Prijavljivanje i izrada diplomskog/završnog rada

  • U dogovoru sa mentorom popuniti prijavu teme diplomskog rada ili prijavu teme završnog rada i predati je sekretaru Departmana.
  • Kada Veće Departmana odobri izradu rada, kandidat radi sa mentorom.
  • Diplomski rad mora da ima naslovnu stranicu sledećeg oblika: latinicaćirilica.
  • Na kraju rada treba da se nalazi kratka biografija sa fotografijom kandidata.
  • Posle biografije treba da sledi popunjena ključna dokumentacijska informacija na srpskom i engleskom jeziku.
  • Rad mora biti u tvrdom povezu.
  • Ukoričeni rad u najmanje 4 primerka se prvo nosi u studentsku službu na overu, zatim se po jedan primerak daje članovima komisije, a jedan primerak se najmanje sedam dana pre odbrane predaje biblioteci Departmana.
  • Elektronska kopija rada (isključivo PDF format) se predaje biblioteci Departmana na CD-u.
  • Za odbranu kandidat treba da ima potvrdu o položenim svim ispitima (izdaje je studentska služba - najbolje je izvaditi je čim se položi poslednji ispit).
  • U dogovoru sa mentorom se zakazuje termin i mesto odbrane i oglašava najkasnije tri dana pre odbrane.