Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Laboratorija obavlja usluge sledećih ispitivanja po međunarodnim standardnim metodama:

  • Gamaspektrometrijska merenja radioaktivnosti
  • Alfa-beta spektrometrijska merenja tečnim scintilacionim brojačem Quantulus 1220
  • Merenje jačine električnog polja i gustine snage elektromagnetnog polja
  • Gama i neutronska dozimetrija
  • Merenje radona u vazduhu, vodi i zemljištu

Mesto laboratorije: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za fiziku

Šef Laboratorije: Prof. dr Dušan Mrđa

Tehnički rukovodilac: Prof. dr Ištvan Bikit

Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 4
Telefon: +381 21 459 368
Fax: +381 21 459 367
E-mail: bikit@df.uns.ac.rs
mrdjad@df.uns.ac.rs
sofija@df.uns.ac.rs

 

Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja je akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 kod Akreditacionog tela Srbije.

ATC01-167

 

Preuzmite zvanična dokumenta: