Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad021/485-2800

Maja Stojanović

Dr Maja Stojanović, redovni profesor
Katedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike
Departman za fiziku
Kabinet 39, II sprat
e-mail: maja.stojanovic@df.uns.ac.rs

OBRAZOVANJE:

• Doktor fizičkih nauka, Eksperimentalna fizika kondenzovane materije, Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, (2008)
• Magistar fizičkih nauka, Eksperimentalna fizika kondenzovane materije, Fizički fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu (2000)
• Diplomirani fizičar, Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, (1996)
• Profesor fizike, Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, (1996)

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA:

2018-do sada Redovni Profesor, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2013–2018 Vanredni profesor, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2008–2013 Docent, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2002-2008 Asistent, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1999-2002 Asistent pripravnik, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
1996-1999 Saradnik preko Zavoda za tržište rada Republike Srbije, Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA i KURSEVI:

• Oscilacije i talasi (osnovne akademske studije Fizika)
• Kvalitativni metodi u fizici (osnovne akademske studije Fizika)
• Fizičke osnove elektrodijagnostike i elektroterapije (osnovne akademske studije Fizika)
• Fizika tečnih kristala sa primenama (osnovne akademske studije Fizika)
• Biofizika (osnovne akademske studije Fizika)
• Fizika za biologe (osnovne akademske studije Biologija studijski program Diplomirani biolog)
• Školska praksa 1 (integrisane akademske studije Master Profesor fizike)
• Školska praksa 2 (integrisane akademske studije Master Profesor fizike)
• Inkluzija u nastavi fizike (integrisane akademske studije Master Profesor fizike)
• Metodika rešavanja računskih zadataka (integrisane akademske studije Master Profesor fizike)
• Fizika polimera, (master akademske studije Fizika: modul Primenjena fizika-nanonauke)
• Feroelektrični tečni kristali (doktorske akademske studije Fizika)
• Eksperimet u nastavi fizike (doktorske akademske studije Metodika nastave prirodnih nauka, matematike i informatike )

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA:

Naučna delatnost je usmerena na eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije, jednim delom, a drugim delom na metodiku nastave fizike. Istraživanja u okviru eksperimentalne fizike kondenzovanog stanja su usmerena na ispitivanje tečno-kristalnih supstancija, njihovuu karakterizaciju (difrakcija X-zraka, DSC, polarizaciona mikroskopija). Istraživanja iz oblasti metodike nastave fizike usmerena su na primenu savremenih metoda u nastavi fizike, kao i rad sa decom sa posebnim potrebama.
1. Fazni prelazi i karakterizacija neorganskih i organskih sistema 171015, Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-do sada, rukovodilac projekta prof Sunčica Elezović-Hadžić
2. HOPE (Horizons in Physics Education) (LLP/Erasmus), 2013-2016, rukovodilac projekta Nadine Witkowski (Université Pierre et Marie Curie in Paris, FR)
3. Large Scale Disemination of Inquiry-based science and mathemaique education-No 244684 (EU-FP7-FIBONACCI), 2010-2013, rukovodilad dr Stevan Jokić

ODABRANE REFERENCE:

1. M. Cvetinov, M. Stojanović, D. Obadović, I. Ristić, A. Vajda, K. Fodor-Csorba, N. Eber, „Phase behavior and molecular self-assembly of some calamitic/bent-core nematic mixtures“, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 630 (2016) 28-36, DOI: 10.1080/15421406.2016.1146863
2. M. Stojanović, A. Bubnov, D. Obadović, V. Hamplová, M. Cvetinov, M. Kašpar, „Effect of a bulky lateral substitution by chlorine atom and methoxy group on self-assembling properties of lactic acid derivatives“ Materials Chemistry and Physics, 146 (2014) 18-25. DOI:10.1016/j.matchemphys.2014.02.036
3. M. Cvetinov, D. Obadović, M. Stojanović, A. Vajda, , K. Fodor-Csorba, N. Éber, I. Ristić, „Phase behaviours of binary mixtures composed of banana-shaped and calamitic mesogens“, Chinese physics B, 23, 9 (2014) 096402, DOI: 10.1088/1674-1056/23/9/096402
4. M. Cvetinov, D. Obadović, M. Stojanović, D. Lazar, A. Vajda, N. Éber, K. Fodor-Csorba, I. Ristić, „Mesophase behaviour of binary mixtures of bent-core and calamitic compounds“ Liquid Crystals 40, 11 (2013) 1512-1519. DOI:10.1080/02678292.2013.822938
5. Z.Gagić, Z., Skuban, S. J., Radulović, B. N., Stojanović, M. M., & Gajić, O. (2019). The implementation of mind maps in teaching physics: educational efficiency and students involvement, Journal of Baltic Science Education, Journal of Baltic Science Education, 18(1), Continuous. presented at the February/2019 doi:https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.117
6. M. Stojanović, M. Pavkov-Hrvojević, M. Popović-Božić, D. Knežević, M.Davidović, N. Trklja, A. Žekić, T. Marković-Topalović, Т. Jovanović, Gender imbalance in a number of PhD physicists and key decision-making positions in the Republic of Serbia, 6th IUPAP International Conference on Women in Physics, University of Birmingham, UK 16. – 20. Jul, 2017
7. Radulović, Branka, Stojanović, Maja, Županec, Vera, (2016): The Effects of Laboratory Inquire-Based Experiments and Computer Simulations on High School Students’ Performance and Cognitive Load in Physics Teaching, Zbonik Instituta za pedagoška istraživanja (ISSN 0579-6431, eISSN 1820-9270, publisher Institut za pedagoška istraživanja) Vol.48, Br.2, str. 264-283, DOI: 10.2298/ZIPI1602264R
8. Hajduković Jandrić G., Obadović D. Ž., Stojanović M., Segedinac M. and Rančić I.: Impacts of the Implementation of the Problem-based Learning in Teaching Physics in Primary Schools, The New, Educational Review, 25, No.3. (2011)194-204. ISSN:1732-6729
9. Olivera Gajić, Slobodanka Markov, Branka Radulović and Maja Stojanović: Impacts of the Implementation of the Problem-based Learning in Teaching Physics in Primary Schools, The New, Educational Review, 25, No.3. (2011)194-204

OSTALO:

• (ko)Autor
1. Uvod u fiziku faznih prelaza (Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet «GRID» Novi Sad ISBN 978-86-7031-249-4) (2017)
2. Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike tečnih kristala (Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet «SP PRINT» Novi Sad ISBN 978-86-7031-378-1) (2013)
3. Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike (Nauka, Beograd, ISBN 86-7621-003-9) (1997)
4. Jednostavni ogledi u fizici za 6. razred (Zavod za udžbenike ISBN 978-86-17-14230-6) (2007)
5. Jednostavni ogledi u fizici za 7. razred (Zavod za udžbenike ISBN 978-86-17-14231-3) (2007)
6. Jednostavni ogledi u fizici za 8. razred (Zavod za udžbenike ISBN 978-86-17-14232-0) (2007)

• Recenzent je nekoliko univerzitetskih udžbenika i monografija.
• Recenzent je u časopisima: Journal of Physics and Chemistry M21 (IF 2.752), European Journal of Physics Education M23 (IF 0.861, Nastava fizike M 52
• Predsednica IUPAP Radne grupe za žene u fizici, član Društva fizičara Srbije i Srpskog Kristalografskog društva.
• Potpredsednik programskog odbora Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama; član stručnog odbora Republičkog seminara o nastavi fizike;
• Učestvuje u realizaciji nastave specijalizovanih odeljenja u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”
• Član je Republičke komisije za takmičenja učenika osnovnih škola, recenzent zadataka za osmi razred osnovne škole i jedan od vođa nacionalnog tima na juniorsku međunarodnu olimpijadu iz nauke
• Autor je i realizator više akreditovanih programa za stručno usavršavanje nastavnika fizike u osnovnim i srednjim školama od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
• Održala je nekoliko predavanja po pozivu na međunarodnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.
• Šef je marketing tima za fiziku
• Aktivno učestvuje u nenastavnim aktivnostima kroz promocije i predstavljanja Departmana za fiziku široj društvenoj zajednici