Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Osnovne strukovne studije OPTOMETRIJA – 3 godine, 180 ESPB

Struktura studijskog programa

Naziv i osnovne informacije o studijskom programu

Osnovne strukovne studije Optometrija, studije prvog stepena.

Cilj Osnovnih strukovnih studija Optometrija je stručno obrazovanje i osposobljavanje za rad kadrova iz oblasti optometrije i optičarstva na nivou visokog obrazovanja.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Završetkom ovog studijskog programa student stiče akademski naziv Strukovni optometrista.

Preduslovi za upis studijskog programa

Da bi konkurisao za upis na Osnovne strukovne studije Optometrija, kandidat treba da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Struktura studijskog programa i trajanje studija

Studije se izvode kroz nastavu predmeta (predavanja, laboratorijske i praktične vežbe, kolokvijumi, konsultacije sa predmetnim nastavnicima) i delimično kroz stručnu praksu.

Lista predmeta sa bodovnom vrednošću iskazanom u ESPB svakog predmeta i struktura studija su navedeni u Kurikulumu. Preduslovi za upis pojedinih predmeta su dati za svaki predmet pojedinačno u specifikacijama predmeta. Izrada i odbrana završnog rada je obavezna.

Potrebno vreme za izvođenje studijskog programa iznosi tri školske godine, odnosno šest semestara. Obim studijskog programa iznosi 180 ESPB.

Da bi student završio studije mora da ima položene sve obavezne predmete, kao i položenu po makar jednu opciju svakog izbornog predmeta, realizovanu stručnu praksu i napisan i odbranjen završni rad tako da ukupno sakupi najmanje 180 ESPB.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je visokokvalitetno obrazovanje studenata za uspešno obavljanje stručnih poslova u oblasti optičarstva i optometrije. Studijskim programom je obezbeđeno sticanje svih neophodnih kompetencija za obrazovanje stručnjaka visokoobrazovnog profila. Postojanje ovakvog studijskog programa je potpuno opravdano i korisno za celo društvo, s obzirom na glavnu svrhu optometrije – korekcija vida i otkrivanje bolesti koje mogu zahvatiti oko ili vizuelni sistem čoveka. Naime, optometristi su stručnjaci za primarnu brigu o zdravlju vida. Školuju se da mogu izvršiti pregled oka u svrhu otkrivanja defekata u viđenju, znakova povreda, očnih bolesti ili abnormalnosti i problema vezanih za viđenje

Kvalifikovani optometrista radi dijagnostiku, savetuje i, kada je neophodno, prepisuje, priprema i obezbeđuje naočari i ostala optička pomagala. Obraćanje ovakvom stručnjaku svakako može biti potrebno i korisno, bez obzira da li pacijentu nije potrebno nikakvo dalje ispitivanje i tretman, ili su pacijentu potrebna korekciona sočiva ili dalje upućivanje oftalmologu. Kvalifikovani optometrista ima široku lepezu mogućnosti bavljenja svojom strukom kao npr. u privatnoj praksi, očnim klinikama, itd.

Savremene studije optometrije su bazirane na fundamentalnim naukama, optometrijskim studijama i praksi. S obzirom da se na Prirodno-matematičkom fakultetu obrazuju stručnjaci iz oblasti fizike koja ravnopravno sa ostalim granama obuhvata i optiku, sasvim je prirodno da je optometrija potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da obrazuje i osposobi za rad stručnjake iz oblasti optičarstva i optometrije na nivou visokog obrazovanja za obavljanje optometrijske prakse.

Opšti ciljevi programa su da pruže stimulativno okruženje za stručno i lično usavršavanje studenata, da razvije analitičko, kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u svrhu rešavanja problema, da osposobi studente za korišćenje osnovnih informacionih tehnologija i stranog jezika, savladavanje neophodnih sadržaja iz oblasti menadžmenta, marketinga i ekonomije s obzirom na njihovu važnost u poslovanju svih savremenih, pre svega malih preduzeća.

Najvažniji stručni ciljevi jesu da studentima pruži:

 • integrisano znanje teorijskih i primenjenih principa anatomskih, fizioloških i perceptualnih aspekata vizuelnog sistema;
 • detaljno poznavanje strukturalnih i funkcionalnih anomalija vizuelnog sistema, širokog opsega optičkih aparata, pribora, materijala, širokog opsega optičkih pomagala i njihovog izdavanja klijentima;
 • obaveštenost o pravnim, etičkim i komercijalnim ograničenjima u optometriji;
 • sposobnost da teoriju pretoče u praksu;
 • razvoj komunikacije i izgradnje pravilnih i humanih međuljudskih odnosa tako da mogu efikasno komunicirati sa pacijentima, lekarima i ostalim stručnjacima sa kojima se susreću u praksi;
 • razumevanje uloge optometrije u sistemu brige za zdravlje ljudi;
 • razumevanje metoda za korekciju vida.

Studijskim programom su definisane i opšte metode i strategije za sticanje kompetencija:

 • sticanje znanja i razumevanje: kroz predavanja i razne oblike vežbi i prakse čija je svrha da prodube, pojasne i istaknu praktični značaj sadržaja datih na predavanjima; program je tako koncipiran da posle sticanja osnova za bavljenje strukom student ima visok stepen slobode da sebe samousmeri u određenom smeru unutar struke, a u skladu sa sopstvenim ambicijama i željama;
 • opšte sposobnosti (tipa mogućnosti analize, rešavanja probema, integracije teorije i prakse, sinteze, ): mahom kroz predavanja propraćena različitim tipovima vežbi, a posebno na osnovnim predmetima; jedna od krucijalnih strategija je i uključivanje studenata u rešavanje praktičnih problema, a u okviru stručne prakse;
 • opšte sposobnosti (tipa sposobnosti komunikacije kroz usmene prezentacije i pisane izveštaje, korišćenje informacionih tehnologija, izgradnja menadžerskih sposobnosti, sposobnost rada u timu ili nezavisno, uvida u ekonomske i socijalne relacije optometrije, integracija i procena informacija iz različitih izvora, efektivno i permanentno učenje): deo ovih kompetencija se stiče i kroz sticanje ostalih kompetencija; ove kompetencije se kontinualno razvijaju, nadograđuju i usavršavaju kroz čitav program.
 • predmetno-specifične sposobnosti tipa planiranja rešavanja praktičnog problema, korišćenja laboratorijskih metoda za dobijanje podataka, analize dobijenih podataka i njihova kritička obrada, pripreme i prezentacije izveštaja, efektivnog korišćenja računara u praksi: postižu se uglavnom kroz laboratorijske vežbe ali i stručnu praksu.

Ciljevi se usklađeni sa zahtevima oblasti optometrije i tržišta rada, privrednog razvoja i definisanim kvalifikacijskim okvirom.

Kompetencije studijskog programa

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte kompetencije:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • razvoja analitičkog, kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u svrhu rešavanja problema;
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, saradnje sa socijalnim okruženjem;
 • razumevanja i poznavanja profesionalne etike;
 • permanentnog učenja i usavršavanja;
 • kreativnosti;
 • primene znanja;
 • menadžmenta;
 • timskog ili nezavisnog rada.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:

 • identifikacije patologije oka u svrhu upućivanja klijenta oftalmologu;
 • efikasnog i sigurnog pregleda oka pacijenta, interpretacije simptoma i istorije u svrhu primene testova i planiranja daljeg tretmana pacijenta;
 • razumevanja teorije i prakse optičkih pomagala;
 • obaveštenosti o pravnim, etičkim i komercijalnim ograničenjima u optometriji;
 • kritičkog pristupa za ocenjivanje novih koncepata, procedura, tehnika i proizvoda u optometriji;
 • temeljnog poznavanja i razumevanja optometrijske struke;
 • primene znanja, razumevanja i veština u rešavanju stručnih problema;
 • povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti struke i njihove primene;
 • praćenja i primene novina u struci;
 • teorijskog i detaljnog praktičnog znanja i razumevanja optike;
 • matematičke sposobnosti – primenu znanja i razumevanje;
 • primene znanja i razumevanja principa rada najvažnijih instrumenata koji se koriste u optometriji, njihovog samostalnog korišćenja;
 • opisa, analize i kritičke obrade izmerenih podataka;
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima optometrije;
 • prepisivanja i izrade optičkog pomagala.

Kurikulum

Kurikulum obuhvata raspored predmeta po semestrima, broj časova aktivne nastave, broj ostalih časova, broj ESPB, status predmeta (obavezni/izborni) i tip predmeta. Opis predmeta sadrži naziv, ime nastavnika, status predmeta, broj ESPB, uslov, cilj, ishod i sadržaj, preporučenu literaturu, broj časova nastave, metode izvođenja nastave i ocenu znanja (predispitne obaveze i završni ispit).

Ovaj program sadrži obavezne i izborne predmete. Predmeti su klasifikovani i po tipovima: akademsko-opšteobrazovni, stručno-aplikativni i stručni predmeti. Student se opredeljuje za izborne predmete uz konsultacije sa studentskim savetnikom, koji je iz reda nastavnika. Svaki izborni predmet se bira iz odgovarajuće grupe predmeta. Na mestu gde je predviđen izborni predmet, student mora izabrati makar jedan od ponuđenih predmeta. Prijavljivanje izbornih predmeta u školskoj godini se vrši odvojeno za zimski i letnji semestar.

Na studijskom programu su predviđene četiri obavezne stručne prakse sa ukupnim trajanjem od 240 časova i 16 ESPB.

Studije se završavaju pisanjem i odbranom završnog rada.

Kurikulum je koncipiran tako da student nakon završetka studija stiče najmanje 180 ESPB.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program (kurikulum)