Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Master strukovne studije OPTOMETRIJA – 2 godine, 120 ESPB

Struktura studijskog programa

Naziv i osnovne informacije o studijskom programu

Master strukovne studije Optometrija, studije drugog stepena.

Cilj Master strukovnih studija Optometrija je stručno obrazovanje i osposobljavanje za rad kadrova iz oblasti optometrije i optičarstva na nivou visokog obrazovanja.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Završetkom ovog studijskog programa student stiče akademski naziv Strukovni master optometričar.

Preduslovi za upis studijskog programa

Da bi konkurisao za upis na Master strukovne studije Optometrija, kandidat treba da ima završene osnovne strukovne studije u trogodišnjem trajanju (180 ESPB) ili ostvarenih 180 ESPB na osnovnim akademskih studijama iz sličnih i srodnih oblasti.

Struktura studijskog programa i trajanje studija

Studije se izvode kroz nastavu predmeta (predavanja i praktične vežbe, kolokvijumi, konsultacije sa predmetnim nastavnicima) i delimično kroz stručnu praksu.

Lista predmeta sa bodovnom vrednošću iskazanom u ESPB svakog predmeta i struktura studija su navedeni u Kurikulumu. Preduslovi za upis pojedinih predmeta su dati za svaki predmet pojedinačno u specifikacijama predmeta. Izrada i odbrana master rada je obavezna.

Potrebno vreme za izvođenje studijskog programa iznosi dve školske godine, odnosno četiri semestra. Obim studijskog programa iznosi 120 ESPB.

Da bi student završio studije mora da ima položene sve obavezne predmete kao i položenu po makar jednu opciju svakog izbornog predmeta, realizovanu stručnu praksu i napisan i odbranjen master rad, tako da ukupno sakupi najmanje 120 ESPB.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je visokokvalitetno obrazovanje studenata koje ima za cilj njihovu pripremu za karijeru u primarnoj brizi zdravlja vida, podučavanju i/ili istraživanju u naučnim krugovima, optičkoj i optometrijskoj industriji. Strukovni master program u oblasti optometrije je osmišljen tako da studenti razumeju principe na kojima se zasniva upotreba optometrijskih i oftalmoloških uređaja/aparata i procedura u dijagnostici, kao i da razviju analitičko razmišljanje i veštine rešavanja problema kroz planiranje i objavljivanje publikacija u okviru laboratorijskih istraživačkih projekata. Ovaj studijski program je kreiran sa namerom da obuči kompetentne optometričare koji će svoju profesiju obavljati po najvišim etičkim i profesionalnim standardima.

Studijskim programom je obezbeđeno sticanje svih neophodnih kompetencija za obrazovanje stručnjaka visokoobrazovnog profila. Postojanje ovakvog studijskog programa je potpuno opravdano i korisno za celo društvo, s obzirom na glavnu svrhu optometrije – korekcija vida i otkrivanje bolesti koje mogu zahvatiti oko ili vizuelni sistem čoveka. Naime, optometristi su stručnjaci za primarnu brigu o zdravlju vida. Školuju se da mogu izvršiti pregled oka u svrhu otkrivanja defekata u viđenju, znakova povreda, očnih bolesti ili abnormalnosti i problema vezanih za viđenje.

Kvalifikovani strukovni master optometričar samostalno vrši pregled oka u domenu primarne zdravstvene zaštite, radi dijagnostiku, identifikuje patologije oka, a ukoliko postoje, upućuje klijente/pacijente lekaru specijalisti – oftalmologu, savetuje, prepisuje, priprema i obezbeđuje naočare i ostala optička pomagala. Obraćanje ovakvom stručnjaku svakako je potrebno i korisno. Takođe, poseduje znanja i veštine neophodne za pružanje sveobuhvatne primarne očne nege, odnosno prepoznaje primarnu zdravstvenu zaštitu kao timsko delovanje koje uključuje širok spektar profesionalaca i praktičara, uz optimalno korišćenje raspoloživih resursa. Zahvaljujući sposobnosti da učestvuje u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim zdravstvenim zajednicama, strukovni master optometričar ima široku lepezu mogućnosti bavljenja svojom strukom kao npr. u privatnoj praksi, sistemima primarne zdravstvene zaštite, na očnim klinikama ili u optičarskoj industriji.

Savremene studije optometrije su bazirane na fundamentalnim naukama, optometrijskim studijama i praksi. S obzirom da se na Prirodno-matematičkom fakultetu obrazuju stručnjaci iz oblasti fizike koja ravnopravno sa ostalim granama obuhvata i optiku, sasvim je prirodno da je optometrija potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da obrazuje i osposobi za rad stručnjake iz oblasti optičarstva i optometrije na nivou visokog obrazovanja za obavljanje optometrijske prakse.

Opšti ciljevi programa su da pruže stimulativno okruženje za stručno i lično usavršavanje studenata, da na zanimljiv i intelektualno izazovan način iskoristi metode za učenje, da razvije analitičko, kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u svrhu rešavanja problema, da osposobi studente za korišćenje osnovnih informacionih tehnologija i stranog jezika, savladavanje neophodnih sadržaja iz oblasti menadžmenta, marketinga i ekonomije s obzirom na njihovu važnost u poslovanju svih savremenih, pre svega malih preduzeća.

Najvažniji stručni ciljevi jesu da studentima pruži:

 • integrisano znanje teorijskih i primenjenih principa anatomskih, fizioloških i perceptualnih aspekata vizuelnog sistema;
 • detaljno poznavanje strukturalnih i funkcionalnih anomalija vizuelnog sistema, širokog opsega optičkih aparata, pribora, materijala, širokog opsega optičkih pomagala i njihovog izdavanja klijentima;
 • poznavanje pravnih, etičkih i komercijalnih standarda i njihovog značaja u optometriji;
 • sposobnost da teoriju pretoče u praksu;
 • razvoj komunikacije i izgradnje pravilnih i humanih međuljudskih odnosa tako da mogu efikasno komunicirati sa pacijentima, lekarima i ostalim stručnjacima sa kojima se susreću u praksi;
 • razumevanje uloge optometrije u sistemu brige za zdravlje ljudi;
 • razumevanje metoda za korekciju vida.

Studijskim programom su definisane i opšte metode i strategije za sticanje sledećih kompetencija:

 • pribavljanje relevantnih informacija o klijentu/pacijentu: koristeći komunikaciju, posmatranje i dijagnostičke tehnike i procedure;
 • sposobnost interpretacije rezultata, postavljanje diferencijalne i konačne preskripcije o refraktivnom statusu vida, osmišljavanje i implementacija strategije rešavanja refraktivne greške oka i upravljanja istom, uključujući veštu upotrebu optometrijskih, optičkih i oftalmoloških materijala: mahom kroz predavanja propraćena različitim tipovima vežbi i uključivanjem studenata u rešavanje praktičnih problema, a u okviru stručne prakse;
 • razvijanje svesti o ograničenjima postojećih procedura i potrebe za kontinuiranim učenjem, razumevanjem, razvojem i uvođenjem novih tehnologija i procedura u strategije ispitivanja: uglavnom putem sticanja ostalih kompetencija, ali i njihovom nadgradnjom tokom trajanja studijskog programa;
 • razvijanje organizacionih sposobnosti, sposobnosti integracije i primene znanja: mahom kroz stručnu praksu;
 • primena naučnih principa na rešavanje problema: kroz identifikaciju problema, korišćenje relevantnih informacija na bazi postojećih znanja stečenih na osnovnim strukovnim studijama, ocenu njihove adekvatnosti, pribavljanje dodatnih informacija i procenu njihove vrednosti, interpretaciju dobijenih informacija, primenu deduktivne logike za rešavanje problema, monitoring rezultata i modifikaciju strategije upravljanja.

Ciljevi se usklađeni sa zahtevima oblasti optometrije i tržišta rada, privrednog razvoja i definisanim kvalifikacijskim okvirom.

Kompetencije studijskog programa

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte kompetencije:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • razvoja analitičkog, kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u svrhu rešavanja problema;
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, saradnje sa socijalnim okruženjem;
 • razumevanja i poznavanja profesionalne etike;
 • permanentnog učenja i usavršavanja;
 • kreativnosti;
 • primene znanja;
 • menadžmenta;
 • timskog ili nezavisnog rada.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:

 • identifikacije patologije oka u svrhu upućivanja klijenta oftalmologu;
 • efikasnog i sigurnog pregleda oka klijenta/pacijenta, interpretacije simptoma i istorije u svrhu primene testova i planiranja daljeg tretmana klijenta/pacijenta;
 • razumevanja teorije i prakse optičkih pomagala;
 • obaveštenosti o pravnim, etičkim i komercijalnim ograničenjima u optometriji;
 • kritičkog pristupa za ocenjivanje novih koncepata, procedura, tehnika i proizvoda u optometriji i oftalmologiji;
 • temeljnog poznavanja i razumevanja optometrijske struke;
 • primene znanja, razumevanja i veština u rešavanju stručnih problema;
 • povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti struke i njihove primene;
 • praćenja i primene novina u struci;
 • teorijskog i detaljnog praktičnog znanja i razumevanja optike;
 • matematičko-statističke sposobnosti – primenu znanja i razumevanje obrade velikog broja podataka;
 • primene znanja i razumevanja principa rada najvažnijih instrumenata koji se koriste u optometriji i oftalmologiji, njihovog samostalnog korišćenja;
 • opisa, analize i kritičke obrade izmerenih podataka;
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima optometrije.

Kurikulum

Kurikulum obuhvata raspored predmeta po semestrima, broj časova aktivne nastave, broj ostalih časova, broj ESPB, status predmeta (obavezni/izborni) i tip predmeta. Opis predmeta sadrži naziv, ime nastavnika, status predmeta, broj ESPB, uslov, cilj, ishod i sadržaj, preporučenu literaturu, broj časova nastave, metode izvođenja nastave i ocenu znanja (predispitne obaveze i završni ispit).

Ovaj program sadrži obavezne i izborne predmete. Predmeti su klasifikovani i po tipovima: akademsko-opšteobrazovni, stručno-aplikativni i stručni predmeti. Student se opredeljuje za izborne predmete uz konsultacije sa studentskim savetnikom, koji je iz reda nastavnika. Svaki predmet se bira iz odgovarajuće grupe izbornih predmeta. Na mestu gde je predviđen izborni predmet, student mora izabrati makar jedan od ponuđenih predmeta. Student se pri upisu svakog semestra opredeljuje za predmete iz studijskog programa a u skladu sa Pravilima studiranja.

Na studijskom programu su predviđene dve obavezne stručne prakse sa ukupnim trajanjem od 270 časova i 15 ESPB.

Studije se završavaju pisanjem i odbranom master rada, čija tematika se odnosi na rešavanje nekog praktičnog problema.

Kurikulum je koncipiran tako da student nakon završetka studija stiče najmanje 120 ESPB.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program (kurikulum)