Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Katedra za fizičku elektroniku

Katedra za fizičku elektroniku

Fizika jonizovanog gasa i plazme na našem fakultetu počinje da se izučava po povratku Dr Miroslava Pavlova sa doktorskih studija u Engleskoj 1969. Sarađujući naučno sa grupom na beogradskom univerzitetu počeo je da stvara Grupu za fizičku elektroniku i da formira eksperimentalnu laboratoriju.
Krajem sedamdesetih godina kada je dovršena gradnja prvog izvora plazme – elektromagnetne udarne T-cevi, Grupu su sačinjavali:

 • Dr Miroslav Pavlov,
 • Vladimir Radujkov,
 • Božidar Vujičić,
 • Milan Stanojević.

Dolaskom novih članova Stevice Đurovića (1975) i Radomira Kobilarova (1983) (V. Radujkov je u međuvremenu napustio Univerzitet) Grupa je značajno ojačala i formirala svoj naučni interes.
Grupa je 1978. prerasla u Laboratoriju za fizičku elektroniku fokusirajući svoj uži naučni interes na Štarkovo širenje spektralnih linija u plazmi, ne zapostavljajući probleme vezane za dinamiku plazme, spektroskopske metode ispitivanja plazme i neke probleme primenjene fizičke elektronike. 1984. Laboratoriji se priključuje Zoran Mijatović koji radi eksperimentalni deo svoje doktorske disertacije na novom izvoru plazme – zidom stabilisanom luku. Laboratorija se proširuje dolaskom Dragana Nikolića 1994. i Mihaele Ćirišan 2002. godine, a u međuvremenu Dr Miroslav Pavlov odlazi u penziju. Laboratorija je u međuvremenu promenila ime u Katedra za fizičku elektroniku.

 

Samostalno ili u saradnji sa srodnim laboratorijama i grupama Laboratorija za fizičku elektroniku je bila učesnik ili nosilac sledećih naučnih projekata:

 1. Optička spektroskopija atoma, molekula i plazme (1981-1985)
 2. Optička spektroskopija atoma, molekula i plazme (1986-1990)
 3. Spektroskopija atoma, molekula i plazme  (1991-1995)
 4. Dijagnostika laboratorijskih i astrofizičkih plazmi (1994-1999)
 5. Fundamentalne osobine i primene radiofrekventnih gasnih pražnjenja (1994-1999)
 6. Spektroskopija atoma, molekula i plazme (1996-2000)
 7. Plazma spektroskopija (1996-2000)
 8. Plazma i pražnjenja: radijaciona svojstva i interakcija sa površinama  (2001-2005 )
 9. Praćenje i prognoza indeksa UV zračenja na teritoriji Novog Sada (2003-2012)
 10. Spektralne karakteristike zračenja plazme, vremenski razvoj i karakteristike izvora plazme (2006-2010)
 11. Analiza kumulativne doze pacijenata tokom sprovođenja radiološke dijagnostike (2011)
 12. Spektroskopska dijagnostika niskotemperaturne plazme i gasnih pražnjenja: oblici spektralnih linija i interakcija sa površinama (2011-2014)
 13. Razvoj metoda, senzora i sistema za praćenje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta (2011-2014)
 14. Merenja u konceptu „Pametne“ distributivne mreže (2011-2014)

 

Od svog postanka Laboratorija je negovala saradnju sa renomiranim domaćim i inostranim naučnim institucijama srodnog profila. Od institucija u zemlji to su pre svega:

 • Fizički fakultetu Beogradu,
 • Institut za fiziku u Zemunu,
 • Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu,
 • Medicinski fakultet u Novom Sadu i
 • Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu,

a od inostranih:

 • Univerzitet u Opole (Poljska),
 • Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) (Sjedinjene Američke Države),
 • Univerzitet u Valjadolidu (Španija)
 • Institut za molekularnu i atomsku fiziku Nacionalne akademije nauka, Minsk (Belorusija),
 • Kurčatov Institut, Moskva (Rusija),
 • Max Planck Institut, Greifswald (Nemačka),
 • Univerzitet u Tunisu (Tunis),
 • Univerzitet u Štokholmu (Švedska),
 • Tehnički Univerzitet u Kemnicu (Nemačka)
 • Institut za fiziku, Univerzitet u Kelnu (Nemačka)

 

Ova saradnja se odvijala ili se odvija kako kroz usavršavanje naših članova u navedenim institucijama tako i kroz direktnu naučnu saradnju. Članovi su učestvovali i u stranim i međunarodnim projektima:

 • SEMETECH – Semiconductor Manufacturing Technology (1991-1993), Sjedinjene Američke Države
 • FIS205-03155 Medida de regularidades atómicas de parámetros Stark de las transiciones np-nd en la serie homóloga de los gases nobles ionizados (2006-2008), Španija
 • WUS: Monitoring of Ultraviolet radiation (2012)
 • FP6 Reinforcement of  the Research Potential in Center for Meteorology and Environmental Predictions (2009-2009)
 • DEG-Forschergruppe 388, TP7 (2001-2004)

 

Osim toga neki članovi Katedre su boravili u inostranim institucijama na usavršavanju:

 • The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, (Italija),
 • Culham Laboratory, Abington (Velika britanija).
 • National High Temperature Surface Engineering Centre, Cranfield University, Bedfordshire (Velika britanija).
 • Atomic, Molecular and Optical Experiment Group, Loomis Laboratory, Department of Physics, University of Illinois, Urbana-Champaign (Sjedinjene Američke Države)
 • Laboratoire d’Étude du Rayonnement et de la Matiére en Astrophysique (DAMAP), Observatoire de Paris – Section de Meudon, Paris, (Francuska)
 • Ultrafast Laser Spectroscopy Group, Department of Physics, University of Illinois at Chicago (Sjedinjene Američke Države)
 • Manne Siegbahn Laboratory, Stockholm University, Stockholm, (Švedska)
 • Department of Physics, Stockholm University, Stockholm, (Švedska)

 

Bilo je i obrnutih slučajeva. Dva studenta doktorskih studija iz Španije i jedan iz Tunisa su proveli po 3 meseca na studijskom boravku u našoj laboratoriji.

 

Članovi Katedre su do sada objavili 74 rada u međunarodnim časopisima i 30 radova u domaćim časopisima. Koautori su 20 predavanja po pozivu na međunarodnim konferencijama i 12 na domaćim konferencijama. Ovo svakako prati i veliki broj radova na međunarodnim (preko 130) i domaćim konferencijama (preko 40).

 

U skladu sa profilom Katedre, članovi Katedre predaju sledeće predmete:
Na Osnovnim i Master studijama:

 • Astrofizika sa astronomijom
 • Atomska fizika
 • Elektronska kola
 • Elektrotehnika
 • Fizika
 • Fizika i tehnika lasera
 • Fizika jonizovanih gasova
 • Fizika zvezda
 • Izvori i dijagnostika plazme
 • Merno instrumentalna tehnika
 • Naočalna optika i tehnika
 • Nuklearna energetika
 • Optički i optometrijski instrumenti
 • Osnovi fizike sa astronomijom
 • Osnovi digitalne elektronike
 • Osnovi elektronike
 • Osnovi energetike
 • Osnovi fizike vakuuma
 • Savremena eksperimentalna fizika I
 • Uvod u atomsku fiziku
 • Uvod u fiziku plazme
 • Uvod u plazma tehnologije
 • Viši kurs atomske fizike
 • Zaštita od buke

Na Doktorskim studijama:

 • Astrofizičke plazme
 • Fizika plazme
 • Izvori plazme i tehnika eksperimenta
 • Koherentni izvori zračenja i primena
 • Laserska dijagnostika plazme
 • Merenje I modeliranje UV zračenja
 • Optička dijagnostika plazme
 • Plazmene tehnologije
 • Širenje spektralnih linija u plazmi

 

Članovi Katedre su niz godina predavali i kurseve opšte fizike. Od 2002. godine Katedra za fizičku elektroniku organizuje poslediplomske studije na smeru Fizika jonizovanog gasa i plazme, a od 2010 i Doktorske studije na istom smeru.
Deo navedenih predmeta prate udžbenici i priručnici, čiji su autori ili koautori članovi naše Katedre. Objavljeno je 11 knjiga, jedna monografija i 3 poglavlja u monografijama.

 

Ostale aktivnosti:
Organizacija naučnih konferencija:

 • 18th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, 1966 Kotor, Yugoslavia
 • 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, 2012 Zrenjanin, Serbia
 • 3rd Yugoslav Conference on Spectral Line Shapes, 1999 Brankovac, Yugoslavia

 

U okviru saradnje sa privredom članovi Katedre su učestvovali u zajedničkim projektima ili su vršili odgovarajuće usluge sledećim preduzećima ili ustanovama:
Energoinvest, Sarajevo; Minel, Ripanj; Minel, Zrenjanin; Jugodent, Novi Sad; Sintelon, Bačka Palanka; Impuls hemija, Novi Sad; Sigurnost, Pančevo; Novkabel, Novi Sad; Galenika, Zemun; Dunav-Tisa-Dunav-Kanal, Novi Sad; Rasina DO, Beograd: Vojnomedicinska Akademija, Beograd; Apoteke, Beograd

 

Na kraju, u našoj laboratoriji se mogu vršiti i sledeće usluge:

 • Spektroskopska merenja
 • Električna merenja
 • Uslužna elektronika
 • UV program (Laboratorija poseduje Simulator Sunčevog zračenja u UV oblasti i druge izvore i detektore za merenje intenziteta I spektralne raspodele UV zračenja).
Sadašnji članovi katedre su: