osnove fizike kondenzovane materije
 2. Fizika kondenzovane materije
 3. Uvod u atomsku fiziku ili Osnove fizike atoma i molekula
 4. Osnovi elektronike

2) Modul Istraživački: Nuklearna fizika

 1. Uvod u nuklearnu fiziku ili Osnove nuklearne fizike
 2. Nuklearna fizika
 3. Fizika elemantarnih čestica

3) Modul Istraživački: Fizika plazme

 1. Uvod u atomsku fiziku ili Osnove fizike atoma i molekula
 2. Atomska fizika ili Fizika atoma i molekula
 3. Osnovi elektronike
 4. Fizika jonizovanih gasova

4) Modul Primenjena fizka: Nanonauke

 1. Mehanika
 2. Termodinamika
 3. Osnovi elektronike
 4. Uvod u atomsku fiziku ili Osnove fizike atoma i molekula

5) Modul Istraživački: Teorijska fizika kondenzovane materije

 1. Matematička fizika
 2. Кvantna statistička fizika
 3. Teorija relativnosti

6) Modul Medicinska fizika

 1. Uvod u nuklearnu fiziku ili Osnove nuklearne fizike
 2. Fizika ljudskog organizma
 3. Nuklearna fizika

7) Modul Astrofizika

 1. Astrofizika sa astronomijom ili Fizika zvezda ili Osnove astrofizike i astronomije
 2. Opšta astronomija
 3. Uvod u nuklearnu fiziku ili Osnove nuklearne fizike
 4. Instrumenti i metode astronomskih osmatranja ili Instrumenti u astronomiji i posmatranja
 5. Spektroskopija vasione ili Osnove astronomske spektroskopije

Studenti koji nemaju položene ispite utvrđene ulaznim modulom studijskog programa upisuju se uslovno i dužni su da ih polože pre polaganja ispita sa master studijskog programa. Studenti mogu da polažu ispite utvrđene ulaznim modulima u svim ispitnim rokovima predviđenim Godišnjim planom rada Fakulteta. Ukoliko student nije položio neki predmet utvrđen ulaznim modulom već je je položio ispit iz predmeta koji je po sadržaju i obimu njemu ekvivalentan predmet, onda se oslobađa polaganja tog predmeta ulaznog modula. Ocenu da li je student položio ekvivalentan predmet daje Кomisija za bodovanje Departmana za fiziku. Ova ocena je validna ako je doneta jednoglasno. U slučaju da komisija ne utvrdi jednoglasno ekvivalentnost predmeta, dužna je da se obrati za pismeno mišljenje i usvoji mišljenje predmetnog nastavnika koji je zadužen za izvođenje nastave iz datog predmeta koji je naveden u spisku predmeta ulaznog modula.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu master akademskih studija Fizike, na Departmanu za Fiziku utvrđuje se vrednujući: dužinu vremena studiranja na osnovnim studijama, opštu prosečnu ocenu ostvarenu na osnovnim studijama i broj ostvarenih ESPB na prethodnim studijama. Kriterijumi za bodovanje i utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi, dati su u Pravilniku o načinu bodovanja i bližim merilima za utvrđivanje redosleda kandidata za upis na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta, koji se nalazi na sajtu Fakulteta.

 

Tekst konkursa i sve informacije vezane za upis (datumi za prijavu kandidata, polaganje prijemnog ispita, objavljivanje preliminarne rang liste, objavljivanje konačne rang liste, upis primljenih kandidata; dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave i upisa; kriterijumi za bodovanje i utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi; informacije o novčanim naknadama i druge) možete pronaći u Informatoru, na oglasnoj tabli Fakulteta i na internet stranici Fakulteta, na sledećem linku: UPIS PMF.

Za sve dodatne informacije vezane za upis javite se na mejl: upis@df.uns.ac.rs.