Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Master akademske studije NASTAVA FIZIKE – 1 godina, 60 ESPB

Struktura studijskog programa

Naziv i osnovne informacije o studijskom programu

Master akademske studije Nastava fizike, studije drugog stepena.

Cilj Master akademskih studija Nastava fizike je akademsko obrazovanje kadrova iz oblasti metodike nastave, pre svega fizike, a zatim i astronomije.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Završetkom ovog studijskog programa student stiče akademski naziv Master profesor fizike.

Preduslovi za upis studijskog programa

Da bi konkurisao za upis na Master akademske studije Nastava fizike, kandidat treba da ima završene četvorogodišnje osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB iz oblasti fizike.

Struktura studijskog programa i trajanje studija

Studije se izvode kroz nastavu predmeta (predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, konsultacije sa predmetnim nastavnicima) i delimično kroz istraživački rad i školsku praksu.

Lista predmeta sa bodovnom vrednošću iskazanom u ESPB svakog predmeta i struktura studija su navedeni u Kurikulumu. Preduslovi za upis pojedinih predmeta su dati za svaki predmet pojedinačno u specifikacijama predmeta. Izrada i odbrana master rada je obavezna.

Potrebno vreme za izvođenje studijskog programa iznosi jednu školsku godinu, odnosno dva semestra. Obim studijskog programa iznosi 60 ESPB.

Da bi student završio studije mora da ima položene sve obavezne predmete i položenu po makar jednu opciju svakog izbornog predmeta, realizovanu pedagošku praksu i napisan i odbranjen master rad, tako da ukupno sakupi najmanje 60 ESPB.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je visokokvalitetno obrazovanje studenata za uspešno obavljanje akademskih i stručnih poslova u oblasti izvođenja nastave fizike i astronomije u osnovnim i srednjim školama. Studijskim programom je obezbeđeno sticanje svih neophodnih kompetencija za obrazovanje stručnjaka visokoobrazovnog profila.

Postojanje ovakvog studijskog programa je potpuno opravdano i korisno za celo društvo, s obzirom na svrhu savremene fizike – razumevanje fizičkih procesa i materije. Naime, fizičari su stručnjaci koji su neophodni u svakom savremenom društvu jer predstavljaju ključni element u razvoju novih izvora energije, novih materijala, novih tehnologija, a takođe su neophodni u svim oblastima savremene nauke i tehnike uopšte. Stoga, potpuno je jasno da je u svakom razvijenom društvu neophodno kvalitetno obrazovanje kadrova za izvođenje nastave fizike u osnovnim i srednjim školama. Stručnjaci ovog profila treba da motivaciju za izučavanje fizike podignu na što je moguće viši nivo kod što je moguće većeg broja dece, bez obzira kojim će se poslovima deca u svojim životima baviti. Takođe ne manje bitno je da svojim visokoprofesionalnim radom podržavaju i usmeravaju decu koja su pokazala talenat ka prirodnim i tehničkim naukama, a pre svega ka fizici.

Kvalitetno akademski obrazovan Master profesor fizike, osim u obrazovnom sektoru, ima mogućnost bavljenja svojom strukom i u drugim oblastima, kao npr. u domovima učenika, pri vladinom sektoru…

Ciljevi studijskog programa

Primarni ciljevi studijskog programa su postizanje akademskih i stručnih kompetencija iz oblasti nastave fizike i astronomije, savladavanje veština i metoda za njihovo sticanje i dalje usavršavanje, razvoj kreativnih sposobnosti i veština za izvođenje svih oblika nastave fizike i njenog daljeg razvoja i usavršavanja.

Najvažniji opšti ciljevi studijskog programa jesu pružanje stimulativnog okruženja za stručno i lično usavršavanje studenata, zanimljivog i intelektualno izazovnog načina korišćenja metoda učenja, razvijanje analitičkog, kritičkog i samokritičkog mišljenje i pristupa u svrhu podizanja kvaliteta nastave fizike i astronomije u školama na najviši nivo, proširivanje znanja i razumevanja sa osnovnih studija.

Najvažniji stručni cilj je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za rad u struci, sticanje kritičnog i integrisanog nivoa poznavanja i razumevanja principa neophodnih za motivisanje dece za izučavanje fizike i prenošenja znanja iz fizike na decu. Ovi ciljevi su ostvarivi samo nakon dobijenih osnovnih i proširenih nivoa znanja iz teorijskih i eksperimentalnih principa i metoda fizike na prethodnom nivou obrazovanja.

Stručni ciljevi jesu da studentima bude pruženo kritično i integrisano poznavanje i razumevanje:

 • uloge fizike u sistemu obrazovanja;
 • ciljeva nastave fizike u sistemu obrazovanja;
 • načina prenošenja informacija i znanja iz fizike;
 • načina rada sa decom, kolegama i ostalim subjektima u sektoru obrazovanja;
 • metoda i pristupa u nastavi, učenju i ocenjivanju;
 • komunikacije i izgradnje pravilnih međuljudskih odnosa kako sa decom tako i sa kolegama.

Definisane su opšte metode i strategije za sticanje kompetencija:

 • sticanje znanja i razumevanje: kroz predavanja, vežbe i praksu (produbljivanje, pojašnjavanje i isticanje praktičnog značaja sadržaja predavanja); deo usmerenog učenja kroz seminarske radove;
 • opšte sposobnosti (mogućnost analize, rešavanja probema, integracije teorije i prakse, sinteze, ): kroz predavanja propraćenim različitim tipovima vežbi ili školske prakse gde su studenti uključeni u rešavanje praktičnih problema;
 • sposobnosti komunikacije, usmena izlaganja i pisani izveštaji, korišćenje informacionih tehnologija, sposobnost rada u timu ili nezavisno, integracija i procena informacija iz različitih izvora, efektivno i permanentno učenje: stiču se i kroz sticanje ostalih kompetencija; kontinualno se razvijaju, nadograđuju i usavršavaju a posebno sa porastom složenosti seminarskih radova i rešavanjem praktičnih problema;
 • predmetno-specifične sposobnosti (planiranje rešavanja praktičnog problema, korišćenje laboratorijskih metoda za dobijanje podataka, analiza dobijenih podataka i njihova kritička obrada, priprema i prezentacija izveštaja, efektivno korišćenje računara u praksi): putem laboratorijskih vežbi, izrade seminarskih radova i stručne, odnosno pedagoške prakse.

Ciljevi se usklađeni sa zahtevima oblasti fizike i tržišta rada, privrednog razvoja i definisanim kvalifikacijskim okvirom.

Kompetencije studijskog programa

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte kompetencije:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • razvoja analitičkog, kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u svrhu rešavanja problema;
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • primene profesionalne etike;
 • permanentnog učenja i usavršavanja;
 • kreativnosti;
 • primene znanja u praksi;
 • rada u okviru tima ili nezavisno;
 • prikupljanja i tumačenja podataka;
 • razmišljanja o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima;
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:

 • poznavanja strategija poučavanja i učenja;
 • poznavanja strategija savetovanja dece i roditelja;
 • sposobnosti efikasnog komuniciranja;
 • sposobnosti stvaranja atmosfere pogodne za učenje;
 • poznavanja metoda ocenjivanja napretka i dostignuća dece u učenju fizike i astronomije;
 • sposobnosti efikasnog korišćenja vremena;
 • poznavanja načina odgovaranja na različite potrebe dece;
 • sposobnosti planiranja nastave i sprovođenja planiranih aktivnosti;
 • razumevanja teorijskih osnova poučavanja;
 • osposobljenosti za dalje akademsko i stručno usavršavanje;
 • identifikacije suštine procesa i kritičko razmišljanje;
 • sposobnosti korišćenja postojećih modela;
 • nalaženja i korišćenja odgovarajuće naučne ili stručne literature;
 • kritičkog izbore i upotreba literature uz pomoć stručnjaka;
 • profesionalne primene znanja i razumevanja;
 • rada pod stručnim rukovođenjem;
 • poznavanja i razumevanja etike vezane za fiziku i nastavu fizike.

Kurikulum

Kurikulum obuhvata raspored predmeta po semestrima, broj časova aktivne nastave, broj ostalih časova, broj ESPB, status predmeta (obavezni/izborni) i tip predmeta. Opis predmeta sadrži naziv, ime nastavnika, status predmeta, broj ESPB, uslov, cilj, ishod i sadržaj, preporučenu literaturu, broj časova nastave, metode izvođenja nastave i ocenu znanja (predispitne obaveze i završni ispit).

Ovaj program sadrži obavezne i izborne predmete. Student se opredeljuje za izborne predmete uz konsultacije sa studentskim savetnikom, koji je iz reda nastavnika. Svaki predmet se bira iz odgovarajuće grupe izbornih predmeta. Na mestu gde je predviđen izborni predmet, student mora izabrati makar jedan od ponuđenih predmeta. Student se pri upisu svakog semestra opredeljuje za predmete iz studijskog programa a u skladu sa Pravilima studiranja.

Na studijskom programu su predviđene dve obavezne pedagoške prakse, svaka u trajanju od 90 sati, odnosno vrednosti 3 ESPB.

Studije se završavaju pisanjem i odbranom završnog, tj. master rada.

Kurikulum je koncipiran tako da student nakon završetka studija stiče najmanje 60 ESPB.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program (kurikulum)