Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Magistarski radovi

2013

pdf Teodora Gajo – Starkovo širenje spektralnih linija jonizovanog argona u plazmi (2013)

2011

pdf Stevan Jankov – Električne osobine cink-ferita dopiranog itrijumom (2011)

2009

pdf Bojan Štrbac – Primjena efekta pravih koincidentnih sumiranja u γ-spektrometriji za proračun efikasnosti vrha ukupne energije detektora i aktivnosti tačkastog izvora Co-60 (2009)

pdf Ljubica Đačanin – Optičke i strukturne osobine prahova cink-silikata dopiranih jonima retkih zemalja i prelaznih metala (2009)

pdf Tatjana M. Marković Topalović – Opravdanost implementacije sadržaja medicinske fizike u srednje škole zdravstvene struke (2009)

2008

pdf Mirjana Šiljegović – Uticaj dodatka bizmuta na svojstva nekristalnih poluprovodnika sistema As-S (2008)

2007

pdf Goran Štrbac – Tehnologija dobijanja i karakterizacija nekristalnih poluprovodnika iz sistema Sb(As)-S-I

2006

pdf Dragana Štrbac – Optičke karakteristike od značaja za primenu amorfnih tankih filmova iz sistema Cu-As-S-Se (2006)

pdf Marin Tadić – Sinteza i magnetne osobine nanočestičnih feri-oksida (2006)

pdf Mihaela Ćirišan – Određivanje Starkovih parametara spektralnih linija Xe II u plazmi impulsnog luka (2006)

2004

pdf Dragana Rosić – Određivanje lokalne temperature plazme zidom stabilisanog luka iz integralnog profila spektralnih linija (2004)

pdf Dušan Mrđa – Komparativna studija pasivnih zaštita za gama spektrometre (2004)

2003

pdf Vesna Petrović – Optički parametri halkogenida tipa Cu_xAs_50Se_50-x (2003)

2000

pdf Milica Vučinić – Fizičke karakteristike i struktura čvrstih rastvora (Al_1-xFe_x) (2000)

1996

pdf Imre Gut – Pobuđeno elektronsko stanje nekih aromatičnih molekula (1996)

1993

pdf Petar V. Vuca – Određivanje minimalne potencijalne energije i konformacije tri molekula tipa 17-halogeno-D-seco-estrona pomoću polja sila upotrebom molekularno – mehaničkih proračuna (1993)

1989

pdf Gordana Novak – Gama-spektrometrijsko određivanje urana i torijuma u uzorcima iz prirode (1989)

1988

pdf Željko Škrbić – Primena rendgenske fluorescentne spektroskopije za određivanje koncentracije olova u vazduhu radnih sredina (1988)

[/su_tabs]