Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Stevan Armaković

dr Stevan Armaković, docent
Katedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike
Departman za fiziku
Kabinet 52, II sprat, zgrada Departmana za fiziku
e-mail: stevan.armakovic@df.uns.ac.rs
website: armakovic.com

OBRAZOVANJE:

• Doktor nauka – fizičke nauke,
Teorijska fizika kondenzovane materije, Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, (2014)
• Diplomirani fizičar
Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, (2009)

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA:

2019 – do sada Docent, Departman za fiziku, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku
2015 – do sada Naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku
2012 – 2015 Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku
2010 – 2012 Istraživač-pripravnik
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku

NASTAVA i KURSEVI:

• Molekulsko-kinetička teorija gasova (nastava i vežbe)
• Demonstracioni eksperimenti u nastavi fizike II (nastava i vežbe)
• Biofizika (vežbe)

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA:

Stevan Armaković se bavi primenom kompjuterskih metoda za istraživanje svojstava različitih materijala i molekula. Do sada je primenjivao ab initio i DFT proračune, simulacije molekulske dinamike i molekulski doking za istraživanje strukturnih, reaktivnih, adsorpcionih, opto-elektronskih, transportnih i farmaceutskih svojstava različitih molekula, nanostruktura, kao i jonskih tečnosti. Zainteresovan je za oblast nanomaterijala na bazi ugljenika, za posebnu vrstu zakrivljenih organskih molekula poznatijim pod nazivom molekulski sudovi (buckybowls) kao i za primenu poluprovodnih fotokatalizatora u oblasti naprednih oksidacionih procesa. U pomenutim oblastima do sada je objavio 103 naučna rada u časopisima sa impakt faktorom.
Bavi se i popularizacijom nauke, sa posebnim akcentom na uključivanje studenata u naučne aktivnosti. 2016. godine, u okviru aktivnosti „Noć istraživača“, bio je jedan od „cool naučnika“ koji je predstavljao svoj fakultet u nekoliko radijskih i televizijskih emisija.
Svoja istraživanja do sada je sprovodio u okviru sledećih naučnih i drugih projekata:
• 2019 –
Nanotehnološki materijali u biotehnologiji
Ministarstvo za Naučni i Tehnološki Razvoj, Visoko Obrazovanje i Informaciono Društvo Republike Srpske, projekat 19/6-020/961-32/18.
• 2018 – 2020
Virtuelni ljudski osteoartikularni system i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi.
Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnološkog razvoja Republike Srbije, projekat III41017
• 2017 – 2019
CONNECT 1, 2 i 3, Povezivanje studenata i mladih istraživača zapadnog Balkana
Nemačka agencija za akademsku razmenu (DAAD)
• 2017 – 2018
Poređenje fotokatalitičkih efikasnosti Zr/Fe3O4 i Si/ZrO2 nanoprahova u razgradnji biološki aktivnih jedinjenja prisutnih u životnoj sredini
Pokrajinski sektretarijat za Nauku u Tehnološki Razvoj Vojvodine, Republika Srbija, projekat: 142-451-2727/2017-01/01
• 2011 – 2018
Dizajniranje i modelovanje specifičnih svojstava nanostruktura
Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnološkog razvoja Republike Srbije, projekat: ON171039
• 2011 – 2018
Unapređenje forenzičkih metoda i njihova primena
Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnološkog razvoja Republike Srbije, projekat: TR34019
• 2010 – 2011
Unapređenje fizičkih svojstava nanostrukturnih materijala
Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnološkog razvoja Republike Srbije

ODABRANE REFERENCE:

1. Sanja J. Armaković, Stevan Armaković, Filip Šibul, Dragana D. Četojević-Simin, Aleksandra Tubić, Biljana F. Abramović
KINETICS, MECHANISM AND TOXICITY OF INTERMEDIATES OF SOLAR LIGHT INDUCED PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PINDOLOL: EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL MODELING APPROACH
Journal of Hazardous Materials (2020) Article in Press, (impakt faktor: 7,650)
2. Aleksandar Rikalo*, Marina Nikolić*, Marija Alanov*, Aleksandar Vuković*, Sanja J. Armaković, Stevan Armaković
A DFT AND MD STUDY OF REACTIVE, H2 ADSORPTION AND OPTOELECTRONIC PROPERTIES OF GRAPHANE NANOPARTICLES – AN INFLUENCE OF BORON DOPING
Materials Chemistry and Physics, 241 (2020), 122329, (impakt faktor: 2,781)
3. Bogdan T. Tomić, Christina Susan Abraham, Svetlana Pelemiš, Sanja J. Armaković, Stevan Armaković
FULLERENE C24 AS A POTENTIAL CARRIER OF EPHEDRINE DRUG – A COMPUTATIONAL STUDY OF INTERACTIONS AND INFLUENCE OF TEMPERATURE
Physical Chemistry Chemical Physics, 21 (2019), 23329-23337, (impakt faktor: 3,567)
4. Stevan Armaković, Sanja J. Armaković, Slawomir Koziel
OPTOELECTRONIC PROPERTIES OF CURVED CARBON SYSTEMS
Carbon 111 (2017) 371-379, (impakt faktor: 6.198)
5. Stevan Jankov, Stevan Armaković, Elvira Tóth, Sonja Skuban, Vladimir Srdic, Zeljka Cvejic
UNDERSTANDING HOW YTTRIUM DOPING INFLUENCES THE PROPERTIES OF NICKEL FERRITE – COMBINED EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDY
Ceramics International, 45 (2019), 20290 – 20296 (impakt faktor: 3.450)
6. Sanja J. Armaković, Stevan Armaković, Dragana Četojević-Simin, Filip Šibul, Biljana Abramović
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF 4-AMINO-6-CHLOROBENZENE-1,3-DISULFONAMIDE STABLE HYDROLYSIS PRODUCT OF HYDROCHLOROTHIAZIDE: DETECTION OF INTERMEDIATES AND THEIR TOXICITY
Environmental Pollution, 233 (2018), 916-924, (impakt faktor: 5.099)
7. Stevan Armaković, Sanja J. Armaković, Svetlana Pelemiš, Dragoljub Mirjanić
INFLUENCE OF SUMANENE MODIFICATIONS WITH BORON AND NITROGEN ATOMS TO ITS HYDROGEN ADSORPTION PROPERTIES
Physical Chemistry Chemical Physics 18 (2016) 2859-2870, (impakt faktor: 4.493)
8. M. Muthukkumar, T. Bhuvaneswari, G. Venkatesh, C. Kamal, P. Vennila, Stevan Armaković, Sanja J. Armaković, Y. Sheena Mary, C. Yohannan Panicker
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND COMPUTATIONAL STUDIES OF SEMICARBAZIDE DERIVATIVE
Journal of Molecular Liquids, 272 (2018), 481-495, (impakt faktor: 4,021 )
9. Stevan Armaković, Sanja J. Armaković, Milan Vraneš, Aleksandar Tot, Slobodan Gadžurić
DETERMINATION OF REACTIVE PROPERTIES OF 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TAURATE IONIC LIQUID EMPLOYING DFT CALCULATIONS
Journal of Molecular Liquids 222 (2016) 796-803, (impakt faktor: 3,648)
10. Stevan Armaković, Sanja J. Armaković, Milan Vraneš, Aleksandar Tot, Slobodan Gadžurić
DFT STUDY OF 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM SALICYLATE: A THIRD GENERATION IONIC LIQUID
Journal of Molecular Modeling, 21 (2015), 46-56, (impakt faktor: 1,438)
* označava studente osnovnih studija

OSTALO:

• Recenzirao je 192 naučna rada za 63 časopisa sa impakt faktorom
Applied Catalysis B: Environmental – impakt faktor 14,229; ACS Applied Materials & Interfaces – impakt faktor 8,456; Journal of Hazardous Materials – impakt faktor 7,650; International Journal of Hydrogen Energy – impakt faktor 4,084; Journal of Alloys and Compounds – impakt faktor 4,175; Physics Letters A- impakt faktor 2,087, Physica B – Condensed Matter – impakt faktor 1,874; i dr. (https://publons.com/researcher/459312/dr-stevan-armakovic/)
• Od 2019. godine, učestvuje u realizaciji nastave odeljenja specijalizovanog za učenike sa posebnim sposobnostima u fizici, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, predmet: Modelovanje u fizici
• Član uređivačkog odbora časopisa „Advanced Journal of Chemistry, Section B: Natural Products and Medical Chemistry“
• Aktivno učešće u aktivnostima u vezi promocije Fakulteta i popularizacije nauke