Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Treći stepen studija

Upis na treći stepen studija

Doktorske akademske studije Fizika

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima završene master akademske studije odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB i prosečnu ocenu od najmanje 8 upisanu u diplomi osnovnih akademskih i u diplomi master akademskih studija, ili ima akademski naziv magistra nauka.

Na prvu godinu doktorskih akademskih studija na Departmanu za fiziku može se upisati lice koje dostavi i preporuku odgovarajuće katedre o prihvatanju kandidata. Dokaz o preporuci katerde je potvrda koju potpisuje šef odgovarajuće katedre Departmana. Ukoliko kandidat radi eksperimentalni deo doktorske disertaciju van departmana dostavlja i potvrdu rukovodioca projekta ili šefa laboratorije u kojoj se planira izrada eksperimentalnog dela doktorske disertacije.

Nakon završetka konkursnog roka sa svim kandidatima koji su ispunili Zakonom predviđene uslove se obavlja intervju od strane istraživačke grupe u okviru uže naučne oblasti za koju se kandidat za doktorske studije opredelio. Intervju sa kandidatom se odvija pred tročlanom komisijom koja postavlja kandidatu određena pitanja na koje kandidat usmeno odgovara. Intervju može biti eliminatornog karaktera. Кomisija vrednuje odgovore kandidata na intervjuu od 0 do 100 bodova.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Departmanu za fiziku utvrđuje se vrednujući: (1) prosečnu ocenu ostvarenu na osnovnim i master studijama ili integrisanim studijama, (2) prosečnu ocenu ostvarenu iz četiri predmeta (sa prethodnih osnovnih i master ili integrisanim akademskih studija) relevantna za dati studijski program (listu predmeta usvaja Veće Departmana), (3) dužinu vremena studiranja i (4) broja bodova dobijenih na osnovu intervjua.

U slučaju kada kandidati ostvare isti broj bodova po osnovama i kriterijumima za rangiranje kandidata za upis na doktorske akademske studije, prednost ima kandidat koji ostvari dodatne bodove stečene na osnovu ostvarenih naučnih rezultata koji se ocenjuju prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača.

Кandidati, kojima u postupku individualnih ekvivalencija Кomisija koja je bila određena i za intervju odredi ulazni modul, dužni su da ispite utvrđene ulaznim modulom polože pre polaganja ispita sa doktorskog studijskog programa. Ispite utvrđene ulaznim modulom kandidati mogu da polažu u svim ispitnim rokovima

 

Doktorske akademske studije Metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike – Fizika

U prvu godinu doktorskih akademskih studija Metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike može se upisati lice koje ima završene master akademske studije odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB i prosečnu ocenu od najmanje 8 upisanu u diplomi osnovnih akademskih i u diplomi master akademskih studija, ili ima akademski naziv magistra nauka.

Na prvu godinu doktorskih akademskih studija Metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike može se upisati lice koje dostavi i preporuku o prihvatanju kandidata potpisanu od strane nastavnika iz uže naučne oblasti za koju se kandidat opredelio (studentski savetnik).

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija Metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike za studente koji su završili profesorski smer utvrđuje se vrednujući: (1) prosečnu ocenu ostvarenu na osnovnim i master studijama, (2) prosečnu ocenu ostvarenu iz četiri predmeta relevantna za dati studijski program (to su: prosečna ocena iz predmeta Mehanika i Termodinamika, prosečna ocena iz predmeta Elektromagnetizam i Optika, Pedagogija i Metodika nastave fizike) i dužinu vremena studiranja.

 

 

Tekst konkursa i sve informacije vezane za upis (datumi za prijavu kandidata, polaganje prijemnog ispita, objavljivanje preliminarne rang liste, objavljivanje konačne rang liste, upis primljenih kandidata; dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave i upisa; kriterijumi za bodovanje i utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi; informacije o novčanim naknadama i druge) možete pronaći u Informatoru, na oglasnoj tabli Fakulteta i na internet stranici Fakulteta, na sledećem linku: UPIS PMF.

Za sve dodatne informacije vezane za upis javite se na mejl: upis@df.uns.ac.rs.