Katedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike

Katedra je povezana sa nastavnom Laboratorijom za medicinsku fiziku, nastavnom Laboratorijom za mehaniku i termodinamiku i metodiku fizike i nastavnom Laboratorijom za opštu fiziku. Ove nastavne laboratorije koriste laboratorije 21, 22, 66 i 67, kao i demonstracioni praktikum.

Za eksperimentalna istraživanja u okviru naučnih projekata članovi Katedre koriste prostor u laboratorijama 7, 19 A i 19B. Od opreme Katedra poseduje generator X-zraka sa goniometarskim glavama za snimanje monokristalnih i polikristalnih uzoraka čvrstih materijala pod različitim uslovima.

Istraživači sa ove katedre su uključeni u 6 projekata koje finansijski podržava Ministarstvo za nauku Republike Srbije. Osnovni pravci istraživanja su:

  • Strukturna istraživaja biološki aktivnih i drugih jedinjenja u čvrstoj i tečnoj fazi;
  • Fizičke osobine voluminoznih i nanočestičnih magnetnih materijala na bazi retkih zemalja i prelaznih metala
  • Struktura polimera;
  • Fizičke karakteristike feroelektričnih i holesteričkih tečnih kristala i katalitičkih sistema;
  • Teorijske istraživanja fenomena i osobina kondenzovanog stanja materije, prvenstveno superprovodnost.

Članovi katedre sa kolegama sa Centralnog istraživačkog instituta Mađarske akademije nauka iz Budimpešte su preko dvadeset godina učesnici na projektu “Strukturna i fizička ispitivanja tečnih kristala" koji se realizuje na osnavu saradnje SANU - HAS.

Članovi ove katedre su autori tri akreditovana programa za nastavnike i učitelje i bili su učesnici Tempus projekta koji se odnosio na nastavu prirodnih nauka.

 

Članovi ove katedre su: