Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo vas da je u izdanju CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023), objavljena monografija:

D.T.Mihailović, D.Kapor, S.Crvenković, A.Mihailović: Physics of Complex Systems – Discovery in the Age of Goedel (xvi + 185) , CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023)

https://www.routledge.com/Physics-of-Complex-Systems-Discovery-in-the-Age-of-Godel/Mihailovic-Kapor-Crvenkovic-Mihailovic/p/book/9781032228013

U dogledno vreme, jedan štampani primerak monografije biće na raspolaganju u biblioteci Departmana za fiziku