Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije

Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije

Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije u okviru nastavne delatnosti orijentisana je pre svega na studijske grupe za obrazovanje fizičara različitih profila, ali intenzivno učestvuje u organizaciji i realizaciji nastave i za druge struke.

U procesu obrazovanja fizičara, u okviru sledećih kurseva:

 • Fizika kondenzovane materije
 • Fizika čvrstog stanja
 • Fizika materijala
 • Metode merenja i obrade podataka
 • Novi materijali u medicini i stomatologiji
 • Amorfni poluprovodnici
 • Fizičke metode karakterizacije mineralnih sirovina
 • Transportni procesi
 • Sunčev sistem
 • Fizika litosfere
 • Osnovi geofizike
 • Spektroskopija vasione
 • Modeliranje fizičkih procesa u atmosferi
 • Osnovi fizike lasera
 • Merno instrumentalna tehnika u medicini

Za ostale studijske grupe:

 • Fizika – za studente tehnološkog fakulteta
 • Fizika – za studente matematike
 • Fizika okoline
 • Metodika nastave fizike

U okviru poslediplomskih studija:

 • Fizika materijala
 • Identifikacija mineralnih sirovina
 • Fizičko-hemijski parametri materijala
 • Magnetna merenja
 • Termičke i mehaničke metode

U okviru delatnosti katedre do sada je odbranjeno 9 magistarskih teza i 8 doktorskih disertacija.

U okviru naučno-istraživačke delatnosti predmet istraživanja su prioritetno:

 • Novi materijali iz grupe amorfnih poluprovodničkih sistema;
 • Novi materijali u formi tankih filmova i nanostrukturnog karaktera;
 • Proizvodnja novih materijala i optimalizacija tehnološkog postupka njihovog dobijanja;
 • Kristalni kompleksi
 • Termička, magnetna, optička i rentgenska merenja usmerena na potrebe građevinske, keramičke i mašinske industrije i prozvodnje mineralnih đubriva

U realizaciji istraživačke delatnosti razvijena je saradnja sa sledećim institucijama u zemlji:

 • Institutom za fiziku u Zemunu
 • Institutom za nuklearne nauke „Vinča“
 • Fizičkim fakultetom u Beogradu;
 • Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu;
 • Tehnološko-metalurškim fakultetom u Beogradu
 • „Elektroporcelanom“ iz Novog Sada
 • Azotara – Pančevo
 • NIP Petrohemija – Pančevo

U realizaciji naučno-istraživačke delatnosti prisutna je saradnja sa sledećim institucijama iz inostranstva:

 • Departmanom za fiziku kondenzovane materije u Kadizu, Španija
 • Nacionalni institut za fiziku materijala – Bukurešt, Rumunija
 • Institut za lasersku spektroskopiju – Sankt Petersburg, Rusija
 • Indijski institut za tehnologiju – Guwahati, Indija
 • Institut za hemiju – Rene, Francuska
 • Tehnički fakultet – Chemnitz, Nemačka
 • Institutom za mikroelektroniku iz Užgoroda, Ukrajina

Istraživanja su u osnovi eksperimantalnog karaktera sa naglaskom na tehnologiji dobijanja i fizičkoj karakterizaciji novih materijala. Materijali se pripremaju u obliku balka i filmova, a eksperimentalni tretman obuhvata metode:

 • termička merenja diferencijalne-termičke analize, termogravimetrije, diferencijalne termogravimetrijske analize
 • diferencijalna skening kalorimetrija
 • dilatometrijska merenja do 1000oC
 • apsorpciona spektroskopija
 • difuzna refleksiona spektroskopija
 • optička merenja na balku i tankim filmovima
 • karakteristike fotozapisa
 • magnetne karakteristike
 • mehaničke karakteristike

Do sada su realizovani sledeći naučno-istraživački projekti:

 1. Fizičke karakteristike materijala i transportni procesi
 2. Eksperimentalna i teorijska istraživanja fizičkih osobina i strukture metala, poluprovodnika i izolatora
 3. Iznalaženje nekonvencijalnih alternativnih izvora energije

U toku je realizacija projekta „Amorfni i nanostrukturni halkogenidi i keramike“ koji finansira Ministarstvo za nauku i ekologiju Srbije, a u završnoj je fazi ugovaranja velikog projekta u okviru FP6 u kojem učestvuju 25 institucija iz 15 evropskih zemalja i u kojem je predviđeno učešće 7 članova katedre. Naziv projekta je „Amorphous Nano-structured Chalcogenides“.

 

Sadašnji članovi ove katedre su: